Szkoła policealna i umowa zlecenia – czy słuchacz szkoły policealnej, będąc zleceniobiorcą, podlega ubezpieczeniom w ZUS? Przykładowo czy Cosinus daje status studenta albo słuchacza? Pytanie takie zadają sobie zarówno słuchacze wspomnianej szkoły policealnej, jak i ich potencjalni zleceniodawcy.

A pytanie jest zasadne, mając na względzie to, ile pracownik kosztuje pracodawcę, nierzadko umowa zlecenia pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy w związku z zatrudnieniem na zleceniu osoby, której z tytułu zawartej umowy zlecenia nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS ani odprowadzać za niej składek, które w części finansowane są ze środków własnych zatrudniającej.

zatrudnianie studentów-min
Szkoła policealna i umowa zlecenia a składki ZUS. Jak ZUS sprawdza status ucznia? Czy w szkole zaocznej jest ubezpieczenie?

Od razu należy zaznaczyć – słuchacz szkoły policealnej, który ma mniej niż 26 lat, nie podlega ubezpieczeniu w ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia, zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia słuchacza szkoły policealnej do ubezpieczeń w ZUS ani naliczać z jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia żadnych składek na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe.

Sprawdź także: Kiedy ZUS wypłaca L4

Szkoła policealna i umowa zlecenia – jaki słuchacz szkoły policealnej zatrudniony na zleceniu jest zwolniony z ZUS?

Co do zasady osoby, które na terenie Polski pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od obowiązku tego są jednak pewne wyjątki. Jednym z nich jest posiadanie statusu studenta.

Sprawdź także: Zwolnienie lekarskie online za darmo

Jeśli zleceniobiorca posiada status studenta, a także jeśli nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wynagrodzenie z tytułu tej umowy zlecenia ze studentem nie podlega ozusowaniu, nie trzeba również takiego studenta-zleceniobiorcy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS. To wygodne dla wielu firm, korzystających (szczególnie w pracach sezonowych) z możliwości uzyskania stosunkowo taniego pracownika. Dla studentów natomiast takie umowy zlecenia to okazja, aby podreperować swój budżet.

umowa zlecenia ze studentem-min
Szkoła policealna i umowa zlecenia a ZUS. Status ucznia jak zdobyć. Do kiedy maturzysta ma status ucznia?

Co więcej, umowa zlecenia ze studentem nie tylko jest zwolniona z ZUS, jeśli student ma mniej niż 26 lat, ale wynagrodzenie z umowy zlecenia ze studentem, jeśli ma on mniej niż 26 lat, nie jest opodatkowane – taki student na umowie zlecenia korzysta ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Wróćmy jednak do tematu – szkoła policealna i umowa zlecenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe przez uczniów należy rozumieć również  słuchaczy i wychowanków. Za uczniów należy uznać zatem również słuchaczy szkoły policealnej.

Dokładnie tak samo za uczniów uznaje słuchaczy i wychowanków przepis art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. A zatem, mając powyższe na uwadze, uznać należy, że słuchacz szkoły policealnej ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Czytaj także: Wyższa pensja na zwolnieniu w ciąży

Z kolei przepis art. 18 ust. 1 lit. f) ustawy Prawo Oświatowe wskazuje wprost, iż szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku jest typem szkoły publicznej czy niepublicznej.

Mając to wszystko na uwadze uznać należy, iż szkoła policealna i umowa zlecenia powinny być w tym zakresie traktowane na równi ze studiami i umową zlecenia, co oznacza, że słuchacz szkoły policealnej zatrudniony na zleceniu jest co do zasady zwolniony z obowiązków ZUS.

Szkoła policealna i umowa zlecenia – czy płaci się składki od umowy zlecenia ze słuchaczem

Czy szkoła policealna daje status studenta?
Czy szkoła policealna daje status studenta? Kiedy maturzysta traci status ucznia?

Składki ZUS od umowy zlecenia nie są naliczane, jeśli zleceniobiorcą jest nie tylko student. Obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS oraz odprowadzania składek nie ma również w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, aż do ukończenia przez nich 26 roku życia (art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Niektórzy pracodawcy czy zleceniodawcy nie wiedzą jednak, czy dopuszczalne jest zatrudnianie na umowie zlecenia bez składek ZUS osoby, które spełniają kryterium wieku poniżej 26 roku życia, ale nie są uczniami czy studentami, ale słuchaczami szkół policealnych.

Czytaj także: Czy można zarabiać mniej niż najniższa krajowa

W swej interpelacji z dnia 16 czerwca 2016 roku znak WPI/200000/43/630/2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wskazał, że stosownie do zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, za ucznia należy także rozumieć słuchaczy i wychowanków.

Czy szkoła policealna daje status studenta? Szkoła policealna a status studenta

Do szkół publicznych i niepublicznych należą natomiast m.in. szkoły ponadgimnazjalne, w tym szkoły policealne z okresem nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, które umożliwiają swoim słuchaczom zdobycie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownych egzaminów.

Nie budzi zatem wątpliwości fakt, że szkoła policealna jest szkołą, która zleceniobiorcę, jeśli nie ukończył on 26 roku życia, zwalnia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS.

Szkoła policealna i umowa zlecenia – zwolnienie ze składek ZUS

Słuchacz szkoły policealnej, który nie ukończył 26 roku życia, z tytułu umowy zlecenia nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, a z jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Należy jednak mieć na względzie dwie kwestie.

Może się okazać, że umowa zlecenia trwa, a w międzyczasie słuchacz szkoły policealnej został jej absolwentem – po prostu tą szkołę ukończył. Od dnia następnego podlega on obowiązkowo zgłoszeniu do ZUS.

Należy tu zwrócić uwagę, czy ten były słuchacz szkoły policealnej ma jakiś tytuł do ubezpieczenia. Jeśli np. pracuje on już gdzieś na etacie, osiągając wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w 2021 roku wynosi ono 2800 zł brutto.

Więcej o tym znajdziesz w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2021 rozliczone od brutto do netto), to z tytułu zawartej umowy zlecenia były słuchacz szkoły policealnej podlegać będzie jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli natomiast nie ma on innego tytułu do ubezpieczeń, z zawartej z byłym słuchaczem szkoły policealnej umowy zlecenia należy zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne.

Może się też okazać, że w międzyczasie słuchacz szkoły policealnej ukończy 26 rok życia. W takim wypadku również, od dnia następnego po 26 urodzinach należy zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS, na zasadach opisanych powyżej.

praca dla studenta - zarobki-min
Czy szkoła policealna daje status ucznia? Szkoła policealna a status studenta. Brak frekwencji. do kiedy ma sie status ucznia? szkoła policealna legitymacja ulgi.

Szkoła policealna i umowa zlecenia dają jeszcze jedną korzyść, o której wspomnieliśmy wcześniej. Jeśli słuchacz szkoły policealnej ma mniej niż 26 lat, nie tylko nie podlega z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, ale również z osiąganego przez niego wynagrodzenia nie potrąca się zaliczki na podatek dochodowy.

Korzysta on bowiem ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. W takim wypadku jego wynagrodzenie brutto ze zlecenia jest po prostu równe wynagrodzeniu netto. Dostanie na rękę dokładnie taką kwotę, jaka zapisana jest w umowie zlecenia.

Dodać jeszcze należy, że wynagrodzenie w umowie zlecenia można określić w stawce miesięcznej, w stawce godzinowej, prowizyjnie czy jeszcze inaczej. Jeśli umowa zlecenia ze słuchaczem szkoły policealnej przewiduje godzinową stawkę wynagrodzenia, na 2023 rok minimalna stawka godzinowa na zleceniu wynosi 22,80 zł brutto za godzinę w pierwszym półroczu i 23,50 w drugim półroczu.

Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się, mnożąc liczbę przepracowanych na zleceniu godzin przez stawkę godzinową. To wynagrodzenie – jak już wspomnieliśmy – dla słuchacza szkoły policealnej na umowie zlecenia jest zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego.

Podsumowując: szkołą policealna i umowa zlecenia to dla zatrudniającego zleceniodawcy połączenie idealne – nie dokłada do składek ZUS ze swoich środków. Dla słuchacza szkoły policealnej taka umowa zlecenia również jest korzysta – zakładając, że ma mniej niż 26 lat, jest zwolniony z tytułu umowy zlecenia zarówno ze składek ZUS, jak i podatku dochodowego.

Jak ZUS sprawdza status ucznia? Student zaoczny a ZUS

Jeśli zleceniobiorca oświadcza, że posiada status ucznia albo słuchacza i fakt ten odpowiednio dokumentuje, nie zgłaszamy go do ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia. ZUS o tej umowie nie wie, a więc formalnie nie ma możliwości sprawdzenia statusu ucznia albo studenta.

Jak uzyskać status ucznia w wakacje?

Status ucznia zachowuje się do 31 sierpnia. Maturzyści zachowują status ucznia do 31 sierpnia danego roku, a w przypadku, gdy dostają się na studia, zachowują status ucznia do 30 września.

Od 1 października uzyskują oni status studenta i podobnie jak w przypadku uczniów, dopóki nie ukończą 26 roku życia, zawarta z nimi umowa zlecenia nie podlega ozusowaniu. Oczywiście status studenta stracą w przypadku skreślenia z listy studentów (muszą o tym poinformować zleceniodawcę).

Status ucznia po szkole średniej

Osoby kończące szkołę średnią zachowują status ucznia do 31 sierpnia danego roku, a w przypadku, gdy dostaną się na studia, to status ucznia po szkole średniej zachowują do 30 września. Od 1 października uzyskują oni status studenta, który podobnie jak status ucznia trwa nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia.

jak miec status ucznia
jak miec status ucznia? Czy cosinus daje status studenta albo słuchacza? umowa teb edukacja. żak skreślenie z listy

Absolwent szkoły średniej a umowa zlecenie

Absolwent szkoły średniej zachowuje status ucznia jak wskazano powyżej. A zatem zawarta w tym czasie umowa zlecenia nie podlega ozusowaniu. Jeśli podejmuje studia, nabywa status studenta, a więc nadal umowa zlecenia nie podlega ZUS.

Może zainteresuje Cię również: udzielanie korepetycji a podatki, środki z urzędu pracy na stworzenie miejsca pracy,

Do kiedy ma się status ucznia?

W Polsce status ucznia utrzymuje się zazwyczaj do momentu ukończenia szkoły średniej, czyli liceum (np. liceum ogólnokształcące), technikum lub szkoły branżowej. Po zakończeniu nauki w szkole średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości (maturalnego), osoba przestaje być formalnie uczniem.

W tym momencie ma ona możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym, na uczelniach wyższych lub technicznych, gdzie status zmienia się na studenta. Po ukończeniu szkoły średniej status ucznia ma się do 31 sierpnia, a po zakwalifikowaniu na studia, do 30 września.

Do kiedy status ucznia po maturze? Kiedy kończy się status ucznia?

Maturzyści zachowują status ucznia do 31 sierpnia danego roku, a w przypadku dostania się na studia do 30 września. Od 1 października uzyskują oni status studenta, który podobnie jak status ucznia trwa nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia.

Kiedy traci się status ucznia? Z ukończeniem szkoły albo skreśleniem z listy uczniów.

Status ucznia a zaświadczenie do renty rodzinnej

Aby nie stracić renty rodzinnej trzeba pamiętać o zaświadczeniu ze szkoły. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę.

Brak statusu studenta a umowa zlecenie

Brak statusu studenta czy ukończenie przez studenta 26 roku życia powoduje, że umowa zlecenia podlega ozusowaniu na zasadach ogólnych. A więc obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (z wyłączeniem chorobowego, które jest dobrowolne) i ubezpieczenie zdrowotne albo jedynie ubezpieczenie zdrowotne, jeśli były student ma inny tytuł do ubezpieczenia społecznego z podstawą do składek w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

L4 umowa zlecenie student.

Ponieważ student na umowie zlecenia nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, w czasie L4 nie przysługuje mu zasiłek chorobowy. Zatrudnienie studenta na umowie zlecenia ma plusy i minusy – jednym z minusów dla studenta na umowie zlecenia jest właśnie brak prawa do zasiłku chorobowego, jeśli student na zleceniu pójdzie na zwolnienie lekarskie.

Czy ucząc się zaocznie jestem ubezpieczona?

Tak. wszyscy studenci korzystają z NFZ na tych samych zasadach niezależnie od trybu studiowania. Nie ma znaczenia, czy są to studia dzienne czy zaoczne – ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje. Zarówno na jednolitych studiach magisterskich, jak i zaocznym licencjacie.

