Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 11:41

Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Co do zasady pensja pracownika, zatrudnionego na pełnym etacie, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok. W 2020 roku pensja minimalna wynosi 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia to 17 zł brutto. Na rok 2021 minimalne wynagrodzenie brutto to 2800 zł, z kolei minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł.

A zatem czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Jeśli pracuje na pełnym etacie, nie dotyczą go przepisy szczególne w stosunku do ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to nie może on dostać mniej niż pensja minimalna. Oczywiście dotyczy to całego miesiąca – jeśli pracownik nie przepracował całego miesiąca, bo np. został zatrudniony w trakcie miesiąca albo w trakcie miesiąca odchodzi z pracy (np. pracownik porzucił pracę), to za ten miesiąc pracownik dostanie na rękę mniej niż minimalna – jego wynagrodzenie zostanie naliczone za przepracowaną część miesiąca.

Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna, jeśli w danym miesiącu był na urlopie? Nie. Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego uzależniony jest od tego, czy pracownik ma jedynie pensję zasadniczą w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też to zasadnicze jest niższe niż pensja minimalna, ale jest uzupełniane co wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia innymi składkami, np. premiami, prowizjami itp. (o premiach szerzej pisaliśmy tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa – różnice).

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna, jeśli w danym miesiącu chorował i był na zwolnieniu lekarskim? W takim wypadku jest to możliwe. Wynagrodzenie chorobowe co do zasady wynosi 80% tzw. podstawy, czyli – mówiąc ogólnie – średniego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia chorobowego, przy czym podstawa ta nie może być niższa niż pensja minimalna.

Jeśli pracownik w danym miesiącu chorował, za czas tej choroby albo nie otrzyma nic, jeśli obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania albo otrzyma wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek. W takim wypadku suma składników wynagrodzenia za dany miesiąc może być niższa niż pensja minimalna netto.

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna z innych powodów? Tak, choćby z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy czy w ogóle niepłatnego zwolnienia od pracy. Przykładowo pracownik zarabiający pensję minimalną został wezwany do sądu w charakterze świadka. Pracodawca ma obowiązek udzielić mu zwolnienia na czas dojazdu i stawiennictwa w sądzie, a za ten dzień pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Oczywiście sąd na wniosek pracownika zwróci mu utracony zarobek, ale nie zmienia to faktu, że pensja za ten miesiąc będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie netto – zostanie pomniejszona o tą jedną niepłatną dniówkę.

Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie wymaga omówienia – ona z założenia jest niepłatna, więc jeśli się miała miejsce, pracodawca pomniejszy wynagrodzenie pracownika i wówczas pracownik otrzyma za dany miesiąc, w którym ta nieobecność nieusprawiedliwiona wystąpiła, wynagrodzenie odpowiednio pomniejszone. Dodać dla formalności należy, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być przyczyną dyscyplinarki – rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z dnia na dzień, w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Żeby sprawa natomiast była jasna – jeśli pracownik otrzymuje pensję minimalną 2600 zł, a w 2021 roku 2800 zł, to jest to z reguły kwota wynagrodzenia brutto, od której należy naliczyć składki ZUS i podatek, a jeśli pracownik ma mniej niż 26 lat, to tylko składki ZUS. A zatem pracownik dostanie na rękę mniej niż minimalna brutto – dostanie pensję minimalną, ale pomniejszoną o należności publicznoprawne – ZUS i podatki.

Szczegółowe informacje o minimalnym wynagrodzeniu i jego rozliczeniu od pensji brutto do netto, obowiązujących w 2021 roku znajdziesz w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2021, tymczasem skupmy się na odpowiedzi na pytanie, czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna. Są bowiem takie przypadki, w których jest to możliwe i nie chodzi tu o „kombinowanie” pracodawcy czy zaniżanie wynagrodzenia pracownika.

Wynagrodzenie minimalne – ile pracownik dostanie na rękę i czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

To, ile pracownik dostanie na rękę, jeśli przysługuje mu pensja minimalna, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim pracownikowi mogą przysługiwać podstawowe lub podwyższone koszty uzyskania przychodu (odpowiednio 250 albo 300 zł), może mieć prawo do ulgi podatkowej, albo ulga podatkowa nie jest w przypadku naliczania wynagrodzenia uwzględniana, może też korzystać ze zwolnienia z podatku Zerowy PIT dla młodych.

Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

W każdym razie, jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie brutto, to – zakładając, że z jego wynagrodzenia nie są dokonywane żadne potrącenia, otrzyma odpowiednio:

Dla pensji minimalnej brutto 2600 zł w 2020 roku:

 1. Pracownik powyżej 26 roku życia otrzyma pensję minimalną netto w wysokości 1920,62 zł
 2. Pracownik do 26 roku życia, korzystający ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych otrzyma na rękę 2041,62 zł.

Co ciekawe, ile pracownik kosztuje pracodawcę w tym wypadku? Dla pensji minimalnej w wysokości 2600 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia pracownika to kwota 3132,48 zł. Tak to wygląda, bowiem niektóre składki ZUS za pracownika finansuje w całości albo w części pracodawca ze swoich środków.

Z kolei dla pensji minimalnej 2800 zł 2 2021 roku kwoty netto wyglądają następująco:

 1. Pracownik powyżej 26 roku życia otrzyma na rękę 2061,67 zł
 2. Pracownik do 26 roku życia, korzystający ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych otrzyma na rękę 2198,67 zł

A ile pracownik kosztuje pracodawcę w tym wypadku? Całkowity koszt zatrudnienia to 3373,44 zł. Z kolei mechanizm rozliczania wynagrodzenia od brutto do netto i bez podatku znajdziesz tutaj: lista płac z zerowym PIT dla młodych. Tymczasem wróćmy do analizy zagadnienia, czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna. Jeszcze ciekawostka: Zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 roku to kwota 1200 zł przez pierwsze 3 miesiące. Jak widać, różnica między wysokością zasiłku a wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest znaczna.

Co więcej, może się okazać, że z wynagrodzenia pracownika potrącane są należności alimentacyjne, a wówczas pracownik może – zgodnie z przepisami – dostać na rękę mniej niż pensja minimalna. Po prostu przy zajęciu wynagrodzenia na poczet zaległych alimentów i ich egzekucji komorniczej nie ma kwoty wolnej od potrąceń, która w przypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych jest równa właśnie minimalnemu wynagrodzeniu netto.

Generalnie, jeśli nie występują szczególne okoliczności, pracownik zatrudniony na pełnym etacie nie może na rękę otrzymać pensji niższej niż minimalna. Warto jednak, aby pracownik wiedział, że na jego pensję nie musi składać się jedynie wynagrodzenie zasadnicze, ale całość pensji pracownika to może być pensja zasadnicza plus pewne dodatki – premie, prowizje i inne.

Zasada jest taka, że wynagrodzenie zasadnicze łącznie z tymi dodatkami nie może być niższe niż pensja minimalna. Natomiast pracodawca nie może absolutnie dopełniać wynagrodzenia zasadniczego do pensji minimalnej dodatkami za pracę w porze nocnej, dodatkami za nadgodziny, dodatkiem stażowym (tzw. wysługą lat) czy nagrodą jubileuszową. Może natomiast być tak, że np. wynagrodzenie zasadnicze będzie niższe niż pensja minimalna, ale zsumowane z należną pracownikowi prowizją czy premią będzie już równe co najmniej pensji minimalnej. Takie rozwiązanie jest prawidłowe.

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna, jeśli nie ze swojej winy nie dopracował pełnego miesiąca? Gdyby się okazało, że pracownik nie ze swojej winy nie dopracował wymiaru czasu pracy do przepracowania w danym miesiącu, pracodawca nie może mu wypłacić pensji niższej niż minimalna. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli np. pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, ale pracy nie świadczy w związku z wdrożonym w zakładzie pracy przestojem.

Kolejna rzecz. Może się okazać, że w jednym miesiącu w okresie rozliczeniowym pracownik miał nadgodziny i na swój wniosek albo z inicjatywy pracodawcy odbiera je czasem wolnym w innym miesiącu. W rezultacie w tym innym miesiącu przepracował mniej godzin niż powinien. No i okazuje się, że pracodawca za te godziny zapłacił, a teraz uznał, że skoro pracownik odbiera je czasem wolnym, to za ten czas wolny nie zapłaci. Taka sytuacja również nie może doprowadzić do tego, że pracownik dostanie na rękę mniej niż pensja minimalna.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przepis art. 82 §1 kodeksu pracy. Stosownie do powołanego przepisu za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W takim wypadku może okazać się, że pensja pracownika zostanie obniżona za taką pracę złej jakości, a w rezultacie otrzyma on na rękę netto mniej niż pensja minimalna, obowiązująca w danym roku.

Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

A zatem czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Okazuje się, że może, ale jedynie w wyjątkowych przypadkach. Samo natomiast wynagrodzenie minimalne w płacach ma istotne znaczenie. Nie chodzi tu jedynie o wysokość pensji, w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku, nalicza się dodatek za pracę w porze nocnej, a także niektóre odszkodowania.

Podziel się

Dodaj komentarz

Zobacz komentarze

 • Dostałam umowę na 17,30zł za godzinę na pełen etat w 2021roku mimo że minimalna jest wyższa. Czy to jest legalne?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dobry wieczór

   A Pani pracuje na zleceniu czy na umowie o pracę? Jeśli to zlecenie, stawka godzinowa nie może być niższa niż 18,30 za godzinę. Z kolei jeśli to etat, to nie może Pani zarobić mniej niż 2800 zł miesięcznie. Jeśli ma Pani stawkę 17,30 i przepracuje np. 160 godzin w danym miesiącu, to zarabia Pani 2768, a więc pracodawca powinien wyrównać do 2800. Jeśli przepracuje Pani np. 168 godzin, to już za cały miesiąc ma Pani 2906,40, a więc już tyle może być.

   Natomiast jeśli to umowa zlecenie, to nie, stawka jest zaniżona, powinna wynosić 18,30 zł brutto za godzinę. Tyle wynosi ona w 2021 roku

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Pracodawca wypłacił mi właśnie 1850 zł, bo księgowa dwa miesiące temu do mnie dzwoniła, że nie zauważyła, iż powinna przelać połowię pieniędzy komornikowi... Czy pracodawca może sobie teraz potrącać więcej i spłacać tą pierwszą transzę????

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Bez Pana zgody nie może. To nie jest Pana problem, że pracodawca nie pilnuje kwoty wolnej od potrąceń. Przepisy kodeksu pracy określają te kwoty jasno - jeśli to nie są alimenty, można potrącić max połowę wynagrodzenia, ale nie więcej niż do wysokości minimalnego netto.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Zaczęłam pracę i wpisana w umowie mam stafke 16,67 i praca w akordzie. Czy to jest możliwe, żeby zarabiać mniej niż najnizsza krajowa?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dobry wieczór

   A to umowa o pracę czy umowa zlecenia? Bo pisze Pani o akordzie, więc zakładam, że to umowa o pracę, ale proszę potwierdzić jeszcze. Natomiast na umowie o pracę nie ma stawki godzinowej minimalnej - jest stawka miesięczna (na 2021 rok to 2800 brutto, na 2022 rok będzie to 3000 brutto). No i jeśli ma Pani stawkę 16,67 zł za godzinę i w danym miesiącu ma np. 168 godzin do przepracowania (21 dni roboczych), to Pani wynagrodzenie wyniesie 2800,56 zł, a więc nie będzie to mniej niż minimalna. Do tego jeszcze nie napisała Pani, czy to pełny etat - jeśli nie, to może się okazać, że przepracuje Pani tyle godzin, że minimalna pensja nie zostanie naruszona.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Witam. Czy zarabiając minimalną krajową i bedac wpisanym do PPK mozna dostać ponizej minimalnej?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   Wpłata pracownika na PPK potrącana jest od wynagrodzenia netto. Pracownik nadal zarabia minimalną (w 2021 roku to 2800, na 2022 rok to będzie 3000 brutto), ale mniej dostanie na rękę, bo z wyliczonego wynagrodzenia netto dodatkowo jeszcze potrącana jest wpłata na PPK. Natomiast zarabiając minimalną pracownik może zadeklarować, aby jego wpłata na PPK nie wynosiła 2%, ale mniej.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Mam umowę o pracę najniższa krajowa 2800 dotej pory dostawałam 2061 na rękę 1.06.21 uległam wypadkowi w pracy i przebywam na L4 do tej pory za czerwiec pracodawca przelał mi na konto 1490 zł, za lipiec 1490 zł resztę przelał na konto komornika w ten sposób wyrównał moje wynagrodzenie do kwoty 2061 zł czy tak może być, czy to jest zgodne z przepisami

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   A czy to potrącenie komornicze dotyczy alimentów? Bo za wypadek przy pracy należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 100% podstawy, a zasady dokonywania potrąceń z zasiłków są takie same, jak potrąceń z emerytur, przy czym i tak musi Pani zostać kwota wolna. Jeśli to nie alimenty, pracodawca może potrącić max 25% zasiłku, jeśli alimenty, max 60% zasiłku.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Wynagrodzenie 2300 brutto plus dodatek za pracę w systemie 3 zmianowym 20% czy jest to legalne?Praca na umowę o pracę pełny etat

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dobry wieczór

   Nie - wychodzi nawet z dodatkiem mnie niż pensja minimalna. Pracodawca nie może na pełnym etacie zapłacić mniej niż minimalna, czyli 2800 w 2021 roku (3000 zł na 2022 rok). Samo zasadnicze może być niższe niż minimalna, ale należy przyznać dodatek, aby łącznie z nim pracownik tę minimalną miał. Nie może to być dopełnienie do minimalnego dodatkiem za nadgodziny, dodatkiem nocnym, nagrodą jubileuszową, ale dodatek zmianowy czy inny może być, tylko nie może to w sumie dawać mniej niż minimalna. Bo nawet zakładając zmiany i pracę w nocy, za którą należy się dodatek za pracę w porze nocnej, a pensja łącznie z tym dodatkiem nocnym wynosi co najmniej minimalną, to nadal jest to niezgodne z przepisami, bo dodatek nocny nie wlicza się do minimalnej.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Dzień dobry dostałam propozycje pracy za 17.30 brutto za 160h jest to umowa o pracę czy jest to możliwe że można zarabiać mniej niż za najniższą krajowa?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   Jeśli ta stawka 17,30 zł brutto za godzinę ma faktycznie dotyczyć wynagrodzenia z umowy o pracę, to proszę zwrócić uwagę, że w różnych miesiącach jest różna liczba godzin do przepracowania. Przykładowo 20 dni roboczych to 160 godzin, 21 dni roboczych to 168 godzin itd. A zatem ta stawka 17,30 zł za godzinę będzie odpowiednia w miesiącu, w którym jest do przepracowania np. 168 godzin, bo wynagrodzenie za ten miesiąc wyniesie 168 * 17,30 = 2906,40 zł, a więc więcej niż minimalne wynagrodzenie, ale w miesiącu, w którym jest do przepracowania 160 godzin czy np. 152 godziny ta stawka będzie już za niska - 160 * 17,30 = 2768, a więc mniej niż minimalna. A w tej sytuacji pracodawca musi dopełnić pensję, czyli jak Pani przepracuje 160 godzin, to on i tak musi dopełnić do 2800, bo tyle wynosi minimalne w 2021 roku.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Pracodawca deklarował przy zatrudnieniu stawkę godzinową 10,00 zł/netto na rękę natomiast na umowie wpisuje 18,30 brutto czyli powinno być 16 zł/netto) umowa zlecenie.
  Jeszcze nie doszło do wypłaty ,umowa podpisana na 18,30 zł/brutto za 1h.
  Czy to jest legalne?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   Stawka minimalna godzinowa na zleceniu nie może być niższa niż 18,30 zł brutto. Natomiast to, ile to będzie netto, zależy od kilku czynników - czy ma Pan status ucznia czy studenta, czy ma inne źródło dochodu, np. umowę o pracę w innej firmie itd. Natomiast nie może być tak, że na umowie jest stawka 18,30 zł brutto za godzinę, bo tyle wynika wprost z przepisów, a zleceniodawca zapłaci mniej brutto. Netto może wyjść mniej niż 18,30, ale na pewno nie 10 zł na rękę, tylko więcej.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Witam, czy pracodawca może wypłacać dalej 2600 zasadniczej gdy od roku 2021 jest 2800? Mam taką sytuację w pracy, że nie dostaliśmy aneksów na 2800 bo powiedziano nam, że nie trzeba ale będą wypłacać zgodnie z najnizsza krajową. Od stycznia dalej wypłacają od 2600. Legalne?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   Oczywiście, że nie - pensja minimalna na 2021 rok dla pełnego etatu to 2800 zł. Może się zdarzyć, że w umowie o pracę zapisane jest 2600, umowy nie aneksowano, ale jeśli jakiś zapis w umowie jest niezgodny z przepisami, to obowiązują wprost przepisy, a nie zapis. Pensja może być w umowie 2600, ale pracodawca i tak musi wypłacać od 2800.

   Pracownik zatrudniony na umowie o pracę na pełnym etacie nie może zarabiać mniej niż minimalna. On może dostawać mniej na rękę, jeśli ma np. potrącenia komornicze alimentów, ale jego wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż minimalna obowiązująca w danym roku. Na 2021 rok to 2800 brutto, na 2022 ma być 3000 brutto.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Witam, czy pracodawca może wypłacać dalej zasadnicza 2600 gdy od stycznia jest 2800? Nie dano nam aneksów bo powiedzieli, że nie trzeba ale będzie wypłacane od 2800. Z tym że od stycznia biorąc pasek z wypłat zasadnicza dalej widnieje 2600

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Zasadnicza widnieje 2600, a ile wychodzi netto? Bo może to tylko kwota na liście płac, ale wynagrodzenie faktycznie liczone jest od 2800. Aby napisać coś więcej, musielibyśmy wiedzieć, jaka jest kwota netto na pasku.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej