Odszkodowanie za pobyt w szpitalu nie zawsze będzie się należeć. Sporo osób myśli, że jeśli np. pracuje na etacie i podlega ubezpieczeniom w ZUS, to w razie choroby i pobytu w szpitalu należy się – niejako z automatu – odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Wiele osób kalkuluje, ile to odszkodowanie za szpital wyniesie, zastanawia się, kiedy ZUS czy PZU to odszkodowanie za szpital wypłaci (pisaliśmy m.in. Kiedy zus wypłaci zasiłek).

Pobyt w szpitalu nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń, gdyż związany jest z cierpieniem i często dodatkowym stresem. Ponadto ogranicza możliwości zarobkowe, prowadząc do uszczuplenia domowego budżetu. Dłuższy pobyt w szpitalu często wiąże się jednak z możliwością uzyskania odszkodowania. Jak starać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu? Czy polisa ubezpieczeniowa jest konieczna do otrzymania świadczenia?

Gdzie starać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Świadczenie za pobyt w szpitalu możliwe jest w przypadku posiadania dodatkowego ubezpieczenia na wypadek choroby. Zdarza się, że pracodawcy proponują swoim pracownikom wykupienie polisy ubezpieczeniowej po niższej cenie. Istnieje także możliwość zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia. Niektóre firmy przewidują pokrycie także kosztów późniejszego leczenia albo rehabilitacji.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – komu przysługuje?

Należy podkreślić, że wypłata środków w sytuacji wystąpienia zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem, czyli pobytu w szpitalu, przysługuje osobie, która wykupiła właściwą polisę ubezpieczeniową, np. ubezpieczenie w PZU. W przypadku jej braku albo wygaśnięcia, świadczenie za pobyt w szpitalu nie będzie przysługiwać.

Pisaliśmy m.in. Studentka w ciąży – na jakie świadczenia może liczyć?

W sytuacji żądania odszkodowania za pobyt w szpitalu od ubezpieczyciela, kwestia ta regulowana będzie polisą ubezpieczeniową, która została wykupiona. To oznacza, że zasadność roszczenia, a także jego wysokość zależeć będzie w szczególności o umowy, jaka została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W drugiej kolejności zastosowanie mogą znaleźć przepisy powszechnie obowiązujące.

Kiedy odszkodowanie za pobyt w szpitalu nie zostanie wypłacone?

Większość polis ubezpieczeniowych przewiduje różne wyłączenia. To sytuacje, w których świadczenie nie będzie przysługiwać, np. w przypadku, gdy do urazu, który skutkował pobytem w szpitalu doszło podczas wykonywania sportu wyczynowego. Jest to sytuacja, która obarczona jest dodatkowym ryzykiem, zatem sportowcy powinni wykupić specjalne, przeznaczone dla nich ubezpieczenie.

Pisaliśmy m.in. Co się należy po urodzeniu dziecka

Ponadto ubezpieczyciel odmówi wypłaty roszczenia w przypadku, gdy do wypadku doszło pod wpływem narkotyków albo alkoholu. Czasem jednak przysługiwać może odszkodowanie za pobyt na odwyku. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia alkohol jest chorobą i jeśli Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie określają takiego wyłączenia, odszkodowanie będzie przysługiwać.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – ogólne warunki ubezpieczenia

Aby ustalić, czy odszkodowanie za pobyt w szpitalu należy się danej osobie, należy zweryfikować warunki umowy, która zapisana jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To broszura dodawana do każdej, zawieranej umowy. Określa ona najważniejsze założenia wykupionego ubezpieczenia. Warto zapoznać się z nimi jeszcze zanim umowa ubezpieczenia zostanie zawarta.

Ogólne warunki ubezpieczenia – na co zwrócić uwagę?

Towarzystwa ubezpieczeń mogą rozróżniać powody, dla których osoba poszkodowana znalazła się w szpitalu. Zazwyczaj wyróżnia się dwa rodzaje zdarzeń – chorobę oraz wypadek. Zapoznając się z OWU, należy zwrócić uwagę, czy w obu przypadkach poszkodowany będzie podlegał ubezpieczeniu.

Pisaliśmy m.in. L4 w ciąży – kto płaci

Częstą praktyką firm ubezpieczeniowych jest uzależnianie wysokości wypłacanego świadczenia od liczby spędzonych dni w szpitalu. Zazwyczaj ubezpieczyciel zawiera w dokumencie zarówno minimalny, jak i maksymalny okres pobytu w szpitalu, jaki podlegał będzie ubezpieczeniu.

W praktyce kwestią sporną bywa także definicja szpitala. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, które placówki medyczne firma ubezpieczeniowa uznaje za szpital, a które nie.  Warto wiedzieć, że definicja szpitala ubezpieczyciela może się różnić od tej, która jest powszechnie przyjęta. W OWU należy sprawdzić, czy takie palcówki jak szpitale rehabilitacyjne, sanatoria itp. zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Pisaliśmy m.in. L4 online

Dzięki temu można uniknąć przykrej niespodzianki, kiedy zwrot za pobyt w szpitalu nie będzie się należał.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

W jaki sposób starać się o odszkodowanie?

Starania o wypłatę odszkodowania można rozpocząć poza zakończeniu pobytu w szpitalu. W tym celu należy zwrócić się do ubezpieczyciela. W większości przypadków firmy ubezpieczeniowe udostępniają specjalny formularz, do którego należy dołączyć dokumentację medyczną, która potwierdza pobyt w placówce medycznej.

Wypełnione druki można przesłać pocztą albo złożyć osobiście w oddziale firmy ubezpieczeniowej. W wielu przypadkach wniosek o odszkodowanie za pobyt w szpitalu można złożyć przez internet. Wszelkie informacje, które dotyczą sposobów zgłoszenia szpitalnego leczenia, a także czasu oczekiwania na środki, znajdują się w umowie polisy.

Ile wynosi odszkodowanie za pobytu w szpitalu?

Precyzyjne informacje na temat tego, ile można dostać za pobyt w szpitalu, określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Minimalny okres pobytu w szpitalu zwykle wynosi 2-3 dni. W takim przypadku po jednodniowym pobycie w szpitalu, odszkodowanie nie będzie przysługiwać, chyba że pacjent przebywał na intensywnej terapii. Świadczenie uzyskać można także z tytułu leczenia radioterapią albo chemioterapią.

Warto również wiedzieć, że czasem aby otrzymać należne odszkodowanie, pobyt w szpitalu nastąpić musi po upływie kilkudziesięciu dni od podpisania umowy z ubezpieczycielem. Rozwiązanie to ma stanowić ochronę dla firm ubezpieczeniowych. Chodzi w tym przypadku o osoby, które mogą specjalnie nabyć ubezpieczenie przed planowanym pobytem w szpitalu.

W celu uzyskania odszkodowania warto także pamiętać o regularnym opłacaniu składek. Jeżeli któraś z nich zostanie pominięta, odszkodowanie za pobyt w szpitalu prawdopodobnie nie zostanie wypłacone.

Od czego uzależniona jest wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu?

Wysokość odszkodowania oczywiście zależy od wybranej polisy. Zwykle jest to kwota rzędu kilkudziesięciu złoty za każdy dzień pobytu w placówce medycznej. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wyższe kwoty, jeśli do wypadku, który skutkował hospitalizacją, doszło w pracy.

Często także przysługujące kwoty są wyższe, jeżeli pobyt w szpitalu trwa dłużej. Jeżeli osoba poszkodowana spędzi w placówce więcej, niż czternaście dni, kwoty wynoszą średnio do 200 złotych za każdy dzień. Warto wiedzieć, że niektórzy ubezpieczyciele nie chcą wypłacać ubezpieczenia, jeżeli poszkodowany przebywał w niepublicznej placówce medycznej.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Dodatkowo odszkodowanie szpitalne obejmuje zazwyczaj wyłącznie szpitale, które znajdują się na terytorium Polski. W przypadku, gdy do nieszczęśliwego wypadku doszło w trakcie wakacji za granicą, polisa na życie nie ma zastosowania, chyba że wykupione zostało ubezpieczenie turystyczne.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Chociaż oferty polis na życie są do siebie bardzo podobne, to koszty ich mogą się różnić. Większa część towarzystw ubezpieczeniowych będzie stosowała indywidualne naliczanie składek, które podyktowane jest wiekiem, ogólnym stanem zdrowia oraz ryzykiem zachorowania danej osoby. W tym celu wykonuje się ankietę medyczną.

Odszkodowanie w PZU za pobyt w szpitalu

Warto przeanalizować polisę ubezpieczeniową na określonym przykładzie. PZU oferuje wsparcie po leczeniu szpitalnym w Polsce. Skierowane jest do osób, które mają poniżej 69 lat. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu zostanie wypłacone, jeśli poszkodowany spędził w nim minimum 3 dni. Świadczenie za leczenie szpitalne wypłacone zostanie za maksymalnie 90 dni spędzonych w placówce medycznej.

W przypadku pobytu w szpitalu z powodu choroby, wypłacone zostanie 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy dzień spędzony w szpitalu. Z kolei w przypadku pobytu w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku, wypłacone zostanie 1% sumy ubezpieczenia, jeżeli poszkodowany trafił do szpitala w ciągu 2 tygodni po zdarzeniu – przez pierwsze 14 dni otrzyma 1%, a za kolejne 0,5%. 

Natomiast jeżeli poszkodowany trafi do placówki medycznej na skutek nieszczęśliwego wypadku po upływie 14 dni albo przed odpowiedzialnością ubezpieczyciela, PZU wypłaci 0,5% sumy ubezpieczenia. Co ważne, aby przystąpić do ubezpieczenia z PZU, nie trzeba wykonywać badań lekarskich.

Co oprócz ubezpieczenia szpitalnego?

Nieszczęśliwy wypadek może mocno skomplikować życie, również pod względem finansowym. W takim przypadku dobrze mieć wykupione ubezpieczenie szpitalne, ale jeżeli dana osoba posiada tylko dodatek w postaci leczenia szpitalnego, odszkodowanie z polisy okazać się może niewystarczające. Z tego względu wcześniej warto pomyśleć o innych rozszerzeniach, np.:

 • operacja chirurgiczna,
 • uraz ciała (NNW),
 • rehabilitacja,
 • assistance medyczny.

Każde rozszerzenie ma wpływ na cenę polisy, ale dzięki temu można zyskać ochronę w razie kosztownych konsekwencji wypadku. Za uraz ciała otrzymać można nawet kilka tysięcy złotych, np. jeżeli polisa opiewan na sumę 50 000 złotych, a uraz głowy to 2% uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel jednorazowo wypłaci 1000 złotych. Podobnie sytuacja będzie się przedstawiać w przypadku operacji, kiedy wysokość świadczenia uzależniona jest od tzw. klasy rehabilitacji.

Po wyjściu z placówki leczniczej może być konieczna rehabilitacja. Z tego tytułu ubezpieczyciel może wypłacić do 10 000 złotych jednorazowego świadczenia.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Warto wiedzieć, że assistance medyczny nie zapewnia finansowej pomocy, jednak realizację określonych usług, m.in.:

 • dowóz leków,
 • transport medyczny,
 • pomoc w organizacji rehabilitacji,
 • pomoc domową po zakończeniu hospitalizacji,
 • specjalistyczne konsultacje,
 • psychologiczne wsparcie.

W jakim wieku można wykupić ubezpieczenie szpitalne?

W tym przypadku wiek ważny jest z tego względu, że im starsza jest dana osoba, tym większe ryzyko zachorowania. W przypadku ubezpieczeń szpitalnych naliczających składkę indywidualnie, skutkować to może wyższą składką.

Górna granica wiekowa uzależniona jest od określonych wytycznych towarzystwa ubezpieczeniowego, zatem wybierając ubezpieczenie za pobyt w szpitalu, warto porównać różne firmy i ich oferty.

Kiedy za pobyt w szpitalu firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania?

Przed podpisaniem określonej umowy, warto zwrócić uwagę zapis w umowie, który określa wyłączenia odpowiedzialności. Jest to ważny punkt, ponieważ definiuje zdarzenia, które dają firmie ubezpieczeniowej prawo do niewypłacenia świadczenia.

Może Cię również zainteresuje: L4 w weekend

Kiedy firma nie wypłaci odszkodowania? Z reguły dotyczy to przypadków, kiedy osoba pokrzywdzona działała na własną szkodę. Jeśli zatem pobyt w szpitalu ubezpieczonego będzie wynikiem udziału w bójce, rozruchach, protestach, prowadzenia samochodu bez wymaganych uprawnień albo pod wpływem substancji odurzających, świadczenie nie zostanie wypłacone.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Ponadto firma ubezpieczeniowa może wymienić przypadki pobytu w szpitalu, które całkowicie nie będą podlegać wypłaceniu świadczenia. Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone? Chodzi o pobyty w szpitalu związane z:

 • operacją plastyczną,
 • korektą płci,
 • chorobą psychiczną,
 • ciążą,
 • masowym skażeniem radioaktywnym.

Zakup ubezpieczenia szpitalnego

Zanim zapadnie decyzja o zakupie ubezpieczenia szpitalnego, warto zastanowić się nad ryzykiem, jakie dotyczy danej osoby. Warto wziąć pod uwagę stan zdrowia, wiek, istniejące problemy zdrowotne czy możliwość odziedziczenia chorób genetycznych, a także styl życia i stosowanie używek.

Należy także zwrócić uwagę na czas spędzony na kierownicą, uprawianie sportów zagrożonych ryzykiem czy mało aktywny tryb życia. Następnie warto porównać dostępne oferty ubezpieczenia szpitalnego. Dużym błędem może okazać się nieznajomość firm ubezpieczeniowych, funkcjonujących na polskimi rynku. Dzięki porównaniu można znaleźć ofertę zgodną z indywidualnymi preferencjami, ale także korzystną dla portfela.

Pisaliśmy m.in. Darmowe porady prawne

Decydując się na podpisanie określonej umowy ubezpieczeniowej, warto wiedzieć, że ubezpieczyciel będzie wymagał wypełniania medycznej ankiety albo wykonania badań, aby ustalić stan zdrowia ubezpieczonego. W takim przypadku nie należy zatajać informacji na temat stanu zdrowia oraz przebytych i istniejących chorobach, gdyż w przyszłości może to stanowić podstawę do niewypłacenia świadczenia.

Czy ubezpieczenie na wypadek pobyt w szpitalu obejmuje wsparcie w przypadku zachorowania na COVID-19?

Niektóre firmy pożyczkowe rozszerzyły ofertę o aktualną sytuację epidemiologiczną oferując polisę, która chroni również w sytuacji, kiedy doszło do zachorowania na COVID-19. Warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu, a ZUS

To pierwsza instytucja, do której zwraca się pracownik w przypadku choroby. Każdej osobie, która odprowadza składki do ZUS-u, przysługuje zasiłek chorobowy. W przypadku hospitalizacji wynosi on 70% wynagrodzenia. Ale jeśli pobyt w szpitalu nastąpił w skutek wypadku w pracy lub w trakcie drogi do pracy, ZUS ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia.

Odszkodowanie bez ubezpieczenia – błąd lekarski

W przypadku, kiedy pacjent nie zawarł żadnej umowy ubezpieczenia, nie oznacza to, że automatycznie nie otrzyma żadnego odszkodowania. Zatem czy można dostać odszkodowanie bez ubezpieczenia? Przysługuje ono każdemu, kto ucierpiał przez błąd personelu medycznego. W takim przypadku należy zwrócić się z żądaniem wypłaty świadczenia do szpitala, w którym nastąpiło zdarzenie.

odszkodowanie za pobyt w szpitalu
odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Niektóre placówki, które chcą złagodzić sytuację, godzą się na zapłatę odpowiednich kwot. Z kolei inne nie chcą uznać swojej odpowiedzialności, przez co konieczne jest wystąpienie na drogę sądową. Odszkodowanie za błąd lekarski wówczas może sięgać rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W przypadku błędu lekarskiego można także wnosić o uzyskanie zadośćuczynienia, które ma za zadanie wynagrodzić utracone przez zły stan zdrowia korzyści finansowe. W sytuacji braku zdolności do pracy, możliwe jest również ubieganie się o rentę.

Porady prawne w zakresie odszkodowania

Na rynku funkcjonują kancelarie odszkodowawcze, które mogą pomóc w wyegzekwowaniu roszczenia, a także uzyskaniu wyższej kwoty z odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza może oferować darmową analizę sytuacji, dzięki czemu można już na starcie dowiedzieć się, co uda się uzyskać.

Niektórzy adwokaci oferują także bezpłatne porady prawne związane z odszkodowaniem. Wiele kancelarii współpracuje nie tylko z prawnikami, ale także lekarzami, rzeczoznawcami czy określonymi doradcami. Często zdarza się, że kancelarie pobierają prowizję jedynie po wygranej sprawie. Warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej, gdyż samodzielnie dochodzenie roszczeń może być żmudne i wiązać się z nadmiernym stresem.

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie i tutaj: Bezpłatna pomoc prawna

Istnieje kilka możliwości uzyskania odszkodowania za pobyt w szpitalu. Chociaż uzyskane środki nie zrekompensują czasu spędzonego w szpitalu czy cierpienia, mogą być przydatne przy kontynuacji leczenia. W przypadku ubezpieczenia szpitalnego, warto dokładnie przeczytać warunki umowy, aby mieć pewność, czy i jaka kwota zostanie wypłacona.

Dzięki temu można uniknąć przykrej niespodzianki i rozczarowania, że mimo sumiennie płaconych składek, odszkodowanie za pobyt w szpitalu nie będzie się należało. W razie ewentualnych wątpliwości, warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. PZU pobyt w szpitalu 3 dni – ile trwa procedura rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie? Mam jakieś ubezpieczenie grupowe w pracy i ono obejmuje ubezpieczenie za pobyt w szpitalu. Czy ZUS płaci za pobyt w szpitalu i operację, a potem ubezpieczalnia zwraca kasę do ZUS, czy pieniądze z odszkodowania za pobyt w szpitalu trafiają na moje konto?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.