Z posiadaniem statusu studenta wiąże się oczywiście zwolnienie ze składek na umowie zlecenia, ale trzeba pamiętać o granicy wieku 26 lat. Zleceniodawca wyrejestrowuje studenta z ZUS, jeśli wcześniej zgłosił go do ubezpieczeń, jeśli student przedstawi zaświadczenie o wpisie na listę (studentem formalnie staje się z chwilą złożenia ślubowania).

Podobne wpisy

57 komentarzy

 1. Czy zleceniobiorca jest wstanie uznać, że ktoś jest słuchaczem (rocznej szkoły policealnej) na podstawie tylko zaświadczenia? (roczne szkoły nie wystawiają legitymacji)

  1. Dzień dobry

   Tak, takie zaświadczenie w zupełności wystarczy – chodzi tylko o potwierdzenie faktu posiadania statusu słuchacza na potrzeby ustalenia obowiązki składkowego. Zaświadczenie ze szkoły będzie wystarczające.

 2. Czy wynika z tego jedynie fakt, że jako słuchacz szkoły policealnej nie będę miała potrącanych składek z pensji, co dla mnie jest korzystne ze względu na wyższą wypłatę, ale również nie jestem ubezpieczona ani nie odprowadzam składek emerytalnych (co jednak było by wskazane) ?

  1. Dokładnie tak. Jeśli umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS, oznacza to wyższa wypłatę (z wynagrodzenia nie potrąca się składek, a jedynie zaliczkę na podatek dochodowy), natomiast skutkuje to faktycznie tym, że nie jest Pani z tytułu tej umowy ubezpieczona oraz żadne środki nie są przekazywane na Pani przyszłą emeryturę.

 3. A czy słuchacz jest zobowiązany do płatności jakichkolwiek składek w momencie gdy jest na umowę zlecenie (bez odciągania przez pracodawcę)? Chodzi mi o to, że w sekretariacie powiedziano mi, że szkoła nie ubezpiecza mnie jako słuchacza, o czym dowiedziałem się po dłuższym czasie. Teraz się boję, że ZUS mi siądzie na wypłaty jakie miałem i będę musiał oddawać pieniądze…

 4. Czy wobec tego powinnam poinformować ZUS o dodatkowych przychodach wypełniając druk Rw-73 oświadczenie o osiąganiu przychodu czy nie jest to konieczne?

 5. Witam, czyli jesli mam 24 lata, uczęszczam do szkoly policealnej-status ucznia ( koniec nauki to czerwiec 2017), ubezpieczona jestem u meza w pracy (nfz) i mam umowe zlecenie do 31.12.2017 ,to jaki skladki obowiazkowo musi odprowadzac pracodawca w takim przypadku? Co z skladkami chorobowymi jesli chcialabym zajść w ciążę? Dziekuje za odp i pozdrawiam

 6. Witam, jeśli z dniem 31.01.2017 zostałam skreślona z listy słuchaczy ale pracuje na umowe zlecenie, gdzie szef nie odprowadza składek bo myśli, że się uczę dalej to czy otrzymam jakąś karę za niepoinformowanie?

 7. Ja uczę się w szkole Cosinus i na umowie zlecenie dzięki ich statusowi mam brutto=netto. Aczkolwiek mam poniżej 26 r.ż. i wyrabiam frekwencję (utrzymuję aktywny status, zaświadczenia odbieram co 30 dni, bo na tyle jest ważne jedno). Dzięki temu mam też ubezpieczenie z miejsca pracy mojego taty. Polecam, małym kosztem można dużo sobie zyskać i ułatwić na co dzień, bo wymóg frekwencji to tylko 50% miesięcznie, co na niektórych kierunkach sprowadza się do jednego weekendu w całym miesiącu

 8. Co w sytuacji jeśli zleceniobiorca nie poinformował pracodawcy ze jest uczniem szkoły policealnej i ten zgłosił pracownika do ZUS celem ubezpieczenia? Czy

  1. Jeśli on nie poinformował, że ma status ucznia albo studenta, ale zrobił to dopiero teraz, to powinno się zrobić korektę zgłoszenia (wyrejestrować go od dnia zarejestrowania), a wcześniej wyzerować wysłane do ZUS RCA. Te składki są wówczas nadpłacone i część sfinansowaną przez zleceniobiorcę należy mu zwrocić, a część sfinansowaną przez zleceniodawcę można przenieść na następny okres rozliczeniowy jako nadpłatę.

