Reklama

Podatki
| .
14 marca 2021 16:30

Skarga na bezczynność organu podatkowego

Jeśli urząd skarbowy nie załatwia sprawy podatnika w określonym terminie, podatnik może złożyć skargę do sądu. Skarga na bezczynność organu podatkowego powinna zostać poprzedzona wysłanym do urzędu ponagleniem. Organu podatkowe muszą działać w sprawie podatnika wnikliwie i szybko, co wprost wynika z treści art. 125 Ordynacji podatkowej. Rozpatrując sprawę podatnika powinny jednocześnie posługiwać się możliwie najprostszymi środkami, których wykorzystanie ma zmierzać do sprawnego załatwienia sprawy, natomiast sprawy, które nie wymagają przeprowadzenia stosownego postępowania dowodowego, powinny zostać rozpatrzone niezwłocznie.

Sprawa podatnika, w której niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeśli termin ten upłynął, a sprawa podatnika nie została rozpoznana, podatnikowi przysługuje skarga na bezczynność organu podatkowego. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, powinna ona zostać rozpatrzona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Skarga na bezczynność organu podatkowego – kiedy można wnieść

W przypadku, gdy w rozpoznaniu danej sprawy urząd skarbowy nie dochował ustawowego terminu i pojawiło się opóźnienie, urząd ten zobowiązany jest do zawiadomienia podatnika (strony postępowania) o każdym takim przypadku niezałatwienia jego sprawy w ustawowym terminie. Co istotne, żaden przepis nie wskazuje, ile razy organ podatkowy ma obowiązek informować podatnika, będącego stroną postępowania, o niedochowaniu ustawowego terminu rozpoznania jego sprawy.

Jeśli urząd skarbowy czy inny organ podatkowy nie załatwią sprawy w ustawowym terminie, podatnikowi przysługuje skarga na bezczynność organu podatkowego. Skargę tę wnosi się do sądu administracyjnego, a sama skarga na bezczynność organu podatkowego ma na celu taką ochronę podatnika, która zapewni mu rozpoznanie jego sprawy i wydanie w niej stosownego rozstrzygnięcia.

Istotne jest tu to, że wniesienie przez podatnika skargi na bezczynność organu podatkowego nie zwalnia tego organu od obowiązku niezwłocznego rozpoznania sprawy podatnika. Co więcej, skarga na bezczynność organu podatkowego przysługuje podatnikowi niezależnie od przyczyny, z powodu której organ podatkowy nie rozpoznał sprawy w ustawowym terminie. Ma to znaczenie jedynie w przypadku rozstrzygania przez sąd administracyjny, czy zwłoka w rozpoznaniu sprawy była rażąca, czy nie. Natomiast jeszcze przed wniesieniem skargi na bezczynność organu podatkowego podatnik powinien ustalić, czy organ podatkowy w ogóle miał określony termin na rozpoznanie jego sprawy i czy rzeczywiście nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie, a także czy organ podatkowy wyznaczył nowy termin na rozpoznanie tej sprawy.

Skarga na bezczynność organu podatkowego jest dopuszczalna po wyczerpaniu przez podatnika środków zaskarżenia – ponaglenia organu podatkowego. Ponaglenie wnosi się do organu podatkowego wyższego stopnia, a jeśli organ podatkowy wyższego stopnia uzna, że opóźnienie w rozpoznaniu sprawy faktycznie miało miejsce, wyznacza właściwemu do rozpoznania sprawy organowi podatkowego nowy termin na jej załatwienie. Wniesienie ponaglenia jest warunkiem koniecznym do ewentualnego później złożenia skargi na bezczynność organu podatkowego.

Skargę na bezczynność organu podatkowego wnosi się do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, który miał rozpoznać sprawę podatnika i który nie rozpoznał jej w ustawowym terminie. Skargę można wnieść w każdym czasie – przepisy prawa nie określają tu żadnych norm czasowych. Jeśli sąd administracyjny uwzględnia skargę na bezczynność organu podatkowego, wyznacza temu organowi nowy termin do załatwienia sprawy albo do wykonania określonej czynności.

umowa-zlecenia

Skarga na bezczynność organu podatkowego powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę stron postępowania, oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, oznaczenie rodzaju pisma (skarga), osnowę wniosku (skargi), wskazanie zaskarżonej decyzji czy czynności, określenie organu, którego bezczynność dotyczy, określenie naruszenia prawa przez organ podatkowy, podpis strony albo jej pełnomocnika, wykaz załączników jeśli zostały do skargi dołączone, żądanie załatwienia sprawy w określonym terminie. Do skargi należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty od skargi.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej