Rozwód bez orzekania o winie – w przeciwieństwie do rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków – trwa stosunkowo krótko. Może się jednak okazać, że rozwód bez orzekania o winie, jakkolwiek niejako polubownie kończy małżeństwo, to nie rozwiązuje kwestii majątkowych.

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zgromadzili majątek (a być może zaciągnęli długi, np. kredyty hipoteczne) i powstaje pytanie, co z nimi po rozwodzie zrobić. Jeśli jakiś majątek po rozwodzie jest, to jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Rozwód oznacza rozwiązanie oficjalnie zawartego związku małżeńskiego zawartego w obecności osoby uprawnionej do udzielania tego typu świadczeń, czyli kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za zgodą sądu na żądanie obojga bądź jednego z małżonków. Jego efektem jest rozdzielność majątkowa dotychczasowych partnerów życiowych i możliwość zawarcia przez każdego z nich ponownego oficjalnego związku z inną osobą.

rozwód bez orzekania o winie
rozwód bez orzekania o winie

To proces, który powinien być dobrze przemyślany przez każdą ze stron ponieważ nie jest odwracalny. Co prawda po rozwodzie można ożenić się bądź wyjść za mąż ponownie, nawet za tą samą osobę ale nie ma możliwości cofnięcia już udzielonego rozwodu. Należy podkreślić, że w większości przypadków rozstanie się osób, które ślubowały sobie pozostanie razem do końca swoich dni dotyczy małżeństw cywilnych.

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

W przypadku małżeństwa zawartego po katolicku, zgodnie z zasadami religijnymi praktycznie nie ma możliwości uzyskania rozwodu. Według przyjętych zasad ślub udzielony przez kapłana w kościele jest czymś nierozerwalnym i trwającym do końca życia partnerów. Możliwość ponownego przyjęcia tego sakramentu mają jedynie wdowy bądź wdowcy.

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy to możliwe?

Co prawda w wyjątkowych sytuacjach dochodzi do unieważnienia ślubu kościelnego. Możliwość taka istnieje jedynie w kilku sytuacjach a cały proces jest przeprowadzany zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Warto podkreślić również, że droga prowadząca do rozwodu kościelnego jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż procedury praktykowane podczas rozwodów cywilnych.

Jednym z powodów unieważnienia ślubu kościelnego może być zatajenie przez żonę bądź męża własnej bezpłodności i ujawnienie tego dopiero po zadeklarowaniu przysięgi małżeńskiej. Kościół uważa, że każdy płodny człowiek powinien mieć możliwość posiadania dzieci a nieuczciwy bezpłodny małżonek nie ma prawa odbierać takiej możliwości swojej drugiej połówce.

Ponadto, ubieganie się o rozwód kościelny jest możliwy gdy jeżeli jeden ze współmałżonków w momencie zawarcia sakramentu małżeńskiego był osobą młodocianą (pojęcie to odnosi się do kobiet poniżej czternastego roku życia i mężczyzn poniżej szesnastego roku życia) bądź okazało się, że współmałżonkowie są ze sobą spokrewnieni.

Dodatkowo, zdarza się, że udzielany jest rozwód kościelny jeżeli w małżeństwie pojawia się problem alkoholizmu, chorób psychicznych, genetycznych czy zaburzeń osobowości.

rozwód bez orzekania o winie
rozwód bez orzekania o winie

Natomiast w przypadku chęci rozstania się pary związanej ze sobą jedynie cywilnie, wystarczającym powodem do udzielenia rozwodu może być ogólna niezgodność, brak więzi emocjonalnych, fizycznych lub gospodarczych. Co więcej, chęci zakończenia związku nie muszą wyrażać obie strony. Wystarczy, że jedna z nich wniesie do sądu pozew o rozwód i przedstawi przed sądem odpowiednie argumenty, wyjaśniające podjęcie takiej a nie innej decyzji.

W każdym przypadku odejście od siebie współmałżonków może zakończyć się dwojako: możliwy jest rozwód bez orzekania o winie, za porozumieniem stron, bądź rozwód z orzeczeniem o winie. Obie wersje wydarzeń w pewnym sensie kończą się tym samym – decyzją sądu o zakończeniu zawartego małżeństwa cywilnego. Jednakże konsekwencje obu odmian tego procesu mogą się od siebie diametralnie różnić.

Rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzeczeniem o winie – jakie rozwiązanie, w jakiej sytuacji?

Na wstępie należy określić czym różnią się te dwie drogi zakończenia małżeństwa. Otóż rozwód bez orzekania o winie oznacza że związek został zakończony za zgodą zarówno żony, jak i męża. Określa się tą sytuację również jako rozwód za porozumieniem stron. Aby go uzyskać, konieczne jest aby obie stronu w trakcie rozprawy dostarczyły stosowny wniosek, na podstawie którego sąd nie orzeka o winie którejkolwiek osoby.

Oznacza to nic innego, jak to, że ani żona, ani mąż nie jest winny rozpadowi małżeństwa.

Natomiast rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialna jest jedna ze stron współmałżonków. Zdarzają się również sytuacje, w których sąd orzeka o winie obu stron. Rozwiązanie to stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy konflikt pomiędzy współmałżonkami jest tak duży, że nie są oni w stanie dojść do porozumienia.

Okazuje się, że wiele osób pragnących rozstać się z obecnym partnerem na pierwszym spotkaniu ze swoim adwokatem dąży do tego, by uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. Większość specjalistów prawnych zaleca jednak rozwód bez orzekania o winie. Dlaczego? Wydawać by się przecież mogło, że pozywając swojego partnera o winę za rozpad małżeństwa można dużo zyskać w kontekście finansowych.

Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim, aby sąd orzekł o winie konieczne jest dostarczenie rzetelnych dowodów. Okazuje się, że w przypadku wielu sytuacji materiał dowodowy ogranicza się do znanego każdemu człowiekowi, niekoniecznie wiarygodnemu schematowi nazywanego potocznie „moje słowo przeciwko twojemu słowu”.

rozwód bez orzekania o winie
rozwód bez orzekania o winie

Ponadto, należy pamiętać, że wskazanie przez sądu strony, która rzeczywiście była winna rozpadowi związku nie jest jednoznaczne z przyznaniem alimentów stronie poszkodowanej w tej sprawie. W jakich konkretnie sytuacjach były współmałżonek ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie w formie alimentów czy pożądanego podziału majątku wyjaśnione zostanie w dalszej części tego artykułu.

Najpierw warto zapoznać się z innymi, szczegółowymi informacjami dotyczącymi omawianego tematu.

Rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Jedną z istotnych różnic wynikających z tego, czy powód/ka chce doprowadzić do rozwodu z orzeczeniem o winie, czy do rozwodu bez orzeczenia o winie jest czas trwania sprawy rozwodowej. W zdecydowanej większości przypadków sprawy rozwodowe za porozumieniem obu stron przebiegają o wiele sprawniej niż te, w których osoby bezpośrednio związane ze sprawą mają konflikt wynikający z różnorodnych przyczyn, nie zawsze finansowych.

Ma to związek przede wszystkim z tym, że sąd w takich przypadkach musi wykonać zdecydowanie więcej czynności. Przede wszystkim, do obowiązków zalicza się wtedy rzetelne przesłuchanie wszystkich świadków oraz zapoznanie się z często licznymi dowodami przedstawionymi zarówno przez obie strony małżeństwa, jak i nierzadko przez osoby postronne (które zazwyczaj, jednocześnie stają się świadkami w sprawie rozwodowej).

Czynności te siłą rzeczy przekładają się na przedłużenie czasu rozprawy rozwodowej. Warto podkreślić również, że w wielu przypadkach nie stawienie się w wyznaczonym terminie chociażby jednego z licznych świadków wymusza przełożenie podjęcia ostatecznej decyzji przez sąd. Przenalizowanie uzyskanych danych i dostępnych dowodów również zabiera cenny czas.

Ponadto, dowody dotyczące sprawy mogą być dostarczane przez każda ze stron. Jeżeli okaże się, że osoba pozwana ma mocne argumenty przeciwko współmałżonkowi, który wniósł pozew sytuacja może ulec diametralnej zmianie. Jak wspomniano już wcześniej, sąd nie musi uznać jednej ze stron winnej rozpadowi małżeństwa. Równie dobrze może podjąć decyzję o tym, że obie strony przyczyniły się do destrukcji związku.

W takich sytuacjach zarówno osoba pozywająca, jak i pozwana ma prawo przez okres pięciu lat ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka, jeżeli zaistnieją ku temu okoliczności wyraźnie wskazane przez prawu (np. znaczne pogorszenie sytuacji materialnej spowodowanej pogorszeniem zdrowia czy utratą pracy.

W jakich przypadkach współmałżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Powody przedstawiane przed sądem bywają bardzo różnorodne. Często osoby wnoszące pozew o rozwód za wystarczającą przyczynę rozpadu małżeństwa uważają niezgodności na poziomie działań związanych z codziennym funkcjonowaniem przekładającymi się na pewne wyznawane wartości – np. związane z trybem życia czy rodzajem spożywanych pokarmów.

rozwód bez orzekania o winie
rozwód bez orzekania o winie

Jednakże  nie należy oczekiwać, że sąd tego typu argumenty potraktuje na tyle poważnie, by pozytywnie rozpatrzyć wniosek o rozwód (chyba że obie zainteresowane strony chcą uzyskać rozwód bez orzekania o winie). Natomiast istnieje szereg sytuacji, które zazwyczaj stosunkowo łatwo udowodnić i które można z powodzeniem interpretować jako źródło problemów małżeńskich.

Najczęściej spotykanymi są zdrady oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia – najczęściej alkoholizm ale coraz liczniejsze są przypadki, gdzie współmałżonek stawał się osobą uzależnioną od narkotyków, dopalaczy, hazardu, seksu czy rzadziej spotykanych tendencji mogących przekładać się na zagrożenie życia bądź zdrowia osób postronnych. Oczywiście, bezsprzecznie uznawanym przez sąd argumentem jest pojawienie się w związku przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Należy pamiętać jednak, że wszystkie sytuacje muszą być poparte wiarygodnymi dowodami. W przypadku uzależnień czy przemocy może to być dokumentacja medyczna. Jeżeli dochodziło do konfliktów z prawem, dokumentacja z nimi związana też może działać na korzyść osoby poszkodowanej.

Innymi, mniej oczywistymi czynnikami, które są traktowane jako argumenty do udzielenia rozwodu z orzeczeniem o winie to między innymi porzucenie współmałżonka (często dla innej osoby), różnego rodzaju zastraszanie oraz odmowa współżycia (szczególnie w sytuacjach, w których para jeszcze przed zawarciem małżeństwa świadomie podjęła decyzję o chęci posiadania potomstwa uzyskanego naturalnymi sposobami).

W tym momencie konieczne jest podkreślenie, że samo wypowiedzenie konkretnych zarzutów w stosunku do zachowania współmałżonka nie wystarczy. Konieczne jest ich rzetelne udowodnienie. Dowodami w sprawie mogą przyjmować bardzo różnorodną formę. Jak już zostało wcześniej wspomniane, wszelkiego rodzaju dokumentacja medyczna i prawna nadaje się do tych celów perfekcyjnie.

Ponadto bardzo cenne mogą się okazać zeznania świadków wskazanych przez osobę wnoszącą pozew o rozwód. Często w sądzie jako materiał dowodowy traktowane są również różnego rodzaju zdjęcia, nagrania wideo, wiadomości tekstowe czy głosowe.

Co zmienia się po rozwodzie?

Pomimo licznych różnic wynikających z tego, czy przeprowadzaną sprawę można określić jako rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie, wiele konsekwencji wynikających z zakończenia tego procesu pokrywa się ze sobą. Osoby mające status rozwodnika muszą liczyć się z następującymi efektami:

  • posiadanie prawa do zawarcia kolejnego związku małżeńskiego (z rozwódką/rozwodnikiem, wdową/wdowcem bądź osobą, która jeszcze nigdy nie była w związku małżeńskim)
  • rozdzielność majątkowa byłych współmałżonków
  • prawo do powroty do poprzedniego nazwiska (jeżeli zawarcie związku  małżeńskiego skutkowało jego zmianą)
  • pozbawienie prawa do dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku

Czy są sytuacje w których nawet rozwód bez orzekania o winie jest niemożliwy?

rozwód bez orzekania o winie
rozwód bez orzekania o winie

Odpowiedź na to pytanie może nie być tak oczywista jak wiele osób może sądzić. Wydaje się, że życie w wolnym kraju przekłada się na możliwość podejmowania decyzji dotyczących oficjalnego rozstania się ze współmałżonkiem w każdej sytuacji. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że wniosek o rozwód, nawet rozwód bez orzekania o winie nie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd w pewnych specyficznych sytuacjach.

Pisaliśmy m.in. Bezpłatna pomoc prawna

Mowa w tym momencie o osobach u których potwierdzona jest nieuleczalna choroba a odejście współmałżonka przełożyłoby się na znaczące pogorszenie sytuacji materialnej. Współmałżonek nie ma również prawa oficjalnie odejść od swojego partnera, gdy ten wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu z powodu przed chwilą już wspomnianej nieuleczalnej choroby. Warunki takie są traktowane jako krzywda dla współmałżonka.  

Rozwód bez orzekania o winie za porozumieniem stron – dlaczego warto?

Przede wszystkim jest to najszybsza forma pozwalająca na uzyskanie statusu osoby rozwiedzionej, ponieważ żadna ze stron nie musi dostarczać sądowi dowodów orzekających o winie. Wystarczającym powodem, przekładającym się na pozytywne rozpatrzenie wniosku o pozew rozwodowy przez sąd jest przedstawienie zaniku więzi emocjonalnej, światopoglądowej, fizycznej oraz ekonomicznej.

Cały proces przebiegnie znacznie sprawniej jeżeli obie strony wykażą, że od jakiegoś czasu już nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, mają różne podejście do życia oraz są zdecydowane rozpocząć życie na własną rękę i biorą pod uwagę związanie się z innym człowiekiem.

Ponadto, jeżeli współmałżonkowie rzeczywiście nie chcą już kontynuować wspólnego życia, ale mimo to nie popadli w konflikt rozwód bez orzekania o winie wydaje się być jedynym sensownym rozwiązaniem. Należy podkreślić, że rozwiązanie to minimalizuje ilość nieprzyjemnych emocji związanych z procesem i pominięciem udostępniania oraz analizowania materiału dowodowego, czy przesłuchiwania świadków.

Kolejnym aspektem, który zdecydowanie przemawia na korzyść opcji „rozwód bez orzekania o winie” są koszty. To najtańsza z dostępnych opcji, ponieważ często do zakończenia sprawy wystarczy jedno spotkanie przed sądem. Co więcej, możliwe jest w takich sytuacjach zakończenie związku małżeńskiego bez udziału adwokatów (których obecność generuje dodatkowe koszty).

W przypadków rozwodów z orzeczeniem o winie takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają. Ostatnim ale równie ważnym i zachodzącym w sferę finansową argumentem jest fakt, że rozwód bez orzekania o winie minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której były współmałżonek będzie mógł ubiegać się o alimenty.

Pisaliśmy m.in. Darmowa pomoc prawna dla kobiet

Po polubownym zakończeniu związku małżeńskiego możliwe jest to jedynie w sytuacjach popadnięcia w skrajny niedostatek.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Cena rozwodu jest bezpośrednio uzależniona od tego, jak bardzo zawiła jest konkretna sprawa. Dlatego właśnie rozwód bez orzekania o winie jest najtańszą opcją. Opłatą stałą jest sześćset złotych za złożenie pozwu rozwodowego. Należy już uiścić w sądzie, w którym docelowo będzie odbywał się proces.

rozwód bez orzekania o winie
rozwód bez orzekania o winie

Dodatkowe koszty są związane z procedurami podziału majątku które mogą wynosić trzysta bądź tysiąc złotych – zależy to od tego, czy projekt podziału majątku jest zgodny, czy budzi wątpliwości. Ewentualni adwokaci uczestniczący w rozprawie są opłacani bezpośrednio przez klienta. Ich stawki są bardzo zróżnicowane, zależą od szeregu czynników, min. od obecnej sytuacji na rynku czy doświadczenia i z reguły są ustalane dla konkretnej sprawy.

Jeżeli w rozprawie będzie uczestniczył adwokat konieczne jest też uregulowanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do właściwego urzędu miasta. Wynosi ona siedemnaście złoty.

Warto wiedzieć, że osoby w trudnej sytuacji materialnej mają prawo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź części. Wniosek ten należy załączyć do pozwu rozwodowego. Nie obejmuje on jednak kosztów związanych z przedstawicielem prawnym, czyli adwokatem.

Dobry adwokat do rozwodu – na co zwrócić uwagę?

Wybierając osobę, której zadaniem będzie profesjonalne przeprowadzenie przez rozprawę rozwodową należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej kompetencje. Oczywiście, niezbędną cechą charakteryzującą każdą osobę oferującą porady prawne powinno być oficjalne wykształcenie prawnicze dające tytuł magistra. Jednakże, warto pamiętać, że wiedza uzyskana na studiach co prawda jest cenna, ale niestety nie najcenniejsza.

Najskuteczniejszymi adwokatami są osoby, które już pewien czas pracują w branży, miały okazję uczestniczyć w różnorodnych procesach i zdążyły już na ich podstawie wyciągnąć liczne wnioski, które przekładają się na ich system działań. Oczywiście przesadą będzie stwierdzenie, że osoby krótko po uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji będą niekompetentne. Jednakże każdy dorosły człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest praktyka podczas osiągania ustalonych celów.

Dodatkowo, decydując się na konkretnego adwokata, warto wybierać spośród tych, którzy na co dzień specjalizują się właśnie w sprawach rozwodowych. Bez wątpienia będą oni zdecydowanie lepiej zorientowaniu z postępowaniu w tego typu sprawach, niż osoby stykające się na co dzień z innego rodzaju problemami prawnymi. Kolejnym krokiem, pozwalającym na znalezienie idealnego kandydata do porad prawnych jest przeanalizowanie wszystkich dostępnych opinii.

Pisaliśmy m.in. Spadek u notariusza

Warto zapytać znajomych, którzy już maja status rozwodnika/rozwódki, z czyjej pomocy korzystali, czy są zadowoleni oraz na co warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego profesjonalisty. Ponadto, wiele opinii jest dostępnych w sieci. Nie należy traktować ich jako prawdy ostatecznej, ponieważ informacjami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, które są zawarte w sieci online łatwo manipulować. Bez wątpienia jednak może to być wskazówka ułatwiająca podjęcie możliwie najlepszej decyzji.

Wielu prawników jest otwartych na wstępne rozmowy, które do niczego potencjalnego klienta nie zobowiązują. Warto wybrać się a taką osobą na kawę i jasno przedstawić jej swoje problemy, oczekiwania czy obawy. Na podstawie takiej, nawet krótkiej pogawędki zdecydowanie łatwiej będzie podjąć decyzję, czy „z tą osobą nam po drodze”.

Kolejnym aspektem, który może być bardzo istotny podczas podejmowania decyzji zatrudnienia człowieka specjalizującego się w poradach prawnych jest cena świadczonych usług. Prawo rynku jest okrutne i prawda jest taka, że z reguły najbardziej skuteczni prawnicy mają znacząco wyższe ceny niż konkurencja.

Podział majątku po rozwodzie

Wybierając rozwód bez orzekania o winie zawiera się również ugodę na temat podziału majątku. Zazwyczaj są to sprawy traktowane jako oddzielne postępowanie, bezpośrednio po pozytywnym rozpatrzeniu pozwu rozwodowego. W większości przypadków rozwiązanie to pozwala na bezproblemowy podział majątku po rozwodzie nawet tego samego dnia. Współmałżonkowie mają prawo samodzielnie ustalić między sobą, kto jaką część majątku obejmie w posiadanie.

W zdecydowanej większości przypadków strony decydują się na podział wszystkich dóbr na pół. Oczywiście, jeżeli nie jest to sposób, który byłby satysfakcjonujący dla danej pary można zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami. Należy podkreślić również, że podział majątku po rozwodzie jest zdecydowanie łatwiejszy, jeżeli dotychczasowe małżeństwo nie doczekało się potomstwa.

W przeciwnym wypadku należy uwzględnić koszty utrzymania dzieci oraz zapewnienia im odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Wiele par jeszcze przed uzyskaniem rozwodu bez orzekania o winie decyduje się na wspólną wizytę u doradcy finansowego oraz prawnika. Jest to podejście bardzo odpowiedzialne, szczególnie polecane osobom, którym zależy na sprawiedliwym podziale majątku.

Dzięki sugestiom podsuniętym przez specjalistów z dziedziny finansów i prawa można znaleźć rozwiązanie optymalniejsze, zapewniające wyższy komfort przyszłego życia dla każdej ze stron. 

Oprócz podziału już posiadanych dóbr, podczas podziału majątku poruszana jest również kwestia alimentów. O ile zazwyczaj w przypadku rozwodów uzyskanych za porozumieniem stron nie pojawia się kwestia alimentów dla współmałżonka to alimenty dla dzieci wydają się być czymś oczywistym. I słusznie. Oboje rodziców aż do uzyskania przez dzieci pełnoletności jest zobowiązanych do zaspokojenia ich wszystkich niezbędnych potrzeb. Zarówno fizjologicznych, jak i psychicznych.

Składają się na nie rzeczy tak oczywiste jak zapewnienie dachu nad głową czy pożywienia jak i również umożliwienie rozwoju czy uczestniczenia w dodatkowych zajęciach poprawiających komfort psychiczny dziecka.  Podsumowując, rozwód bez orzekania o winie ma zdecydowanie więcej zalet niż wielu ludziom się wydaje. Przede wszystkim jest to sposób pozwalający na szybsze osiągnięcie celu, którym jest uzyskanie statusu rozwódki czy rozwodnika.

Ponadto to jedyne rozwiązanie umożliwiające kontynuowanie życia niezależnie przez osoby tkwiące w nieudanym związku  małżeńskim. Jeżeli obie strony nie popadły w konflikt niemożliwy do rozwiązania samodzielnie, orzekanie o winie wydaje się być bezpodstawne. Również z góry ustalony, nie budzący żadnych zastrzeżeń podział majątku jest kolejnym argumentem za tym, że rozwód bez orzekania o winie to dobra decyzja.

Co mówić na sprawie rozwodowej bez orzekania o winie?

W trakcie rozprawy sąd zadaje szereg pytań, można również swobodnie się wypowiedzieć. Na pytanie, co mówić na sprawie rozwodowej bez orzekania o winie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć – skoro orzeczenie rozwodu ma nastąpić bez orzekania o winie, to nie ma sensu oczywiście „oczernianie” drugiej strony, szukanie na siłę winy rozpadu małżeństwa po stronie drugiego z małżonków. Skoro rozwód jest uzgodniony, generalnie nie powinno się mówić za dużo – tylko tyle, aby sprawie doprowadzić proces do końca.

Rozwód bez orzekania o winie – jakie pytania zadaje sąd?

Pytania sądu w sprawie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie dotyczą takich kwestii, jak ustanie pożycia, ustanie więzi emocjonalnych itd. Sąd może zapytać, kiedy ustało pożycie fizyczne, jaka był przyczyna ustania pożycia fizycznego, jak układały się relacje małżonków po ślubie itd. Sąd pyta również, kiedy przestało się w małżeństwie układać i czy jest to nieodwracalne.

Rozwód bez orzekania o winie – czy można zmienić?

Można. Jeśli strona wnosi pozew o rozwód bez orzekania o winie, może w każdej chwili taki pozew wycofać albo zmienić. Stosownie do z art. 193 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zmiana powództwa przed sądem pierwszej instancji jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu, a zatem osoba, która złożyła pozew o rozwód, może zmienić powództwo w ten sposób, że zażąda orzeczenia separacji.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie w Warszawie i innych miastach?

Sprawa rozwodowa, jeśli rozwód ma zostać orzeczony bez orzekania o winie któregoś z małżonków, nie powinna trwać dłgo, o ile nie wiąże się z ustaleniem niezgodnej kwestii opieki nad dziećmi po rozwodzie, kwestiami podziału majątku itd. Nie da się natomiast jednoznacznie odpowiedzieć, ile trwa rozwód bez orzekania o winie w Warszawie i innych miastach. Wszystko tu zależy od obłożenia sądu sprawami z przydziału.

Czasem na ustalenie pierwszego terminu rozprawy rozwodowej czeka się kilka miesięcy, czasem dłużej. Nie ma tu normy, nie da się co do zasady niczego przyspieszyć. Po prostu, po złożeniu pozwu należy poczekać na zawiadomienie z sądu o terminie rozprawy.

Rozwód bez orzekania o winie bez udziału pozwanego

Rozwód bez orzekania o winie bez udziału pozwanego nie wchodzi w grę. Bez udziału pozwanego w sprawie rozwodowej nie jest możliwe uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie. Taki wyrok orzekający rozwód bez orzekania o winie może zapaść tylko i wyłącznie wówczas, gdy wnioskują o to obie strony postępowania – art. 57 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi wprost, iż tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Oszczędność czasu, pieniędzy, nieangażowanie osób postronnych (świadków) oraz zminimalizowanie występowanie negatywnych emocji związanych z zaistniałą sytuacją wydają się być bezcenną nagrodą za polubowne rozwiązanie związku małżeńskiego.

Rozwód bez orzeczenia o winie – konsekwencje

Rozwód bez orzeczenia o winie jest uznawany za bardziej łagodną i bezbolesną formę rozwiązania małżeństwa. Strony nie oskarżają się wzajemnie, nie wytykają sobie winy i uzgadniają wszystkie kwestie związane z rozstaniem. Konsekwencje rozwodu bez orzeczenia o winie to przede wszystkim brak negatywnych następstw prawnych dla stron. W przypadku orzeczenia o winie, strona, która została uznana za winną, może odczuwać negatywne skutki na swoją przyszłość, takie jak np. trudności w uzyskaniu alimentów czy opieki nad dziećmi.

Rozwód bez orzeczenia o winie jest również często szybszym i tańszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa, ponieważ strony same uzgadniają wszystkie kwestie i nie wymaga to dodatkowej interwencji sądu. W konsekwencji, może on być mniej stresujący i kosztowny dla stron.

Warto jednak pamiętać, że rozwód bez orzeczenia o winie nie zawsze jest możliwy i zależy to od współpracy i zgodności stron. W przypadku braku porozumienia, konieczne może być orzeczenie rozwodu z uznaniem winy jednego z małżonków.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

  1. O co sąd pyta na sprawie o rozwód bez orzeczeniem o winie? Na jakie pytania sądu w sprawie rozwodowej się przygotować? Mamy rozwód zgodny, ale nie wiem, co mówić, jak sąd zacznie zadawać pytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.