Pozew o zaległe alimenty dla dziecka

Pozew o zaległe alimenty dla dziecka może złożyć np. była żona, jeśli na byłego męża został nałożony wyrokiem sądu obowiązek alimentacyjny, a były mąż mimo to uchyla się od płacenia alimentów na dziecko, skutkiem czego powstały zaległości alimentacyjne. Stosownie do treści art. 137 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd, do którego wniesiony został pozew o zaległe alimenty dla dziecka może zasądzić alimenty za okres jeszcze przed wniesieniem pozwu, ale tylko i wyłącznie jeśli w tym czasie potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka były niezaspokojone. Jeśli żona była w stanie zaspokoić potrzeby dziecka, a mimo to wniosła do sądu pozew o zaległe alimenty dla dziecka, nieuiszczone jeszcze przed wniesieniem pozwu, pozwany małżonek powinien sprawdzić, czy przypadkiem roszczenie o zaległe alimenty dla dziecka nie przedawniło się. Należy przy tym pamiętać, iż przedawnieniu ulega roszczenie o świadczenia alimentacyjne, a nie samo prawo do alimentów.

Zaległe alimenty dla dziecka

Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 3 lat. Natomiast prawo do alimentów nie przedawnia się i wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko samodzielności. Wynika to wprost z treści art. 133 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nadmienić należy, iż zgodnie z treścią art. 121 pkt 1 kodeksu cywilnego, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu odnośnie roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez cały okres trwania władzy rodzicielskiej. W związku z tym przedawnienie biegnie jedynie wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom (władza rodzicielska została zawieszona lub pozbawiono jej rodzica), a także wtedy, gdy władza rodzicielska nad dzieckiem nie przysługuje temu z rodziców, od którego należą się alimenty dla dziecka.

Natura alimentów polega na dostarczaniu dziecku stosownych środków do niezbędnego utrzymania się. Środki te powinny być dostarczane na bieżąco. Żądanie do dostarczenia ich za okresy przeszłe (żądanie wypłacenia zaległych alimentów) może być zaspokojone jedynie wówczas, gdy te potrzeby dziecka w przeszłości nie były odpowiednio zaspokajane. Obowiązek wykazania braku możliwości zaspokajania potrzeb dziecka należy do osoby, która wniosła pozew o zaległe alimenty na dziecko.

Jeśli szukasz więcej informacji o prawie rodzinnym, rozwodach, władzy rodzicielskiej itp., poszukaj m.in. tutaj: bezpłatna pomoc prawna Warszawa

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.