Reklama

Prawo rodzinne
| .
1 czerwca 2021 08:42

Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej?

Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej? Decyzji o rozwodzie nie należy podejmować pod wpływem chwili. Powinien to być krok rozsądnie zaplanowany. W sądzie wygrywają osoby, które są w stanie zapanować nad emocjami i potrafią przedstawić spójną argumentację. Zatem rozwód to proces, do którego trzeba się bardzo dobrze przygotować.

W końcu nikt nie lubi być zaskakiwany posunięciem strony przeciwnej albo przebiegiem rozprawy sądowej. Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej?

Kiedy w ogóle rozwód jest możliwy? Zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest właśnie rozpad pożycia małżeńskiego. To oznacza, że między małżonkami ustały wszystkie więzi, które tworzą związek małżeński, czyli fizyczna, duchowa i gospodarcza. Ponadto stan zupełnego rozpadu małżeństwa powinien istnieć przez dłuższy okres czasu. Dzięki temu sąd nabierze przekonania, że nie ma możliwości naprawy małżeńskiej relacji.

Nie ma przepisu prawa narzucającego długość trwania zupełnego rozkładu pożycia, jednak przyjmuje się, że jest to minimum 3 miesiące. Zatem jak się przygotować do rozprawy rozwodowej?

jak się przygotować do rozprawy rozwodowej

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

Faktyczna przyczyna decyzji o rozwodzie

W pierwszej kolejności należy ustalić faktyczną przyczynę rozpadu małżeństwa. Zazwyczaj jest to zdrada, przemoc domowa, nadużywanie alkoholu lub inne nałogi, czy niezgodność charakterów. Kluczowe jest ustalenie winy za rozpad małżeństwa i zastanowienie się, czy aby na pewno występuje ona wyłącznie po jednej stronie. Jest to ważne w kontekście późniejszej strategii rozwodowej.

Zdarza się, że nawet udowodnienie zdrady nie oznacza uznania winy jednego z małżonków. Może okazać się, że współwinna jest także druga strona. Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej?

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

W wyroku rozwodowym sąd może orzec, która ze stron ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego, choć nie musi. Rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą różne skutki prawne, np. możliwość uzyskania alimentów od osoby wyłącznie winnej rozpadu. Dlatego też małżonek, który czuje się pokrzywdzony i ma na to dowody, powinien rozważyć tę kwestię. 

Alimenty na byłego małżonka uzyskuje się do momentu zawarcia przez niego nowego związku małżeńskiego. Warto także przygotować się na najgorsze i pamiętać, że druga strona może także wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Jednak rozwód z orzeczeniem winy związany jest z przeprowadzeniem postępowania dowodowego, a to z kolei wiąże się z ujawnieniem detali i szczegółów związanych z życiem rodzinnym i intymnym. Dużo szybciej, sprawniej i bez stresu przeprowadza się rozwód bez orzekania o winie. Natomiast najprzyjemniejsze sprawy to te, kiedy małżonkowie zdają sobie sprawę z dzielących ich różnic i decydują się na rozwód za porozumieniem stron.

Pisaliśmy m.in. Darmowe porady prawne

Dowody winy przy rozwodzie

Decydując się na rozwód, należy przygotować się na wojnę, choć nie oznacza, że do niej dojdzie. W tym celu należy zbierać materiał dowodowy, który pozwoli wykazać, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi druga strona. Najlepiej dysponować konkretnymi materiałami, np. smsami, mailami, wyciągami z rachunków bankowych, nagraniami czy zdjęciami. W postępowaniu dowodowym ważne są także zeznania świadków. 

jak się przygotować do rozprawy rozwodowej

Jakich dowodów nie przestawiać w sądzie?

Należy pamiętać, aby przedstawiać w sądzie wyłącznie dowody pozyskane zgodnie z prawem. Nie można zakładać podsłuchów, włamywać się na pocztę e-mail czy portale społecznościowe, ani uzyskiwać nagrań, w których nie uczestniczy nagrywający – wyjątek stanowi materiał pozyskany przez detektywa – ponieważ takie postępowanie może skończyć się odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa. 

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej – władza rodzicielska

W przypadku posiadania wspólnie małoletnich dzieci, w wyroku rozwodowym sąd zobowiązany jest również rozstrzygnąć o sprawach, które dotyczą dzieci, czyli władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach.

Władza rodzicielska nad dziećmi po rozwodzie

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej w tej kwestii? Zazwyczaj w sprawach rozwodowych można spotkać się z dwoma modelami sprawowania władzy rodzicielskiej:

 • pozostawienie jej obojgu rodzicom w zakresie dotychczas wykonywanym – to oznacza, że mimo rozwodu rodzice nadal będą wspólnie podejmować wszystkie decyzje odnoszące się do spraw dziecka; ma to miejsce wtedy, gdy oboje rodzice na równym poziomie są zainteresowani dzieckiem oraz jego wychowaniem, a także są w stanie się porozumieć i współpracować dla jego dobra,
 • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, ograniczając ją tym samym drugiemu do współdecydowania o ważnych sprawach dziecka – to oznacza, że jeden rodzic będzie mógł podejmować decyzje jedynie w sprawach, które określone będą w wyroku (wspólnie z drugim rodzicem), np. wyjazdy zagraniczne, operacje.

Władza rodzicielska a rozwód to kwestia, nad którą warto dobrze się zastanowić, w szczególności czy rodzic, z którym dziecko nie będzie mieszkać na stałe:

 • uczestniczy w kosztach utrzymania dziecka,
 • interesuje się jego sprawami, czyli pyta o zdrowie czy postępy w nauce,
 • spędza z dzieckiem czas albo zabiega o kontakty z nim.

Powyższe czynniki mają wpływ na wyrok rozwodowy w kwestii władzy rodzicielskiej.

Jeżeli sąd będzie orzekał o powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym jej ograniczeniem drugiemu, to warto zgromadzić materiał dowodowy, który świadczy o tym, że dana strona jest odpowiednia do sprawowania codziennej pieczy nad dzieckiem lub dziećmi. 

jak się przygotować do rozprawy rozwodowej

Sąd zwykle w tej kwestii opiera się na opinii zespołu OZZS, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny. W trakcie badania obserwują oni jak rodzice i dzieci zachowują się względem siebie. Ponadto rozmawiają z rodzicami i przeprowadzają testy. Przed wydaniem opinii, członkowie zespołu mają wzgląd w akta sprawy, dlatego ważne jest, aby znalazły się w nich dowody świadczące o predyspozycji danej strony do sprawowania opieki.

Kontakty dzieci z rodzicami po rozwodzie

Przygotowanie do rozwodu powinno obejmować także formę i częstotliwość kontaktów rodzica, który nie mieszka z dzieckiem, np. czy będzie widywał się z dzieckiem tylko w weekendy, czy w tygodniu także. Kontakty obejmują również czas i formę spędzania czasu każdego z rodziców z dzieckiem w czasie wakacji, świąt i ferii.

Sąd będzie także analizował, czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziecko lub dzieci widywały się z rodzicem poza miejscem ich zamieszkania. 

Jak się przygotować do rozwodu w tym zakresie? Należy zastanowić się:

 • jak do tej pory przebiegały kontakty,
 • jak wygląda plan zajęć szkolnych dziecka,
 • jaki jest system pracy rodzica, który będzie miał przyznane kontakty, np. czy może odbierać dziecko ze szkoły,
 • w jakich dnia i godzinach odbywają się dodatkowe zajęcia.

Alimenty po rozwodzie

Pozew o rozwód powinien zawierać wniosek o alimenty na dziecko. W celu określenia wysokości alimentów, należy skalkulować koszty utrzymania i wychowania dziecka lub dzieci:

 • podstawowe wydatki na dziecko, czyli odzież, wyżywienie i koszty mieszkania,
 • koszt zajęć dodatkowych, na które uczęszcza dziecko,
 • wydatki związane ze zdrowiem, np. wizyty u specjalistów czy aparat ortodontyczny,
 • ustalenie kosztu ewentualnych kolonii dziecka.

Podział majątku a rozwód

Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału wspólnego majątku, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje zbyt dużej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Dzieje się tak w przypadku, gdy obie strony są zgodne co do podziału majątku oraz składników, które wchodzą w skład wspólnego majątku. W przypadku kiedy takiej zgody nie ma, podział majątku przy rozwodzie należy wówczas do rzadkości. 

Małżonkowie bardzo często zaciągają wspólnie kredyty, dokonują nakładów z majątku wspólnego na osobisty i odwrotnie, a także prowadzą własną działalność gospodarczą. W takich przypadkach łatwo można popełnić błąd, który będzie dużo kosztował. Dlatego najlepiej doradzić się prawnika także w tej kwestii, przekazując wszelkie istotne informacje.

jak się przygotować do rozprawy rozwodowej

O co pyta sąd w sprawie o rozwód?

Sąd zazwyczaj ma za zadanie ustalić dwie okoliczności: przyczyny rozpadu małżeństwa oraz okoliczności dotyczące dzieci stron. Warto przygotować się na takie pytania:

 • powód rozpadu małżeństwa,
 • czy strona kocha swojego współmałżonka, a jeśli nie to od kiedy,
 • okoliczność ostatniego współżycia seksualnego,
 • czy strona razem z małżonkiem prowadzi gospodarstwo domowe,
 • posiadanie wspólnych dzieci albo czy któraś ze stron ma dzieci pozamałżeńskie,
 • czy strony widzą możliwość polubownego załatwienia sprawy.

Oprócz powyższych pytań, sąd może zadawać bardziej szczegółowe, zwłaszcza dotyczące dzieci. Należy także przygotować się na pytania przy rozwodzie od pełnomocnika drugiej strony. 

Jakie dokumenty przygotować do rozwodu?

Najważniejszym dokumentem jest pozew o rozwód, który pozwala rozpocząć cały proces. Na podstawie zawartych w nim informacji, sąd wydaje później wyrok, więc przy pisaniu pozwu o rozwód, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Jak napisać pozew o rozwód?

Każdy pozew o rozwód musi zawierać podstawowe informacje, które pozwalają sądowi na identyfikację stron i rozeznanie się w sytuacji rodzinnej małżonków. Należą do nich m.in.:

 • dane personalne stron, czyli imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i PESEL-e,
 • jeśli wcześniej miały miejsce mediacje, należy to potwierdzić, a jeśli nie – wyjaśnić brak starań o porozumienie,
 • oświadczenia, które dotyczą roszczeń związanych ze sposobem rozwiązania związku małżeńskiego i wniosków obejmujących sytuację, kiedy małżonkowie posiadają dzieci (chodzi o roszczenia alimentacyjne i opiekę nad małoletnimi), a także dotyczące wspólnie zajmowanego mieszkania.

Osobną kwestią jest wykazanie w pozwie przy pomocy zgłoszonych wniosków dowodowych, że pomiędzy małżonkami nastąpił wcześniej wspomniany trwały i zielony rozkład pożycia małżeńskiego. To oznacza, że w pozwie powód lub powódka musi szczegółowo opisać okoliczności, które skłaniają ją albo jego do zakończenia małżeństwa oraz przedstawić dowody na te okoliczność.

Pisaliśmy m.in. Bezpłatna pomoc prawna dla kobiet

Ostatni punkt pozwu rozwodowego to uzasadnienie. W części tej należy krótko opisać historię małżeństwa oraz motywy, dla których powód lub powódka żąda jego rozwiązania. Podczas opisywania okoliczności, które ją do tego skłoniły, należy podać dowody rozwodowe potwierdzające je. Warto także uzasadnić inne żądania, zgłaszane w pozwie.

Jakie dokumenty oprócz pozwu o rozwód?

Poza samym pozwem, wśród składnych dokumentów w sprawie o rozwód powinny znaleźć się:

 • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej albo – w sytuacji ubiegania się o zwolnienie z tej opłaty, przez wzgląd na ciężką sytuację materialną – wniosek o zwolnienie z opłaty, a także oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym, dochodach oraz źródłach utrzymania,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o dochodach albo dokument PIT powoda lub powódki – informacja ta jest istotna z punktu widzenia wysokości alimentów dla dzieci lub na rzecz współmałżonka,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci, jeżeli małżeństwo takie posiada, przy czym jeżeli dziecko jest pełnoletnie, to nie trzeba załączać jego aktu urodzenia,
 • wnioski odnośnie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi – jeżeli małżonkowie w powyższych kwestiach są zgodni, najlepiej przedstawić porozumienie o władzy rodzicielskiej,
 • wskazanie dowodów, na które powołuje się powód lub powódka.

Warto także pamiętać, że na każdą sprawę rozwodową, należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

jak się przygotować do rozprawy rozwodowej

Jak i gdzie złożyć dokumenty rozwodowe?

Dokumenty rozwodowe można złożyć osobiście albo pocztą. W tym miejscu warto wspomnieć, że po złożeniu pozwu papiery rozwodowe przekazywane są pozwanej albo pozwanemu przez sąd, w którym zostało złożone powództwo.

Do którego sądu złożyć dokumenty rozwodowe? Należy zanieść je albo wysłać do sądu okręgowego, który właściwy jest dla adresu wspólnego ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W przypadku kiedy adres ten jest nieaktualny, dokumenty należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Zdarza się jednak, że adres małżonka pozwanego jest nieznany.

Wtedy składa się pozew do sądu okręgowego, który właściwy jest dla miejsca zamieszkania powoda.

Konsultacja z prawnikiem – adwokatem – specjalistą od rozwodów

Jeszcze na kilka tygodni przed złożeniem pozwu o rozwód, najlepiej skontaktować się z adwokatem albo radcą prawnym. Dzięki temu można uniknąć błędów już na etapie składania pozwu do sądu. 

Z prawnikiem należy być szczerym. Im więcej okoliczności będzie znał, tym lepiej będzie w stanie przygotować się do pytań w sądzie, dzięki czemu zminimalizuje ryzyko niemiłych niespodzianek.

Przed rozprawą warto przeczytać sporządzone przez niego pisma procesowe, a zwłaszcza pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód, aby przed sądem nie zmianiać przedstawionego w nich stanowiska.

Darmowa pomoc prawna w sprawach rozwodowych

W przypadku, gdy sytuacja materialna powoda jest ciężka, można zdecydować się na bezpłatną pomoc prawną przy rozwodzie. Takiej pomocy udziela m.in. Stowarzyszenie Prawnicy Pro Bono, które udziela darmowych porad prawnych związanych z rozwodami, w tym opiece nad dziećmi, alimentami oraz podziałem majątku przy rozwodzie. Spotkania z prawnikami odbywają się w profesjonalnej kancelarii.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, adwokat doradzi najlepsze rozwiązanie w danej sprawie i dokładnie oraz wyczerpująco wyjaśni zagadnienia związane z postępowaniem rozwodowym.

Darmowa pomoc prawna przy rozwodzie świadczona jest także przez Fundację Centrum Praw Kobiet. W wyjątkowych sytuacjach taka konsultacja może odbyć się za pośrednictwem Skype albo w domu osoby, która potrzebuje pomocy prawnej. Dzieje się tak w szczególności, kiedy konsultacji potrzebuje osoba niepełnosprawna.

Świadczona przez Fundację pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym separacje, rozwody, alimenty, podział majątku, kwestię sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi,
 • sprawy z zakresu prawa karnego w związku z doznawaną przemocą domową i seksualną przez kobiety, a także stalkingiem; dotyczy to również skierowania sprawców przemocy na przymusowe leczenie.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana przez Fundację dotyczy m.in.:

 • wstępnej diagnozy prawnej sytuacji oraz potrzeb klientki,
 • udzielenia koniecznych wskazówek oraz wzorów, które umożliwiają samodzielne sporządzenie pisma procesowego oraz w razie potrzeby, sprawdzenie go,
 • udzielenie informacji na temat przysługujących praw oraz możliwościach prawnych rozwiązania określonego problemu,
 • pomoc w napisaniu różnych pism procesowych, w tym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa itp.,
 • wsparcie w uzyskaniu otrzymania pełnomocnika z urzędu,
 • włączenie się do sprawy karnej w charakterze organizacji społecznej, co umożliwia zaprezentowanie szerszego stanowiska w danej sprawie w trakcie rozprawy.

Kryteria jakie brane są pod uwagę, aby otrzymać bezpłatną pomoc prawną przy rozwodzie to brak źródeł utrzymania albo niskie dochody, stopień zaradności klientki oraz skomplikowanie sprawy. Proces rozwodowy nie należy do łatwych kwestii, jednak wkładając w jego przygotowanie wysiłek, istnieją duże szanse na uzyskanie korzystnego wyniku. 

jak się przygotować do rozprawy rozwodowej

Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej? Przede wszystkim ustalić wszystkie ważne kwestie pożycia małżeńskiego oraz dotyczące małoletnich dzieci, a najlepiej skonsultować wszystko z doświadczonym prawnikiem.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Darmowe porady prawne Wrocław

Darmowe porady prawne Warszawa

Darmowe porady prawne Toruń

Darmowe porady prawne Szczecin

Darmowe porady prawne Sosnowiec

Darmowe porady prawne Rzeszów

Darmowe porady prawne Radom

Darmowe porady prawne Poznań

Darmowe porady prawne Opole

Darmowe porady prawne Olsztyn

Darmowe porady prawne Łódź

Darmowe porady prawne Łomża

Darmowe porady prawne Lublin

Darmowe porady prawne Kraków

Darmowe porady prawne Kielce

Darmowe porady prawne Katowice

Darmowe porady prawne Gorzów Wielkopolski

Darmowe porady prawne Gliwice

Darmowe porady prawne Sopot

Darmowe porady prawne Gdynia

Darmowe porady prawne Gdańsk

Darmowe porady prawne Dąbrowa Górnicza

Darmowe porady prawne Częstochowa

Darmowe porady prawne Bytom

Darmowe porady prawne Bydgoszcz

Darmowe porady prawne Bielsko-Biała

Darmowe porady prawne Białystok

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej