Odroczenie raty kredytu – jak to zrobić?

Odroczenie raty kredytu to okresowa przerwa w spłacie całej raty albo jej części. Warto wiedzieć, jak działa zawieszenie spłaty kredytu, jakie konsekwencje ze sobą niesie, a także czy wszyscy kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z tego przywileju oraz jak w praktyce odroczyć spłatę kredytu.

Odroczenie raty kredytu – na czym to polega?

Odroczenie, czyli zawieszenie spłaty rat kredytu to inne określenie wakacji kredytowych albo karencji. Decydując się na takie rozwiązanie, kredytobiorca jest w stanie odciążyć budżet domowy i przez miesiąc albo inny, określony w umowie okres nie spłacać całości albo części rat kredytu. Odroczenie raty kredytu może odbywa się w jednym z 2 modeli:

 • Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych – w takim przypadku klient nie płaci całej raty kredytu przez ustalony z bankiem okres,
 • Zawieszenie raty kapitałowej – jeżeli bank zawiesi tylko ratę kapitałową, obowiązkiem klienta będzie spłacanie tylko części odsetkowej raty.

W większości przypadków banki pozwalają swoim klientom na dokonanie samodzielnego wyboru co do formy odroczenia spłaty rat kredytowych. Dzięki temu mogą oni dopasować wsparcie do swojej sytuacji.

Mechanizm odroczenia spłaty kredytu jest stosunkowo prosty, dzięki czemu każdy klient bez problemu zrozumie jego działanie. Nazwa, którą często używa się zamiennie, czyli wakacje kredytowe od razu sugeruje, z czym kredytobiorca ma do czynienia, czyli z kilkumiesięczną przerwą w spłacie zobowiązania.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wakacje kredytowe jest o wiele bardziej prawdopodobne, jeśli klient terminowo oraz regularnie do tej pory spłacał raty. Zazwyczaj bank bierze pod uwagę płatności z ostatniego roku. Kwestia ta nie dotyczy ustawowych wakacji kredytowych, które zostały narzucone bankom prawnie. Warto jeszcze pamiętać o tym, że odroczenie spłaty kredytu dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych. Osoby, które mają inny rodzaj kredytu, zwykle nie mogą liczyć na takie wsparcie.

Co dzieje się z pominiętymi ratami?

Oczywiście pominięte raty będzie trzeba uregulować. Część banków rozłożenie kwoty pominiętych rat na pozostałe raty, jednak w takim przypadku mogą się one znacznie zwiększyć, dlatego też nie będzie to właściwe rozwiązanie dla każdego. Jednak z drugiej strony umożliwia zachowanie pierwotnego terminu spłaty zobowiązania, pomimo kilkumiesięcznej przerwy w jego regulowaniu. Jest to odpowiednia opcja, jeśli klient wie, że po okresie odroczenia spłaty jego finanse wrócą do normy i jest pewny, że będzie w stanie spłacać kolejne, wyższe raty.

Natomiast inny wariant zakłada przeniesienie niespłaconych rat na sam koniec okresu spłaty. Ostatecznie klient zapłaci tyle samo rat, ile zawartych było w pierwotnym harmonogramie spłaty, jednak ostatnią zapłaci o miesiąc albo kilka miesięcy później. Dzięki temu okres kredytowania zostanie wydłużony, jednak raty będą miały taką samą wysokość jak dotychczas, dlatego też nie będą one trudniejsze w spłacie.

Jakie warunki należy spełnić, aby zawiesić spłatę kredytu?

Zawieszenie spłaty rat kredytu związane jest z określonymi warunkami. W szczególności warto sprawdzić treść zawartej umowy kredytowej, aby się dowiedzieć, czy nie ma w niej jakichś informacji na ten temat, np. ograniczenia odnośne tego, Ile razy można zawiesić spłatę kredytu.

Banki chętnie zawieszają spłatę rat kredytu osobom, które do tej pory wykazywały się terminowością w spłacie posiadanych zobowiązań. Zła historia kredytowa może spowodować to, że klient spotka się z odmowną decyzją albo bank zaoferuje mu inne warunki niż te, którymi był zainteresowany, np. krótszy okres przerwy w spłacie.

odroczenie raty kredytu
odroczenie raty kredytu

W związku z tym, w miarę swoich możliwości najlepiej wnioskować o wakacje kredytowe już w chwili, kiedy klient jest świadomy nadchodzących kłopotów finansowych, jednak jeszcze zanim będzie to związane z opóźnieniami w spłacie jakiegokolwiek zobowiązania.

Jak złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu? Ile rat można zawiesić?

Jednak taka sytuacja ma miejsce w ściśle określonych w umowie przypadkach. Może chodzić np. o zaległości w spłacie rat albo wcześniejsze wykorzystanie rocznego limitu odroczeń. Można oczywiście swoją prośbę odpowiednio umotywować, jednak pożyczkodawcy raczej nie narzucają tego swoim klientom.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o odroczenie spłaty kredytu?

Chcąc złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu, klient może skorzystać z gotowego wzoru, jeżeli korzysta z bankowości elektronicznej albo mobilnej lub samodzielnie stworzyć taki dokument. Warto pamiętać o tym, aby pismo o zawieszenie spłaty kredytu zawierało takie dane, jak:

 • Imię i nazwisko klienta,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres email oraz numer telefonu,
 • Numer umowy kredytowej,
 • Okres, na jaki klient chce skorzystać z przerwy w spłacie,
 • Osobisty podpis.

Odroczenie raty kredytu – jak to wygląda w poszczególnych bankach?

Większość banków oferuje tego typu rozwiązanie, jednak warunki, na których je udzielają, mogą być odmienne. Warto wiedzieć, jak wygląda odroczenie spłaty rat kredytu w najpopularniejszych bankach.

Odroczenie raty kredytu mBank

Zależnie od tego, jaki kredyt ma klient w banku oraz jakiego wsparcia oczekuje, bank oferuje takie formy wsparcia:

 • Odroczenie spłaty części kapitałowej raty od jednego do trzech miesięcy – sześć miesięcy w przypadku klientów z którzy mają kredyt hipoteczny, a tym klientów Private Banking. Co więcej, klient może zawnioskować o wydłużenie okres spłaty o tyle miesięcy, o ile chce odroczyć spłatę kapitału,
 • Wydłużenie okresu kredytowania – dzięki temu klient będzie mógł wydłużyć czas spłaty kredytu i w tym czasie spłacać niższe raty.

Warto pamiętać, że skorzystanie z wyżej opisanych form pomocy może mieć wpływ na historię kredytową w BIK-u. Może to również obniżyć zdolność kredytową klienta albo sprawić, że nie będzie miał szans na otrzymanie innego kredytu. Jeżeli zatem kredytobiorca nie potrzebuje tego typu wsparcia, warto dokładnie przemyśleć podjęcie tego typu decyzji.

Niektórzy mogą zastanawiać się, czy odroczenie spłaty kredytu spowoduje zmianę oprocentowania zobowiązania. Nie, oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Decyzję o przyznaniu odroczenia lub nie klient otrzyma w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Odroczenie spłaty kredytu ING Bank Śląski

Jeśli chodzi o rządowe wakacje kredytowe, to klient ma możliwość zawieszenia 1 raty kredytu na kwartał. Wniosek może złożyć bezpłatnie w aplikacji Moje ING. Należy go złożyć najpóźniej w dniu płatności raty.

Jeśli klient skorzysta z zawieszenia raty kredytu, okres kredytowania zostanie wydłużony o okres zawieszenia. Podczas zawieszenia spłaty, bank nie będzie pobierał rat, ani też nie naliczy żadnych odsetek. Będzie pobierał jedynie składki ubezpieczeniowe.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zawieszenie spłaty kredytu? Przede wszystkim klient ma możliwość zawieszenia spłaty rat tylko jednego z posiadanych kredytów. Jego umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022, a zakończy się po 1 stycznia 2023.

Odroczenie spłaty kredytu BNP Paribas

W okresie zawieszenia wykonywania umowy klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności, które wynikają z umowy. Wyjątkiem są opłaty z tytułu ubezpieczeń, które związane są z umowami kredytu. Okres kredytowania, a także wszystkie terminy, które przewidziane zostały w umowie, ulegają wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W terminie 14 dni od doręczenia wniosku, bank wysyła potwierdzenie zawieszenia umowy, jednak brak otrzymania potwierdzenia w wyznaczonym terminie, nie wpływa na skuteczność zawieszenia umowy.

Czym są ustawowe wakacje kredytowe 2022/2023?

Rządowe zawieszenie spłaty rat kredytu to rozwiązanie, które ma za zadanie wspomóc kredytobiorców w trudnym okresie, który jest związany z wyraźnym wzrostem comiesięcznych rat. W przeciwieństwie do standardowych wakacji kredytowych, rządowa wersja nakłada na instytucje bankowe obowiązek udzielania tego typu rozwiązania na wniosek każdego kredytobiorcy, który spełnia określone w ustawie warunki. Wybór rat, które zostaną zawieszone, leży po stronie kredytobiorcy, jednak muszą się one mieści w określonej przez prawodawcę puli.

Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego powoduje, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których odroczono spłatę rat kapitałowo-odsetkowych. I tak ostatecznie klient będzie musiał spłacić zobowiązanie. Jeżeli kredyt był ubezpieczony, konieczne będzie również terminowe opłacanie składek od zawartej polisy w terminach, które zostały ustalone w harmonogramie.

Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Aby móc skorzystać z odroczenia spłaty kredytu hipotecznego, trzeba spełnić 3 warunki. Przede wszystkim ustawowe wakacje kredytowe skierowane są tylko do osób, które spłacają kredyty hipoteczne udzielone w polskich złotych. Nie można odroczyć płatności na ustawowych zasadach w przypadku innych zobowiązań. 

Drugi warunek związany jest z celem kredytowania. Z rządowych wakacji kredytowych można skorzystać tylko w przypadku, gdyż klient zaciągnął kredyt hipoteczny na własne potrzeby mieszkaniowe. Skutkiem tego:

 • Z wakacji kredytowych wykluczone są osoby, które za kredyt hipoteczny kupiły mieszkanie na wynajem. To ograniczenie dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców,
 • Ustawowe odroczenie spłaty rat dotyczy jedynie jednego kredytu hipotecznego, który zaciągnięty został na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli osoba, która wnioskuje o ustawowe wakacje kredytowe posiada więcej kredytów hipotecznych na nieruchomości, to ma możliwość odroczenia spłaty kredytu tylko jednego z nich,
 • Ustawowe odroczenie spłaty rat kredytu dostępne jest także dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na budowę domu kupno działki pod warunkiem, że ma to na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Co więcej, umowa o kredyt hipoteczny w złotówkach musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a zakończenie okresu kredytowania powinno przypadać po upływie sześciu miesięcy od tej daty. Jeśli chodzi o kryterium dochodowe, to ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń.

odroczenie raty kredytu
odroczenie raty kredytu

Jak ustawowe wakacje kredytowe wpływają na zdolność kredytową klienta?

Banki przekazują informacje, które dotyczą zawieszenie spłaty rat kredytu do Biura Informacji Kredytowej. Jednak ważne jest to, że dane te nie będą traktowane jako opóźnienia w spłacie kredytu. Skutkiem tego ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu nie powinno negatywnie wpływać na historię kredytową klienta.

Zawieszenie spłaty kredytu – nadpłata i odsetki

Na co przeznaczyć środki zaoszczędzone dzięki odroczeniu spłaty rat kredytowych? Duża uzależnione jest od sytuacji finansowej klienta. Jeśli nie posiada on pieniędzy na nieprzewidziane zdarzenia, może wykorzystać tę pieniądze na stworzenie tzw. poduszki finansowej, która pełni rolę funduszu bezpieczeństwa pozwalającego przetrwanie nagłego kryzysu finansowego. Z kolei osoby, które mają odłożone oszczędności mogą np. dokonać nadpłaty kredytu. Dzięki temu zmniejszą wysokość kapitału, co będzie miało wpływ na obniżenie odsetkowych kosztów. Inne rozwiązanie to np. zainwestowanie wolnych środków finansowych.

Wakacje kredytowe a karencja w spłacie kredytu

Oprócz wakacji kredytowych, banki często proponują swoim klientom karencję w spłacie kredytu. Mimo tego, że oba określenia często stosowane są zamiennie, to nie oznaczają tego samego. Najważniejsza różnica jest taka, że korzystając z karencji, klient nie spłaca tylko kapitałowej części raty. To oznacza, że w trakcie jej obowiązywania, spłaca tylko odsetki oraz ewentualnie ubezpieczenie.

Z karencją w spłacie kredytu można spotkać się zwykle w przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu. W takim przypadku, do czasu wypłaty wszystkich transz zobowiązania, płacą jedynie odsetki, które naliczane są od wypłaconej sumy.

Z kolei w przypadku wakacji kredytowych zwykle zawieszana zostaje spłatą całej raty kapitałowo-odsetkowej. Jednak nie zawsze. W przypadku banku BNP Paribas zwykle zawieszeniu podlega odsetkowa rata. Z kolei w Santander Bank Polska oraz Credit Agricole zawiesza się spłatę zawiesza się spłatę części kapitałowej. Dla porównania, jeśli chodzi o Bank Pocztowy klienci, którzy spłacają w równych ratach mogą zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej. W przypadku malejących rat klienci mają do wyboru 3 opcje:

 • Zawieszenie spłaty raty odsetkowej
 • Zawieszenie spłaty raty kapitałowej,
 • Zawieszenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej.

Z kolei w przypadku mBanku poza zawieszeniem raty kapitałowo-odsetkowej, klient może także zdecydować się na odroczenie spłaty samego kapitału. Jest to rozwiązanie stosowane wtedy, kiedy bank stwierdzi, że klient będzie w stanie dokonywać wpłat jedynie na poziomie raty odsetkowej.

Czym jest prolongata?

Prolongata kredytu jest wydłużeniem okresu jego spłaty, który dotyczyć może całej raty albo tylko jej części kapitałowej. Dzięki temu można uzyskać nawet kilka miesięcy bez konieczności spłacania rat kredytowych. Jest to dobry sposób na to, aby uregulować inne zobowiązanie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prędzej czy później odroczone raty będzie trzeba spłacić, a wydłużenie okresu spłaty kredytu związane jest z dodatkowymi kosztami.

Co ma wpływ na akceptację wniosku o prolongatę kredytu?

Pozytywne rozpatrzenie tego typu wniosku może zależeć od wiele czynników, m.in.:

 • pozytywnej historii kredytowej,
 • braku wpisów w rejestrach dłużników,
 • przekonującego uzasadnienia wniosku o odroczenie spłaty kredytu,
 • dowody, które potwierdzają uzasadnienie,
 • spłacenie przynajmniej kilku rat zobowiązania.

Zatem na korzyść klienta przemawia przede wszystkim jego wiarygodność finansowa. Warto także zadbać o to, aby wniosek został właściwie napisany, wraz z załączeniem wszystkich wymaganych dokumentów.

Ile trwa zawieszenie spłaty kredytu w ramach wakacji kredytowych?

Takie zawieszenie spłaty rat kredytu nie trwa wiecznie i z czasem klient będzie musiał wrócić do normalnego trybu spłaty. Zatem ile trwa odroczenie spłaty rat kredytu?

 • Bank Pekao – w tym przypadku spłatę rat można zawiesić raz na 5 lat, jednak nie więcej niż 2 razy w ciągu całego okresu kredytowania,
 • Bank Pocztowy – w tym przypadku prolongata możliwa jest dopiero po 12 miesiącach od zakończenia się okresu karencji w spłacie zobowiązania oraz łącznie w całym okresie spłaty nie może przekraczać 18 miesięcy zakładając, iż jednorazowo nie przekroczy roku,
 • Boś Bank – klient ma możliwość zawieszenia do 3 rat w ciągu kalendarzowego roku, jednak nie więcej niż 12 rat w całym okresie spłaty zobowiązania. Nie ma możliwości przekroczenia maksymalnego okresu spłaty kredytu,
 • Zawieszenie spłaty kredytu Santander Bank Polska odroczenie spłaty kredytu – klient ma prawo wiele razy zawiesić spłatę rat kapitałowych podczas okres kredytowania, przy czym łączny okres karencji nie może przekroczyć 12 miesięcy, bez wliczania okresu karencji standardowej w spłacie raty kapitałowej do czasu wypłaty ostatniej transzy kredytu,
 • mBank – klienci mogą odroczyć spłatę raty nawet na 24 miesiące. Limitem tej można wykorzystać w okresie 5 lat, a po tym okresie ulega on odnowieniu,
 • Odroczenie raty kredytu Alior Bank – w tym banku z odroczenia spłaty kredytu można skorzystać tyle razy, ile przewiduje umowa kredytowa.

Co się dzieje z zawieszona ratą kredytu w poszczególnych bankach?

Oczywiście odroczona rata kredytu nie przepada. Zostaje po prostu odroczona. To oznacza, że kredytobiorca zobowiązany jest do jej spłacenia w późniejszym terminie. Jak sytuacja przedstawia się w poszczególnych bankach?

 • Bank BPS – okres opłaty zobowiązania nie ulega zmianie, a stopniowemu zwiększeniu ulega wysokość rat,
 • Bank Pekao – w czasie zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, odsetki od kapitału kredytu naliczane są w wysokości ustalonej w umowie kredytowej, jednak nie da wymagalne. Po zakończeniu odroczenia spłaty kredytu, naliczone odsetki spłacane są w pierwszej albo kolejnych ratach po okresie zawieszenia, zależnie od wysokości naliczonych odsetek, a także rodzaju rat – czy są malejące czy równe,
 • Bank Millennium – w tym przypadku bank dolicza do kwoty kapitału kredytu odsetki, które naliczone są w okresie trwania zawieszenia raty. Wysokość kwot przyszłych rat jest przeliczana,
 • Boś Bank odroczenie spłaty kredytu – w tym przypadku odsetki naliczone od bieżącego salda zadłużenia za określony okres rozliczeniowy, powodują podwyższenie bieżącego salda zadłużenia z tytułu kredytu na koniec okresu rozliczeniowego, za który zawieszony został termin spłaty rat kredytu. Na tej podstawie, w pierwszym dniu po zakończeniu zawieszenia spłaty zobowiązania, zostanie wyliczona wysokość kolejnych rat kredytu. Istnieją dwa rozwiązania – zachowanie pierwotnego okresu kredytowania lub wydłużenie okresu kredytowania maksymalnie o okres odroczenia rat, bez konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia na życie,
 • Credit Agricole – klienci tego banku mają do wyboru 2 opcje. Mogą przesunąć zawieszona ratę na koniec okresu kredytowania albo podwyższyć pozostałe raty,
 • mBank – w tym przypadku bank rozkłada kwotę zawieszonych rat w równych częściach na raty pozostałe do spłacenia po zakończeniu odroczenia spłaty rat, przy czym suma zawieszonych odsetek jest osobnych składnikiem raty, od którego odsetki nie są pobierane,
 • Zawieszenie spłaty kredytu PKO – w tym banku odsetki niezapłaconej raty mają wpływ na podwyższenie kapitału i w pierwszej kolejności są spłacane w kolejnych ratach,
 • Santander Bank Polska – bank ten poinformował, że karencja nie będzie miała wpływu na wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Z kolei raty kapitałowe, których spłata została zawieszona, zostaną proporcjonalnie rozłożone na raty, które pozostaną do spłaty po okresie karencji.

Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?

Jeśli są to ustawowe wakacje kredytowe, to nie może tego zrobić. Może odmówić przyznania zawieszenia spłaty rat kredytu, jeśli klient miał wcześniej problemy z terminową spłatą rat. Terminowe spłacanie rat to jeden z kluczowych warunków, jakie należy spełnić, aby zawiesić spłatę rat. Warto również pamiętać o tym, że z prolongaty można skorzystać wtedy, kiedy kredyt spłacany jest przez 6 lub 12 miesięcy. Wniosek kredytobiorcy może spotkać się z negatywną odpowiedzią także wtedy, kiedy ma on aktywne zajęcie egzekucyjne przez komornika albo jego zobowiązanie objęte zostało ugodą windykacyjną.

Czy odroczenie spłaty kredytu się opłaca?

Odroczenie spłaty rat kredytu będzie gotować dodatkowe koszty, jednak w pewien sposób również przed nimi chroni. Zawieszając spłatę zobowiązania, klient unika ryzyka opóźnień oraz związanych z nimi odsetek karnych, płatnych ponagleń do zapłaty czy też wpisów na listy osób zadłużonych.

Jednak nie będzie to dobra opcja, jeśli klient podejrzewa, że jego problemy finansowe tak szybko się nie skończą, a wręcz przeciwnie, po zakończeniu zawieszenia spłaty rat, w dalszym ciągu nie będzie go stać na spłacanie rat. W takiej sytuacji lepszym wyjściem zrestrukturyzowanie kredytu w inny sposób, np. przez wydłużenie okresu jego spłaty, a także obniżenie wysokości rat.

Czy każdy może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Każdy kredytobiorca, który spłaca kredyt mieszkaniowy, który przeznaczony jest na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Rata może zostać zawieszona tylko przy jednym kredycie i tylko takim, który jest w PLN. To oznacza, że jeżeli klient zaciągnął 3 kredyty i każdy na kupno mieszkania, z czego 2 mieszkania wynajmuje, ma możliwość skorzystania z wakacji kredytowych jedynie w przypadku jednego kredytu przeznaczonego na kupno mieszkania, w którym mieszka. 

Można założyć, że klient skredytował mieszkanie, które przeznaczone jest na wynajem, a mieszka on w domu, który został wybudowany za gotówkę. Czy ratę tego typu kredytu można zawiesić? Zgodnie z ustawą, nie. Kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że kupione mieszkanie nie jest wynajmowane.

Jak klient może wykorzystać możliwość zawieszenia rat? Założeniem takiego wsparcia jest poprawa sytuacji finansowej klientów, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązania. W ten sposób zaoszczędzone pieniądze wydać można na uregulowanie innych zobowiązań albo zaoszczędzenie środków finansowych na kolejne raty. Ze zgromadzonych środków można również dokonać częściowych nadpłaty zobowiązania i dzięki temu zmniejszyć przyszłe raty albo skrócić okres kredytowania. Ostatnie rozwiązanie zmniejszy koszt całkowity zobowiązania.

Narodowy Bank Polski krytykuje wprowadzenie tego typu wsparcia. W dłuższej perspektywie mogłoby ono utrudnić trwałe obniżenie inflacji. Chodzi o to, że RPP będzie musiała podnieść stopy procentowe w celu osiągnięcia zakładanych celów.

Wady i zalety wakacji kredytowych

Tak jak każde inne rozwiązanie, również odroczenie spłaty kredytu ma swoje wady i zalety. Warto je poznać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zalety korzystania z odroczenia spłaty kredytu

Jak wiadomo, większość domów jednorodzinnych, które budowane są Polsce, finansowane są właśnie kredytem hipotecznym. Jest to duża inwestycja, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Jednak obciążenia kredytowe może okazać się zbyt dużym obciążeniem finansowym w sytuacji utraty pracy albo niespodziewanego wydatku. Odroczenie spłaty kredytu w takim przypadku wydaje się być świetnym rozwiązaniem. Do zalet zawieszenia spłaty kredytu należy zaliczyć:

 • Przywrócenie płynności finansowej – zawieszenie spłaty kredytu bez wstąpienia może wesprzeć domowy budżet i stanowić doraźną pomoc. To czas, w którym kredytobiorca może zapomnieć o konieczności regulowania rat kredytowych i uregulować inne zobowiązanie. W przypadku nagłego i krótkotrwałego problemu finansowego z pewnością warto z niego skorzystać. Wakacje kredytowe będą pomocne w podreperowaniu budżetu domowego,
 • Czas na uregulowanie sytuacji – dużą zaletą zawieszenia spłaty rat kredytu jest to, że dają klientowi pewien zapas czasu. W zależności od oferty, może być to miesiąc lub więcej. Dzięki temu kredytobiorca zyskuje cenny czas na to, aby wziąć oddech i zastanowić się nad rozwiązaniem swojej sytuacji, która pojawiła się nieoczekiwanie w jego życiu. Takie odroczenie terminu płatności kredytu można uznać za finansową poduszkę bezpieczeństwa (pisaliśmy także: Czy ktoś może wziąć na mnie kredyt).

Natomiast do wad takiego rozwiązania należy zaliczyć:

 • Podwyższona rata albo dłuższy okres spłaty – pierwsza kwestia, która związana jest z odroczeniem spłaty kredytu jest taka, że jest to zawieszenie, a nie umorzenie raty. Dlatego też niezapłacona suma kapitału oraz odsetek musi zostać rozłożona na konto lejne raty albo przesunięta w czasie. W związku z tym, należy pamiętać, że wakacje kredytowe nie stanowią rozwiązania długotrwałych problemów finansowych. Sposób ten umożliwia jedynie przesunięcie ich w czasie. Należy również pamiętać o tym, że późniejsze wywiązanie się z opłacania wyższej raty może być dla klienta jeszcze trudniejsze,
 • Trudność w uzyskaniu wakacji kredytowych – nie dotyczy to oczywiście ustawowych wakacji kredytowych. Jednak aby uzyskać odroczenie spłaty, które jest dobrowolne, trzeba spełnić wymagania, które stawiane są przez bank.

Alternatywy dla odroczenia spłaty rat kredytu

Jeśli klient zaczyna mieć problemy ze spłatą zobowiązania albo przeczuwa, że za chwilę będzie je miał, powinien reagować tak szybko, jak to możliwe. Najgorszym wyjściem w takiej sytuacji jest zbagatelizowanie sprawy. Warto wiedzieć, że oprócz odroczenia spłaty kredytu, istnieją także inne sposoby na to, aby wyjść na prostą finansową.

Przedłużenie terminu spłaty kredytu

Kredytobiorca może zdecydować się na wydłużenie terminu spłaty kredytu, o ile bank, w którym ma kredyt, przewiduje taką opcję pomocy klientom. Dzięki temu kredytobiorca może zyskać nieco czasu na zgromadzenie potrzebnych pieniędzy na spłatę rat. Zwykle jednak takie przedłużenie terminu spłaty możliwe jest na okres tygodnia albo dwóch. Zatem jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób, które wiedzą, że w krótkim okresie czasu zdobędą potrzebne pieniądze.

Konsolidacja kredytów

Refinansowanie kredytu

Refinansowanie oznacza przeniesienie zobowiązania finansowego do innego banku. Warto skorzystać z tego rozwiązania wtedy, kiedy klient trafi na bardziej korzystną ofertę, a do spłaty kredytu pozostało mu jeszcze sporo czasu. Jak przebiega to w praktyce?

Kredyt zostaje przeniesiony do konkretnego banku, który spłaca należności klienta w instytucji, z którą miał podpisaną umowę. W poprzedniej instytucji zadłużenie zostaje całkowicie zamknięte.

Zmieniając ofertę, klient powinien zwrócić uwagę na kilka kwestii, takich jak oprocentowanie czy dodatkowe koszty kredytowe. Jeśli oprocentowanie będzie niższe choćby o jeden punkty procentowy, to może klientowi przynieść sporo korzyści.

Warto również wiedzieć, że kredyt refinansowy umożliwia nie tylko zmianę wysokości rat, ale również zrezygnować z produktów dodatkowych, których klient nie chce opłacać. Zazwyczaj chodzi o ubezpieczenie. Kredyt refinansowy może pozwolić na zaoszczędzeniu pewnej sumy pieniędzy, w zależności od wybranej oferty. Aby mieć pewność, że kredyt refinansowy to odpowiednia opcja, warto wcześniej porównać kilka ofert banków.

Karencja kredytu

To rozwiązanie podobne do wakacji kredytowych, które umożliwia odroczenie spłaty kredytu. Należy jednak pamiętać, że związane jest to tylko z wysokością kapitału, a w dalszym ciągu obowiązuje konieczność spłacania odsetek. Większość banków chętniej oferuje karencję kredytu niż wakacje kredytowe, gdyż związana jest z mniejszą ulgą finansową oraz niższym ryzykiem. Jednak karencja opłaca się w momencie, kiedy zostanie spłacona przynajmniej połowa należności albo w przypadku zobowiązania z malejącymi ratami.

Odroczenie spłaty kredytu to dla wielu osób duża ulga i możliwość załatania dziury w domowym budżecie. Poza tym, że w dalszym ciągu możliwe jest skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych, to w większości przypadków banki również oferują tego typu rozwiązanie. Warto z niego skorzystać, szczególnie w przypadku, gdy sytuacja finansowa kredytobiorcy uległa pogorszeniu.

Odroczenie spłaty kredytu – FAQ

Poniżej zestaw często pojawiających się pytań, które dotyczą odroczenia spłaty kredytu.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.