Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 17:19

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowy zlecenia to jedne z najczęściej zawieranych umów. Nierzadko zawierane są w miejsce umowy o pracę, przy czym umowa zlecenia nie może być traktowana jedynie jako forma zatrudnienia (z którym najczęściej ma niewiele wspólnego). Na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się do wykonania na rzecz zleceniodawcy (dającego zlecenie) określonej czynności prawnej lub usługi. Umowa zlecenia to stosunkowo szerokie pojęcie, może dotyczyć ona różnego rodzaju działalności i usług – prowadzenia spraw księgowych czy kadrowych, prowadzenia szkoleń czy pośrednictwa w negocjacjach handlowych itp.

O ile zawarcie umowy zlecenia nie nastręcza większych trudności (o ile umowa zlecenia nie jest zawierana w celu obejścia przepisów kodeksu pracy i w miejsce umowy o pracę), tak wypowiedzenie umowy zlecenia może w praktyce przysparzać wielu problemów. Przede wszystkim ustalić należy, czy wypowiedzenie umowy zlecenia w ogóle jest dopuszczalne.

Kiedy jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia to uprawnienie, które na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przysługuje zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Zgodnie z treścią art. 746 par. 1 i par. 2 kodeksu cywilnego wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie. Oznacza to, że jeśli którakolwiek ze stron umowy złoży jej wypowiedzenie, umowa zlecenia zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Istotny tu jest fakt, że wypowiedzenie umowy zlecenia jest dopuszczalne niezależnie od tego, czy umowa ta została zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2004 roku sygn. IV CK 640/03).

Umowa zlecenia może zostać niemal dowolnie ukształtowana przez strony. W szczególności dopuszczalne jest zawarcie w tej umowie klauzuli o zrzeczeniu się prawa do rozwiązania jej w każdym czasie drogą wypowiedzenia umowy zlecenia. W takim przypadku umowa zlecenia rozwiązuje się w dniu, do jakiego została zawarta albo z upływem okresu, jaki wskazano w umowie jako okres wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego, nawet w przypadku, gdy umowa zlecenia określa pewien okres wypowiedzenia, może ona zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy wystąpią ku temu tzw. ważne powody. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby strony w treści umowy zlecenia zawarły klauzulę, zgodnie z którą nawet w przypadku wystąpienia ważnych przeszkód rozwiązanie umowy zlecenia nastąpiło dopiero z upływem okresu wypowiedzenia.

Uzasadnienie i przyczyna wypowiedzenia umowy zlecenia

Co do zasady wypowiedzenie umowy zlecenia uzależnione jest jedynie od woli stron tej umowy. Nie wymaga ono zatem wskazania konkretnej przyczyny. Należy jednak zwrócić uwagę, że przyczyna wypowiedzenia umowy zlecenia ma znaczenie w przypadku, gdy umowa zlecenia jest odpłatna (czyli w praktyce zawsze, bardzo rzadko zdarzają się bowiem umowy zlecenia bez wynagrodzenia). Jeśli w grę wchodzi umowa zlecenia nieodpłatna (bez wynagrodzenia), to w przypadku jej wypowiedzenia zleceniodawca ma obowiązek zwrócić zleceniobiorcy wydatki, jakie ten poniósł w związku z realizacją swoich umownych obowiązków. Bez znaczenia jest tu powód wypowiedzenia umowy zlecenia – czy był on ważny, czy nie.

Jeśli w grę wchodzi natomiast odpłatna umowa zlecenia, to jeśli przyczyną jej wypowiedzenia jest “ważny powód”, zleceniodawca ma obowiązek wypłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie za czynności, których ten dokonał do chwili wypowiedzenia umowy zlecenia. Jeśli natomiast przyczyna wypowiedzenia umowy jest inna niż “ważny powód”, zleceniodawca, poza wypłaceniem zleceniobiorcy wynagrodzenia za czynności do chwili wypowiedzenia ma obowiązek wyrównać zleceniobiorcy szkodę, jakiej ten doznał w związku z wypowiedzeniem umowy zlecenia.

Tą szkodą, o której mowa powyżej, jest przede wszystkim wynagrodzenie, jakie zleceniobiorca by zarobił, gdyby wypowiedzenie umowy zlecenia nie miało miejsca. Zaznaczyć tu jednak wyraźnie należy, że zawierając umowę zlecenia strony nie mogą z góry zrzec się prawa do jej wypowiedzenia z ważnych powodów (art. 746 par. 3 kodeksu cywilnego).

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej