Kiedy ZUS wypłaci zasiłek? To pytanie można zadać w dwóch sytuacjach – kiedy chcemy wiedzieć, ile czasu ma ZUS na wypłatę zasiłku chorobowego, kiedy ZUS wypłaci zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę itp. Chodzi to oczywiście o termin wypłaty zasiłku przez ZUS. W innym kontekście pytanie: Kiedy ZUS wypłaca chorobowe można zadać, jeśli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim i chcemy wiedzieć, czy zasiłek chorobowy wypłaci nam pracodawca czy przelew dostaniemy bezpośrednio z ZUS.

Jeśli pracujesz na etacie, idziesz na zwolnienie lekarskie, w szczególności długotrwałe zwolnienie lekarskie i obawiasz się, że zostaniesz bez środków do życia, to bez obaw. ZUS nie może odkładać wypłaty Twojego zasiłku w nieskończoność, a na jego wypłatę ma co do zasady maksymalnie 30 dni od dnia, w którym otrzyma kompletną dokumentację do wypłaty zasiłku.

Nie obawiaj się – jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym (a jako pracownik jesteś nim objęty obowiązkowo, jedynie jako zleceniobiorca czy przedsiębiorca możesz być nim objęty dobrowolnie), nie obowiązuje Cię okres wyczekiwania, to ten zasiłek chorobowy otrzymasz niebawem.

Jedna rzecz – nie licz na zasiłek chorobowy, jeśli pracujesz na czarno. Praca na czarno wiąże się z brakiem zgłoszenia Cię do ubezpieczeń w ZUS, w tym brakiem ubezpieczenia chorobowego. Jeśli pracujesz na czarno, odpowiedź na pytanie „kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy” w Twoim przypadku brzmi: nie wypłaci w ogóle (pisaliśmy więcej tutaj: praca na czarno konsekwencje dla pracownika).

Po ilu dniach płaci zus l4? Kiedy ZUS wypłaca L4?

Pytanie „Kiedy ZUS wypłaci zasiłek” pracownicy zadają na tyle często, że warto się przyjrzeć bliżej temu tematowi w obu przypadkach. Zaczniemy od tego pierwszego – ile czasu ma ZUS na wypłatę zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, jeśli jest płatnikiem zasiłku.

Czytaj także: Co jeśli nie ma wypłaty w terminie

Pierwsza najważniejsza rzecz – jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, czyli np. pracownik czy zleceniobiorca pracuje w firmie zatrudniającej do 20 osób, to ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku. Od razu należy podkreślić wyraźnie – to, kiedy ZUS wypłaci zasiłek, uzależnione jest zatem od terminu, w jakim otrzyma stosowne dokumenty do wypłaty tego zasiłku.

termin wypłaty zasiłku przez ZUS
termin wypłaty zasiłku przez ZUS. Zus wypłata chorobowego termin. do kiedy zus wyplaca macierzynskie

To bardzo ważne. W zależności od tego, jaki to ma być zasiłek – czy chorobowy, czy opiekuńczy, macierzyński itp., różne są dokumenty potwierdzające prawo pracownika do tego zasiłku. Więcej o tym za chwilę. Skupmy się póki co na zasiłku chorobowym.

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy – po jakim czasie ZUS wypłaca chorobowe

Przykładowo – pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, za czas którego należy mu się zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS, a nie jeszcze wynagrodzenie chorobowe, które jest finansowane ze środków pracodawcy i wypłacane przez pracodawcę (pisaliśmy więcej m.in. tutaj: wynagrodzenie chorobowe od pensji minimalnej oraz tutaj: L4 w pierwszym miesiącu pracy i tutaj: L4 w ciąży – kto płaci).

Aby ten pracownik otrzymał przelew zasiłku z ZUS, ZUS musi najpierw ustalić, czy ten pracownik ma w ogóle prawo do zasiłku chorobowego (czy nie obowiązuje go okres wyczekiwania, czy nie upłynął okres zasiłkowy itp.)

Dokumentem niezbędnym do stwierdzenia, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby jest dla ZUS zwolnienie lekarskie pracownika. Obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane są w postaci elektronicznej – lekarz wystawia tzw. e-ZLA w systemie i ZUS otrzymuje je niemal od razu. To elektroniczne zwolnienie lekarskie otrzymuje również pracodawca – wpływa ono na jego PUE, czyli konto na Platformie Usług elektronicznych w ZUS.

Którego dnia miesiąca zus wypłaca chorobowe

To jeszcze nie wszystko. Jeśli ZUS jest płatnikiem zasiłku, czyli musi naliczyć kwotę zasiłku i wypłacić go pracownikowi czy zleceniobiorcy, musi wiedzieć, jak ustalić tzw. podstawę do zasiłku chorobowego. A aby wiedział, jak to zrobić, pracodawca musi wysłać do ZUS formularz ZUS Z-3.

W tym formularzu pracodawca wskazuje wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał w okresie poprzedzającym miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie (stał się niezdolny do pracy z powodu choroby).

Od razu jedna uwaga – jeśli część Twojego wynagrodzenia pracodawca płaci pod stołem, to ta „lewa” część wynagrodzenia nie zostanie uwzględniona w ustalaniu podstawy do zasiłku chorobowego. O tyle zatem mniej otrzymasz tego zasiłku z ZUS.

jak szybko zus płaci zasiłek chorobowy-min
jak szybko zus płaci zasiłek chorobowy. Którego dnia miesiąca ZUS wypłaca chorobowe? kiedy zus wypłaca l4 ciazowe

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które ma zapewnić ubezpieczonemu (czyli osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu) środki finansowe na utrzymanie w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. Za ten czas pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za pracę (pisaliśmy m.in. tutaj: pensja w pierwszej pracy, czy pracownik może zarabiać mniej niż minimalna). Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a za okres niewykonywania pracy jedynie, gdy ustawa tak stanowi.

Za czas zwolnienia lekarskiego pracownikowi może należeć się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca jeszcze pracodawca. Jeśli zatem jesteś na zwolnieniu lekarskim z prawem do wynagrodzenia chorobowego, a nie zasiłku chorobowego, to nie musisz zastanawiać się, kiedy ZUS wypłaci zasiłek.

Za ten okres zwolnienia lekarskiego otrzymasz wynagrodzenie chorobowe, które pracodawca wypłaci Ci w przyjętym w zakładzie pracy terminie wypłaty.

Wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku, a jeśli pracownik ma więcej niż 50 lat, to za pierwsze 14 dni. Od razu jedna rzecz – jeśli zwolnienie lekarskie zostało spowodowane wypadkiem przy pracy, to nie liczymy tych 33 (14) dni z wynagrodzeniem chorobowym, tylko od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek? Na bieżąco, po stwierdzeniu uprawnienia pracownika czy zleceniobiorcy do tego zasiłku. Jeśli zatrudniający wysłał do ZUS niezbędne dokumenty (Z-3), ZUS ustala prawo do zasiłku oraz jego wysokość niezwłocznie i wypłaca go ubezpieczonemu na rachunek bankowy.

Może się okazać, że termin wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego będzie dłuższy niż 30 dni. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w Twoim przypadku, nie obawiaj się i nie panikuj z powodu opóźnienia.

Może się bowiem zdarzyć, że ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające, np. pracodawca czy zleceniodawca nie przekazał do ZUS formularza Z-3 albo są wątpliwości co do wskazanego w zwolnieniu e-ZLA okresu choroby.

Art. 64 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej potocznie ustawą zasiłkową):

Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

 1. Jeżeli płatnik składek nie wypłacił zasiłku w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

A zatem jeśli płatnikiem zasiłku jest pracodawca, wypłaca ten zasiłek w przyjętych terminach wypłaty (czyli najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca), z kolei, jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, wypłaca go do 30 dni od dnia złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających prawo do zasiłku.

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy – 30 dni od otrzymania niezbędnych dokumentów

Jeśli jesteś czy byłaś na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego, wypłata zasiłku chorobowego opóźnia się, to zainteresuj się, dlaczego tak jest – być może ZUS nie otrzymał wszystkich dokumentów od Twojego pracodawcy.

Prawo do zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za jaki zasiłek przysługuje.

wypłata zasiłku chorobowego z ZUS
zus wypłata chorobowego termin

Dokumentem niezbędnym do stwierdzenia uprawnień do świadczeń chorobowych jest przede wszystkim zaświadczenie lekarskie e-ZLA potwierdzające niezdolność do pracy. Inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju zasiłku, określa rozporządzenie z 22 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Sprawdź także: Nadgodziny na 3/4 etatu

Podsumowując tę część. Kiedy ZUS wypłaci zasiłek? Do 30 dni od dnia otrzymania niezbędnych dokumentów. Oczywiście, jeśli to ZUS jest płatnikiem zasiłku (więcej o tym za chwilę). Jeśli płatnikiem zasiłku jest pracodawca, wypłaci Ci zasiłek w normalnym terminie wypłaty. Pytanie, skąd możesz wiedzieć, kto jest płatnikiem zasiłku?

Po jakim czasie ZUS wypłaca zasiłki chorobowe

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS następuje od 34 (albo 14) dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Za pierwsze 33 dni (14 dni), świadczenie chorobowe pracownik otrzymuje od zakładu, w którym pracuje. Wypłata wynagrodzenia z tytułu choroby wypada zazwyczaj w terminie, w którym zwykle pracownik otrzymuje wypłatę. Co najczęściej nurtuje pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, jest to, ile czasu ma ZUS na wypłatę chorobowego.

Omówiliśmy to już – termin wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS następuje po stwierdzeniu prawa do świadczenia, jednak nie może przekroczyć 30 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji przez naszego pracodawcę. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

A ile czasu ma ZUS na wypłatę innych zasiłków oprócz chorobowego? Kiedy ZUS wypłaci zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego albo zasiłek opiekuńczy? Termin jest taki sam – 30 dni od dnia udokumentowania prawa do tego zasiłku, przy czym tu już nie ma zwolnienia lekarskiego e-ZLA. Dokumentami potwierdzającymi prawo do zasiłku macierzyńskiego są:

1) złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed dniem porodu;

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez Zakład – za okres od dnia porodu.

Z reguły pierwszym dniem zasiłku macierzyńskiego jest dzień porodu. Od tego dnia bowiem rozpoczyna się urlop macierzyński. Pracownica nie musi wnioskować o udzielenie jej tego urlopu macierzyńskiego – on się rozpoczyna co do zasady z dniem porodu. Może ona natomiast do 6 tygodni macierzyńskiego wykorzystać przed porodem, wówczas pierwszym dniem zasiłku macierzyńskiego jest pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego, wskazany we wniosku.

Pisaliśmy niedawno na temat: zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym i ciąża na urlopie wychowawczym i co pracownik traci na urlopie bezpłatnym). Jeśli taka sytuacja ma miejsce w Twoim przypadku, czyli idziesz na zwolnienie lekarskie i zastanawiasz się, kiedy ZUS wypłaci zasiłek, to zainteresuj się tym, czy w ogóle go wypłaci. Jeśli bowiem urlop wychowawczy czy bezpłatny nie został przerwany, nie należy Ci się żaden zasiłek chorobowy.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 ustawy zasiłkowej:

Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

1) urlopu bezpłatnego;

2) urlopu wychowawczego;

3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy

No i teraz dochodzimy do pytanie: Kiedy ZUS wypłaci zasiłek w kontekście tego, kto jest płatnikiem zasiłku.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy? ZUS czy pracodawca?

Stosownie do przepisu art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej to, kto wypłaca zasiłek chorobowy uzależnione jest od ilości osób, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby.

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych albo bezpośrednio ZUS ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych.

Może się zdarzyć sytuacja, w której na dzień 30 listopada roku ubiegłego pracodawca zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, ale od stycznia zatrudnia już więcej. Nie ma to znaczenia – nadal płatnikiem zasiłku jest ZUS.

Dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku?

Może się zdarzyć sytuacja, w której pytanie nie brzmi: „kiedy ZUS wypłaci zasiłek”, ale „dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku. A tak się może zdarzyć z kilku powodów. Przede wszystkim, jeśli zleceniobiorca „wypadł” z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego”. Zwłoka lub niedopłata w zapłacie składek spowoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. Bez podjęcia odpowiednich kroków ZUS po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odmówi prawa do zasiłku chorobowego.

ile czasu ma zus na wypłatę zasiłku
ile czasu ma zus na wypłatę zasiłku? ZUS wypłata chorobowego termin

Druga sytuacja, dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku to taka, że zleceniobiorcę obowiązuje okres wyczekiwania (90 dni nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Jeśli ten okres nie upłynął, za czas zwolnienia lekarskiego zleceniobiorcy czy przedsiębiorcy, objętego dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ZUS zasiłku nie wypłaci.

Trzeci przypadek, dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku. ZUS uznał, że zatrudnienie jest fikcyjne, tzn. pracownik czy zleceniobiorca od samego początku zostali zatrudnieni po to, aby wyłudzić zasiłek.

Schemat postępowania wygląda w ten sposób, że np. pracodawca zatrudnia pracownika ze stosunkowo wysoką pensją, a po miesiącu pracy pracownik idzie na zwolnienie lekarskie. Podstawa zasiłku chorobowego będzie wysoka, zasiłek finansowany jest przez ZUS, a więc pracodawca nie ponosi kosztów, a pracownik otrzymuje wysokie świadczenie.

ZUS nie wypłaci zasiłku również, jeśli zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane. Co więcej, ZUS może cofnąć zasiłek, jeśli uzna, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem, np. podejmuje aktywność zarobkową w czasie, w którym przebywa na zwolnieniu lekarskim, za czas którego ZUS wypłaca zasiłek. Co więcej, dla pracownika może się to skończyć dyscyplinarką. Pisaliśmy więcej m.in. tutaj: kiedy za czas choroby zasiłek chorobowy się nie należy

Podsumowując. Kiedy ZUS wypłaci zasiłek? Którego dnia miesiąca ZUS wypłaca chorobowe? Niezwłocznie nie później niż do 30 dni od dnia doręczenia dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku. A kiedy ZUS wypłaci zasiłek, a kiedy pracodawca?

Pracodawca w normalnych terminach wypłaty, jeśli jest płatnikiem zasiłku, czyli na dzień 30 listopada roku poprzedniego zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Jeszcze jedna rzecz – ZUS niekoniecznie musi płacić za pełne miesiące, czy też za okresy pokrywające się z datami zwolnień lekarskich. Nie dziw się zatem, jeśli jesteś np. na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a ZUS wypłaca Ci zasiłek chorobowy za 2 tygodnie, potem za 3 tygodnie itd.

Procedura wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Jeśli płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS, a zasiłek wypłacany jest w trakcie trwania zatrudnienia, pracodawca wysyła do ZUS formularz ZUS Z-3. W oparciu o informacje z tego formularza ZUS ustala podstawę do zasiłku chorobowego.

Podstawa do zasiłku chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na L4.

Jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie z pełnych miesięcy zatrudnienia.

Jeśli zasiłek chorobowy ZUS ma wypłacać po ustaniu zatrudnienia, to były pracownik musi złożyć w ZUS formularz ZUS Z-10 i ZAS-53. Obydwa dokumenty można złożyć przez PUE.

Do którego dnia miesiąca ZUS wypłaca zasiłek? Nie ma reguły ani konkretnej daty. W praktyce ZUS wypłaca zasiłek niezwłocznie po udokumentowaniu prawa do niego (a więc wystawione L4, Z-3 i ewentualnie Z-10 plus ZAS-53).

Jak sprawdzić czy ZUS wysłał pieniądze za zwolnienie? Ile czasu ma ZUS na wypłacenie chorobowego? Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Jeśli nie mamy przelewu na koncie, to znaczy, że ZUS jeszcze zasiłku nie wypłacił. Można się z ZUS skontaktować w tej sprawie – telefoniczne albo przez pismo ogólne na koncie PUE (Platforma Usług Elektronicznych). Można w ten sposób ustalić, kiedy ZUS robi przelewy w konkretnym przypadku zasiłku.

Kiedy ZUS robi przelewy? Przypominamy, że aby procedura wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS została uruchomiona, prawo do zasiłków musi zostać udokumentowane, czyli ZUS musi dostać od pracodawcy Z-3, a jeśli zasiłek wypada po ustaniu zatrudnienia, również Z-10 i ZAS-53 od pracownika.

O zasiłkach chorobowych (i nie tylko) pisaliśmy również m.in. tutaj:

L4 w weekend

Ile dostanę na l4 w ciąży

Zasiłek na zleceniu

L4 online za darmo

Czy można zwolnić kobietę w ciąży

Zapraszamy do lektury.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek?

ZUS wypłaca zasiłek do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających prawo pracownika do zasiłku oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia podstawy zasiłku

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca czy zleceniodawca, jeśli na dzień 30 listopada roku ubiegłego zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. W przeciwnym wypadku zasiłek chorobowy wypłaca ZUS bezpośrednio

Czemu ZUS nie wypłaca zasiłku? kiedy sa przelewy z zus?

Być może ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające albo nie otrzymał kompletu dokumentów i informacji, niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku oraz jego wysokości

Ile ZUS wypłaca zasiłek

Okres zasiłkowy to 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy w ciąży czy z powodu choroby zakaźnej do 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się każde kolejne zwolnienie lekarskie, jeśli nie ma pomiędzy nimi przerwy

Po ilu dniach zwolnienia płaci zus?

Zasiłek chorobowy z ZUS jest wypłacany po 33 dniach (albo 14 dniach, jeśli pracownik ma już ukończone 50 lat) choroby w roku. To nie musi być ciągłość, sumuje się dni zwolnień lekarskich w danym roku.

Podobne wpisy

15 komentarzy

 1. muatem umowe 15 grudnia zachorowłem 18 listopada nie dostatem. Zadnego chorobowego czy horobowe przusuguje tylko do mometu umowy byłem chory od 18listopada do 28 lutego

 2. jak sprawdzić czy zus wysłał pieniądze za zwolnienie? Albo jak sprawdzić, kiedy ZUS wypłaca chorobowe i kiedy ZUS robi przelewy? Na PUE jest taka informacja, jak mam profil?

  1. Można zadzwonić na infolinię – ZUS wypłaca zasiłki po skompletowaniu dokumentów – zwolnienie lekarskie, czasem Z-3 od pracodawcy. Najlepiej po prostu zadzwonić i spytać, jeśli opóźnienie jest relatywnie duże, być może brakuje jakiegoś dokumentu, a obecnie ZUS ma 30 dni na wypłatę zasiłku po udokumentowaniu prawa do niego, a nie od dnia rozpoczęcia L4

  1. Nie ma sztywnych terminów – terminy wypłaty chorobowego przez ZUS zależy przede wszystkim od skompletowania przez ZUS wszelkich niezbędnych dokumentów do wypłaty zasiłku.

  1. Nie ma sztywnych terminów – warunek to odpowiednie udokumentowanie prawa do zasiłku. Jeśli jest opóźnienie, najlepiej skontaktować się najpierw z pracodawcą, czy wysłał Z-3 do ZUS (jeśli to ZUS wypłaca zasiłki, a nie bezpośrednio pracodawca)

 3. Witam. Jeżeli w dniu 21 listopada rozpocząłem miesięczne zwolnienie lekarskie, a 30 listopada kończę pracę u obecnego pracodawcy, to czy ZUS z automatu wypłaci świadczenie chorobowe za grudzień, czy coś po mojej stronie powinienem zgłosić do ZUS?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Pracodawca wysyła do ZUS formularz Z-3, bo będzie Pan miał prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Może być ewentualnie niezbędne złożenie w ZUS wniosku o wypłatę zasiłku ZAS-53, ale to najlepiej ustalić we właściwym ZUS, czy będzie on konieczny, czy wystarczy samo E-ZLA od lekarza plus Z_3 od byłego pracodawcy.

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów zgodnie z harmonogramem, który jest ustalany przez banki, w których ZUS ma swoje rachunki. Zwykle przelewy za bieżący miesiąc są realizowane w ciągu pierwszych kilku dni miesiąca kolejnego, jednakże terminy te mogą nieco się różnić w zależności od danego banku i okoliczności.

   Jeśli oczekujesz przelewu z ZUS, najlepiej sprawdzać stan swojego konta bankowego w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się, że środki zostały już przelane. Możesz również skontaktować się z infolinią ZUS pod numerem 22 560 16 00 lub napisać wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej ZUS, aby uzyskać informacje na temat statusu Twojego przelewu.

 4. Witam mama pytanie jestem na zwolnieniu L4 już 8miesiecy za marzec wypłacił mi pracodawca teraz jednak nie dostałam nic kto mi wypłaci

  1. Dzień dobry

   Proszę doprecyzować – to jest ósmy miesiąc zwolnienia lekarskiego w ciągłości? To wychodzi ponad 182 dni, wyczerpany okres zasiłkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.