 9. Witam
  Czy będąc zapisanym do szkoły policealnej i mając legitymację oraz pracując na umowie zlecenie mam opłacane składki w zusie?
  Dodam że ze względu na sytuację rodzinną rodzice nie mogą mnie zarejestrować pod swoje ubezpieczenie więc czy będąc zapisanym w szkole policealnej mogę spokojnie korzystać ze wszystkich świadczeń ZUS?
  Oraz jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem czy ucząc się tam stawka brutto równa się netto?
  Dziękuję za odpowiedź

  1. Dzień dobry

   Jako uczeń szkoły policealnej ma Pan status ucznia, a więc zawarta z Panem umowa zlecenia nie jest ozusowana – nie ma Pan ubezpieczenia z tytułu tej umowy. Natomiast dla Pana najważniejsze jest ubezpieczenie zdrowotne, aby mógł Pan korzystać z darmowej służby zdrowia. Niech Pan zapyta w szkole, czy szkoła ubezpiecza Was. Natomiast jeśli nie ma składek ZUS, to inne świadczenia z ZUS nie przysługują – np. zasiłek chorobowy przysługuje, jeśli jest opłacane ubezpieczenie chorobowe.

   Jeśli ma Pan mniej niż 26 lat i nie został zgłoszony z tytułu umowy zlecenia jako uczeń szkoły policealnej, to Pana brutto = netto.

 10. Witam, co w przypadku gdy pracowadawca zgłosił mnie do ubezpieczenie od poczatku wrezsnia, a ja w połowie miesiąca podjęłam naukę?

  1. Dzień dobry

   W takim wypadku zleceniodawca powinien Panią wyrejestrować od dnia, w którym uzyskała Pani status ucznia. Od dnia podjęcia nauki Pani umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS, o ile ma Pani mniej niż 26 lat. Zleceniodawca wyrejestrowuje Panią formularzem ZWUA. Musi Pani tylko poinformować go, że podjęła naukę. Po wyrejestrowaniu z ZUS Pani wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto, bo umowa zlecenia z uczniem czy studentem jest zwolniona ze składek ZUS, a jednocześnie jako osoba do 26 roku życia korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych.

  2. Jak często należy składać zaświadczenie ze szkoły do ZUS-U o uczeczszaniu do szkoły i że mam status ucznia, aby korzystać z ubezpieczenia? Zgłoszenia z zakładu pracy rodzica.

   1. Dzień dobry

    Jeśli rodzic zgłosił Panią do ubezpieczenia, to nie ma znaczenia, czy Pani w ZUS składa oświadczenie o statusie ucznia. Po prostu jak Pani będzie mieć inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, zlecenie, własną działalność, status studenta itd. to wówczas rodzic wnioskuje do pracodawcy o wyrejestrowanie Pani z ubezpieczeń.

 11. Dzień dobry,

  Rozumiem że w sytuacji kiedy szkoła nie odprowadza ani składek zus ani składki ubezpieczenia zdrowotnego a ja mam poniżej 26 r.ż mam prawo ubezpieczyć się w ramach umowy o pracę jednego z rodziców? Jednocześnie nie odprowadzając składek z umowy zlecenia dzięki czemu mam wyższe zarobki.

  1. Dzień dobry

   Dokładnie tak – jeśli rodzic pracuje na etacie, a dziecko uczy się, rodzic może złożyć pracodawcy wniosek o objęcie członka rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym. Wówczas Pan posiadając status ucznia czy studenta nie podlega zgłoszeniu do ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia. Ma Pan zwolnienie z ZUS (szkoła policealna) a jednocześnie zwolnienie Zerowy PIT dla młodych, a więc Pana wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto.

 12. Witam, będę wdzięczna za odpowiedź, czy jeżeli jestem słuchaczem dwuletniego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i mam poniżej 26 lat, to z tytułu umowy zlecenie zleceniodawca musi mnie zgłosić do ZUS czy mam status studenta/ucznia i taka umowa zlecenie nie będzie podlegała pod ZUS?

  1. Dobry wieczór. Kwalifikacyjny kurs zawodowy nie jest traktowany jako nauka w szkole. On nie daje statusu ucznia. Natomiast najlepiej by było ustalić u organizatora szkolenia – skoro ten kurs trwa 2 lata, to może on jest organizowany na jakiś innych zasadach i daje Pani status ucznia/słuchacza. Wówczas oczywiście miałaby Pani prawo do zwolnienia z ZUS jako uczeń. Szkoła policealna daje status słuchacza, ale to jest tryb nauki w szkole. Niech Pani dowie się bezpośrednio w sekretariacie, w jakim trybie odbywa się kształcenie i jak to się ma do umów zlecenia – czy ma Pani formalnie status ucznia/słuchacza. Zalecam skontaktować się z organizatorem, bo skoro ten kurs trwa aż 2 lata, to może jakiś tryb szkolny.

 13. A co jeśli, np. osoba, która nie ukończyła 26 roku życia i w międzyczasie zapisała się latem do Szkoły policealnej, pierwsze zajęcia odbyły się w połowie września to pracodawca opłaca jeszcze ZUS za ten miesiąc czy, zleceniobiorca jest zwolniony już z tego i dostaje wynagrodzenie netto?

  1. Dobry wieczór

   A to zależy, kiedy ta osoba została wpisana na listę słuchaczy, bo od tego dnia umowa zlecenia zawarta ze słuchaczem szkoły policealnej nie podlega obowiązkowi składkowemu.

 14. Witam
  Jestem uczniem szkoły policealnej przed 26 r.ż. oraz pracuję na umowę zlecenie.
  W zeszłym miesiącu skończyła mi się renta, podczas wizyty u lekarza okazało się że nie posiadam ubezpieczenia zdrowotnego.
  Co w takim przypadku? Czy szkoła powinna mi to zapewnić? Czy praca? jeżeli praca to będzie się to wiązało z mniejszą kwotą wypłaty? (tj teraz podatek o 18.30/h)
  Co najlepiej zrobić w takim przypadku?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Dzień dobry

   A czy np. pracujący rodzic nie może Pani zgłosić do ZUS jako członka rodziny? Bo ma Pani status ucznia szkoły policealnej, mniej niż 26 lat, więc ze zlecenia nie podlega Pani pod ubezpieczenia ZUS, ale jeśli rodzic pracuje, może Panią zgłosić jako członka rodziny – jego pracodawca wysyła do ZUS formularz ZUS ZCNA i wówczas ma Pani ubezpieczenie zdrowotne.

 15. Witam. Mam 24 lata oraz pracuję na umowie zlecenie. Zamierzam się zapisać do szkoły policealnej. Czy z dniem zapisu do szkoły, otrzymuję status ucznia- to staje się osobą ubezpieczoną i mogę korzystać z NFZ, czy najpierw powinnam zanieść odpowiedni kwitek do ZUSU?
  Z kolei wcześniej byłam ubezpieczona jako uczeń w KRUSIE, gdyż moi rodzice tam są ubezpieczeni. W takim wypadku gdzie ja powinnam się ubezpieczyć?

  1. Dzień dobry

   A w tej szkole policealnej będzie Pani realizować jakieś szkolenie, czy całoroczny program nauczania? Jaka będzie forma nauki? Najlepiej upewnić się w sekretariacie – jeśli będzie Pani mieć formalnie status ucznia szkoły policealnej, do ZUS już nic nie musi Pani zanosić, ma Pani z automatu zwolnienie z ZUS na umowie zlecenia. Warunkiem jest jedynie posiadanie statusu ucznia albo słuchacza, a nie np. jedynie kursanta w jakimś kursie, który jest organizowany przez szkołę.

 16. Dzień dobry, czy sama legitymacja wystarczy do udowodnienia swojego statusu ucznia, dla pracodawcy? Czy potrzebne jest dodatkowe zaświadczenie o statusie ucznia?

  1. Dzień dobry. Sama legitymacja wystarczy, o ile wynika z niej wprost, że dana osoba ma status ucznia (czyli najczęściej pieczątka na kolejny semestr).

 17. Czy jeżeli mam 25 lat, pracuje na zleceniówce a zapisałem się właśnie do szkoły policealnej która nie daje od siebie ubezpieczeni ale daje status słuchacza bez legitymacji to czy mogę ubiegać się o odpis z ZUS i innych składek? Muszę wtedy być dopisany do ubezpieczenia rodzica? Jak to wygląda?

  1. Dzień dobry

   Jeśli szkoła nie ubezpiecza Pana w zakresie zdrowotnego, to rodzic, podlegający temu ubezpieczeniu (np. pracownik, zleceniobiorca) może złożyć w swoim zakładzie wniosek o zgłoszenie Pana jako członka rodziny do ubezpieczenia. Wówczas może Pan korzystać z darmowej opieki zdrowotnej.

 18. Dzień dorby. Do szkoły policealnej zapisałam się 14.09, czy za cały wrześnien powinnam zapłacić składki ZUS? Czy tylko za tą połowę miesiąca. Pracodawca twierdzi że status ucznia obowiązuje od 1.10

  1. Dzień dobry

   Zleceniodawca ma rację. Zapisała się Pani 14.09, ale niemal na pewno została Pani wpisana na listę słuchaczy od 01.10.

 19. Co jeśli pracownik przyniesie załóżmy 18 września dla pracodawcy zaświadczenie o tym że się uczy czy pracodawca zapłaci mu wyższa pesje od tego dnia przyniesienia zaświadczenie jeśli na zaświadczenie pisze ze przez miesiąc wrzesień pracownik jest słuchaczem?

  1. Dzień dobry. A proszę o doprecyzowanie – czy tu chodzi o pracownika czy zleceniobiorcę? Bo na etacie składki są obowiązkowe bez względu na to, czy posiada się status studenta czy słuchacza, czy nie.

 20. Mam 20 lat. Chodzę do szkoły liceum dla doroslych i pracuje pół roku na zleceniu. Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego bo każda placówka i szkola i pracodawcą mówią że nie muszą mnie ubezpieczać. Szkola odsyła do pracodawcy, pracodawca do szkoły. Kto powinien mnie ubezpieczyć zdrowotnie by w przypadku jakiej kolwiek choroby nie płacić za leczenie. Co zrobić. Proszę o pomoc.

  1. Dobry wieczór

   A czy np. pracujący rodzic nie może Pani zgłosić u swojego pracodawcy do ubezpieczenia? Czy któryś z rodziców pracuje na etacie? Jeśli tak, może Pani zostać zgłoszona do zdrowotnego jako członek rodziny, wówczas ma Pani normalnie prawo do darmowej służby zdrowia.

 21. Dzień dobry.
  Co w sytuacji gdy jestem uczniem szkoły policealnej i kończę ją egzaminem w czerwcu. Czy status ucznia obowiązuje mi jeszcze do końca sierpnia?(tak wyczytałam w innych artykułach)

  1. Dzień dobry. Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo oświatowe Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. f wspomnianej ustawy szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na typy, w tym szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy o systemie oświaty za uczniów uważa się również wychowanków i słuchaczy. A więc słuchacz szkoły policealnej ma status ucznia do czasu zakończenia szkoły i potem jeszcze do końca sierpnia.

 22. Witam, czy jeśli mam status ucznia, jednak zostanę skreślona(wyrzucona) z końcem czerwca z listy uczniów, a legitymacje mam podbita do września czy muszę na okres wakacji zaprzestać korzystania z umowy studenckiej?

  1. Utrata statusu ucznia powoduje, że zlecenie będzie oskładkowane. Wyrzucenie ze szkoły oznacza utratę statusu ucznia, bez względu na to, że legitymacja jest podbita do września.

 23. Dzień Dobry, czy jeżeli uczę się w szkole policealnej ponad 2,5 roku, nie ukończyłem żadnego kierunku tylko podtrzymuję status ucznia zmieniając kierunki/powtarzając semestr to wciąż mogę być zwolniony ze składek?

  1. Dzień dobry. Dopóki nie ukończy Pan 26 roku życia i cały czas będzie mieć status ucznia, to tak, zawarta z Panem umowa zlecenia nie podlega ozusowaniu.

    1. Dzień dobry , czy jeśli będę powtarzała semestr w szkole policealnej zachowam status ucznia przez wakacje?

   1. Dzień dobry, zostałam wykreślona z listy słuchaczy w szkole policealnej, pozwolono mi powtórzyć semestr ale zostałam poinformowana, że statusu ucznia nie będę miała w okresie wakacyjnym. Czy mogę pracować ze statusem mając ważna legitymację do 30 września?

    1. Dzień dobry

     Skreślenie z listy słuchaczy pozbawia statusu. Sam fakt posiadania legitymacji z pieczątką do 30 września nie pozwala na zwolnienie zlecenia ze składek ZUS. Oczywiście odzyska Pani status po ponownym wpisie na listę, ale na chwilę obecną, po skreśleniu z listy statusu Pani nie ma. Natomiast skoro pozwolili Pani powtórzyć semestr, to jak należy to rozumieć? Zaczyna Pani po prostu od nowa?

 24. Dzień dobry Od lutego 2023 roku uczę się w szkole policealnej. W połowie lipca rozpoczął pracę na podstawie umowy zlecenia. Nie miałem wtedy jeszcze zaświadczenie szkoły policealnej,
  W związku z tym za miesiąc lipiec otrzymał wynagrodzenie w dniu 15 sierpnia wraz z potrąceniem składek. 24.08 otrzymałem zaświadczenie, że jestem słuchaczem od lutego. Mój zleceniodawca twierdzi, że złożył zaświadczenie z opóźnieniem (zgodnie z wewnętrznymi przepisami przedsiębiorstwa miałem je złożyć przed 10.08) i że za miesiąc sierpień otrzymam wynagrodzenie wraz z potrąceniem składek. Chociaż zgodnie z umową zlecenia za sierpień zostanie mi wypłacone dopiero w połowie września. Czy to jest legalne? Czy zleceniodawca powinien przeliczyć mi wynagrodzenie za lipiec i obciążyć mnie za sierpień bez składek?

  1. Dzień dobry

   Za miesiąc sierpień Pan ma już status słuchacza, a więc zleceniodawca powinien Pana wyrejestrować z ZUS i to wynagrodzenie, wypłacane we wrześniu za sierpień powinno być już bez składek. Zleceniodawca też na tym zyska, bo nie będzie musiał dopłacać części składek ze swoich środków. Niech Pan powie, że wypłata we wrześniu za sierpień obejmuje również okres, kiedy Pan już dostarczył zaświadczenie, a więc przynajmniej w części wynagrodzenie za sierpień wypłacone we wrześniu powinno być już bez składek, po wyrejestrowaniu Pana z ZUS.

 25. Dzień dobry

  Jestem osobą zatrudnioną na umowę zlecenie. I bronię tytuł magistra 8 września. W Krusie dostałam informację ze na ten moment mam ważne ubezpieczenie do 30 września. Czy z dniem 8 września po obronie tracę ubezpieczenie? I czy jeśli od września zapiszę się na studium policealne posiadając wykształcenie wyższe mogę być dalej ubezpieczona pod rodzica w Krusie jako osoba ucząca się?

  1. Dzień dobry

   A na jakiej podstawie KRUS stwierdza, że ma Pani ważne ubezpieczenie do 30 września? Oni wskazali jakąś podstawę prawną?

 26. Dzień dobry, proszę mi powiedzieć czy mogę nie płacić podatków jeśli jestem słuchaczem policealnej szkoły, do 26 roku życia, ale żona złożyła u mnie wniosek o zezwolenie na pobyt z innych powodów i jest wpisana w moim ZUSie (właśnie czekam na zezwolenie na pobyt na umowę zlecenie), jeśli tak to jak mam postąpić, pracodawca nie wie, pierwszy raz umawia się z obcokrajowcem, w internecie szczegółowej (lub zrozumiałej) odpowiedzi nie znalazłem. I czy w tym przypadku moja żona potrzebuje kolejnego ubezpieczenia?

  1. Dzień dobry

   A czy szkoła Pana ubezpiecza w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli zleceniodawca zgłosił Pana do ubezpieczeń w ZUS, to może tak zostać. Niech Pan tylko potwierdzi, czy ma jakieś ubezpieczenie ze szkoły?

 27. Witam, jeśli posiadam dwie prace na umowę zlecenie u dwóch różnych pracodawców oraz mam status słuchacza w szkole policealnej która nie gwarantuje ubezpieczenia zdrowotnego to czy mogę u jednego pracodawcy zgłosić to że mam status studenta a u drugiego nie, tak żeby ten drugi opłacał mi składki zdrowotne? Czy jest to nielegalne?

  1. Dzień dobry

   W tym wypadku składka będzie obowiązkowa z obu umów. Zdrowotne jest co do zasady obowiązkowe z każdego zlecenia, jeśli zleceniobiorca nie korzysta ze zwolnienia ze składek, posiadając status słuchacza/ucznia/studenta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.