Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 14:18

Szkoła policealna i umowa zlecenia a składki ZUS

Szkoła policealna i umowa zlecenia – czy słuchacz szkoły policealnej, będąc zleceniobiorcą, podlega ubezpieczeniom w ZUS? Pytanie takie zadają sobie zarówno słuchacze wspomnianej szkoły policealnej, jak i ich potencjalni zleceniodawcy. A pytanie jest zasadne, mając na względzie to, ile pracownik kosztuje pracodawcę, nierzadko umowa zlecenia pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy w związku z zatrudnieniem na zleceniu osoby, której z tytułu zawartej umowy zlecenia nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS ani odprowadzać za niej składek, które w części finansowane są ze środków własnych zatrudniającej.

Szkoła policealna i umowa zlecenia a składki ZUS

Od razu należy zaznaczyć – słuchacz szkoły policealnej, który ma mniej niż 26 lat, nie podlega ubezpieczeniu w ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia, zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia słuchacza szkoły policealnej do ubezpieczeń w ZUS ani naliczać z jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia żadnych składek na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe.

Szkoła policealna i umowa zlecenia – jaki słuchacz szkoły policealnej zatrudniony na zleceniu jest zwolniony z ZUS?

Co do zasady osoby, które na terenie Polski pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od obowiązku tego są jednak pewne wyjątki. Jednym z nich jest posiadanie statusu studenta. Jeśli zleceniobiorca posiada status studenta, a także jeśli nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wynagrodzenie z tytułu tej umowy zlecenia ze studentem nie podlega ozusowaniu, nie trzeba również takiego studenta-zleceniobiorcy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS. To wygodne dla wielu firm, korzystających (szczególnie w pracach sezonowych) z możliwości uzyskania stosunkowo taniego pracownika. Dla studentów natomiast takie umowy zlecenia to okazja, aby podreperować swój budżet.

Szkoła policealna i umowa zlecenia a ZUS

Co więcej, umowa zlecenia ze studentem nie tylko jest zwolniona z ZUS, jeśli student ma mniej niż 26 lat, ale wynagrodzenie z umowy zlecenia ze studentem, jeśli ma on mniej niż 26 lat, nie jest opodatkowane – taki student na umowie zlecenia korzysta ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Wróćmy jednak do tematu – szkoła policealna i umowa zlecenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe przez uczniów należy rozumieć również  słuchaczy i wychowanków. Za uczniów należy uznać zatem również słuchaczy szkoły policealnej. Dokładnie tak samo za uczniów uznaje słuchaczy i wychowanków przepis art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. A zatem, mając powyższe na uwadze, uznać należy, że słuchacz szkoły policealnej ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Z kolei przepis art. 18 ust. 1 lit. f) ustawy Prawo Oświatowe wskazuje wprost, iż szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku jest typem szkoły publicznej czy niepublicznej. Mając to wszystko na uwadze uznać należy, iż szkoła policealna i umowa zlecenia powinny być w tym zakresie traktowane na równi ze studiami i umową zlecenia, co oznacza, że słuchacz szkoły policealnej zatrudniony na zleceniu jest co do zasady zwolniony z obowiązków ZUS.

Szkoła policealna i umowa zlecenia – czy płaci się składki od umowy zlecenia ze słuchaczem

Składki ZUS od umowy zlecenia nie są naliczane, jeśli zleceniobiorcą jest nie tylko student. Obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS oraz odprowadzania składek nie ma również w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, aż do ukończenia przez nich 26 roku życia (art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Niektórzy pracodawcy czy zleceniodawcy nie wiedzą jednak, czy dopuszczalne jest zatrudnianie na umowie zlecenia bez składek ZUS osoby, które spełniają kryterium wieku poniżej 26 roku życia, ale nie są uczniami czy studentami, ale słuchaczami szkół policealnych.

W swej interpelacji z dnia 16 czerwca 2016 roku znak WPI/200000/43/630/2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wskazał, że stosownie do zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, za ucznia należy także rozumieć słuchaczy i wychowanków. Do szkół publicznych i niepublicznych należą natomiast m.in. szkoły ponadgimnazjalne, w tym szkoły policealne z okresem nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, które umożliwiają swoim słuchaczom zdobycie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownych egzaminów. Nie budzi zatem wątpliwości fakt, że szkoła policealna jest szkołą, która zleceniobiorcę, jeśli nie ukończył on 26 roku życia, zwalnia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS.

Szkoła policealna i umowa zlecenia – zwolnienie ze składek ZUS

Słuchacz szkoły policealnej, który nie ukończył 26 roku życia, z tytułu umowy zlecenia nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, a z jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Należy jednak mieć na względzie dwie kwestie. Może się okazać, że umowa zlecenia trwa, a w międzyczasie słuchacz szkoły policealnej został jej absolwentem – po prostu tą szkołę ukończył. Od dnia następnego podlega on obowiązkowo zgłoszeniu do ZUS.

Należy tu zwrócić uwagę, czy ten były słuchacz szkoły policealnej ma jakiś tytuł do ubezpieczenia. Jeśli np. pracuje on już gdzieś na etacie, osiągając wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w 2021 roku wynosi ono 2800 zł brutto. Więcej o tym znajdziesz w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2021 rozliczone od brutto do netto), to z tytułu zawartej umowy zlecenia były słuchacz szkoły policealnej podlegać będzie jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli natomiast nie ma on innego tytułu do ubezpieczeń, z zawartej z byłym słuchaczem szkoły policealnej umowy zlecenia należy zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne.

Może się też okazać, że w międzyczasie słuchacz szkoły policealnej ukończy 26 rok życia. W takim wypadku również, od dnia następnego po 26 urodzinach należy zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS, na zasadach opisanych powyżej.

Szkoła policealna i umowa zlecenia a ZUS

Szkoła policealna i umowa zlecenia dają jeszcze jedną korzyść, o której wspomnieliśmy wcześniej. Jeśli słuchacz szkoły policealnej ma mniej niż 26 lat, nie tylko nie podlega z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, ale również z osiąganego przez niego wynagrodzenia nie potrąca się zaliczki na podatek dochodowy. Korzysta on bowiem ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. W takim wypadku jego wynagrodzenie brutto ze zlecenia jest po prostu równe wynagrodzeniu netto. Dostanie na rękę dokładnie taką kwotę, jaka zapisana jest w umowie zlecenia.

Dodać jeszcze należy, że wynagrodzenie w umowie zlecenia można określić w stawce miesięcznej, w stawce godzinowej, prowizyjnie czy jeszcze inaczej. Jeśli umowa zlecenia ze słuchaczem szkoły policealnej przewiduje godzinową stawkę wynagrodzenia, na 2021 rok minimalna stawka godzinowa na zleceniu wynosi 18,30 zł brutto za godzinę. Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się, mnożąc liczbę przepracowanych na zleceniu godzin przez stawkę godzinową. To wynagrodzenie – jak już wspomnieliśmy – dla słuchacza szkoły policealnej na umowie zlecenia jest zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego.

Podsumowując: szkołą policealna i umowa zlecenia to dla zatrudniającego zleceniodawcy połączenie idealne – nie dokłada do składek ZUS ze swoich środków. Dla słuchacza szkoły policealnej taka umowa zlecenia również jest korzysta – zakładając, że ma mniej niż 26 lat, jest zwolniony z tytułu umowy zlecenia zarówno ze składek ZUS, jak i podatku dochodowego.

Może zainteresuje Cię również: udzielanie korepetycji a podatki, środki z urzędu pracy na stworzenie miejsca pracy, zasiłek dla bezrobotnych komu przysługuje, porzucenie pracy konsekwencje.

Podziel się

Dodaj komentarz

Zobacz komentarze

 • Czy zleceniobiorca jest wstanie uznać, że ktoś jest słuchaczem (rocznej szkoły policealnej) na podstawie tylko zaświadczenia? (roczne szkoły nie wystawiają legitymacji)

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   Tak, takie zaświadczenie w zupełności wystarczy - chodzi tylko o potwierdzenie faktu posiadania statusu słuchacza na potrzeby ustalenia obowiązki składkowego. Zaświadczenie ze szkoły będzie wystarczające.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Czy wynika z tego jedynie fakt, że jako słuchacz szkoły policealnej nie będę miała potrącanych składek z pensji, co dla mnie jest korzystne ze względu na wyższą wypłatę, ale również nie jestem ubezpieczona ani nie odprowadzam składek emerytalnych (co jednak było by wskazane) ?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dokładnie tak. Jeśli umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS, oznacza to wyższa wypłatę (z wynagrodzenia nie potrąca się składek, a jedynie zaliczkę na podatek dochodowy), natomiast skutkuje to faktycznie tym, że nie jest Pani z tytułu tej umowy ubezpieczona oraz żadne środki nie są przekazywane na Pani przyszłą emeryturę.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • A czy słuchacz jest zobowiązany do płatności jakichkolwiek składek w momencie gdy jest na umowę zlecenie (bez odciągania przez pracodawcę)? Chodzi mi o to, że w sekretariacie powiedziano mi, że szkoła nie ubezpiecza mnie jako słuchacza, o czym dowiedziałem się po dłuższym czasie. Teraz się boję, że ZUS mi siądzie na wypłaty jakie miałem i będę musiał oddawać pieniądze...

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

 • Czy wobec tego powinnam poinformować ZUS o dodatkowych przychodach wypełniając druk Rw-73 oświadczenie o osiąganiu przychodu czy nie jest to konieczne?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

 • Witam, czyli jesli mam 24 lata, uczęszczam do szkoly policealnej-status ucznia ( koniec nauki to czerwiec 2017), ubezpieczona jestem u meza w pracy (nfz) i mam umowe zlecenie do 31.12.2017 ,to jaki skladki obowiazkowo musi odprowadzac pracodawca w takim przypadku? Co z skladkami chorobowymi jesli chcialabym zajść w ciążę? Dziekuje za odp i pozdrawiam

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

 • Witam, jeśli z dniem 31.01.2017 zostałam skreślona z listy słuchaczy ale pracuje na umowe zlecenie, gdzie szef nie odprowadza składek bo myśli, że się uczę dalej to czy otrzymam jakąś karę za niepoinformowanie?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

 • Ja uczę się w szkole Cosinus i na umowie zlecenie dzięki ich statusowi mam brutto=netto. Aczkolwiek mam poniżej 26 r.ż. i wyrabiam frekwencję (utrzymuję aktywny status, zaświadczenia odbieram co 30 dni, bo na tyle jest ważne jedno). Dzięki temu mam też ubezpieczenie z miejsca pracy mojego taty. Polecam, małym kosztem można dużo sobie zyskać i ułatwić na co dzień, bo wymóg frekwencji to tylko 50% miesięcznie, co na niektórych kierunkach sprowadza się do jednego weekendu w całym miesiącu

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

 • Co w sytuacji jeśli zleceniobiorca nie poinformował pracodawcy ze jest uczniem szkoły policealnej i ten zgłosił pracownika do ZUS celem ubezpieczenia? Czy

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Jeśli on nie poinformował, że ma status ucznia albo studenta, ale zrobił to dopiero teraz, to powinno się zrobić korektę zgłoszenia (wyrejestrować go od dnia zarejestrowania), a wcześniej wyzerować wysłane do ZUS RCA. Te składki są wówczas nadpłacone i część sfinansowaną przez zleceniobiorcę należy mu zwrocić, a część sfinansowaną przez zleceniodawcę można przenieść na następny okres rozliczeniowy jako nadpłatę.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Witam
  Czy będąc zapisanym do szkoły policealnej i mając legitymację oraz pracując na umowie zlecenie mam opłacane składki w zusie?
  Dodam że ze względu na sytuację rodzinną rodzice nie mogą mnie zarejestrować pod swoje ubezpieczenie więc czy będąc zapisanym w szkole policealnej mogę spokojnie korzystać ze wszystkich świadczeń ZUS?
  Oraz jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem czy ucząc się tam stawka brutto równa się netto?
  Dziękuję za odpowiedź

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   Jako uczeń szkoły policealnej ma Pan status ucznia, a więc zawarta z Panem umowa zlecenia nie jest ozusowana - nie ma Pan ubezpieczenia z tytułu tej umowy. Natomiast dla Pana najważniejsze jest ubezpieczenie zdrowotne, aby mógł Pan korzystać z darmowej służby zdrowia. Niech Pan zapyta w szkole, czy szkoła ubezpiecza Was. Natomiast jeśli nie ma składek ZUS, to inne świadczenia z ZUS nie przysługują - np. zasiłek chorobowy przysługuje, jeśli jest opłacane ubezpieczenie chorobowe.

   Jeśli ma Pan mniej niż 26 lat i nie został zgłoszony z tytułu umowy zlecenia jako uczeń szkoły policealnej, to Pana brutto = netto.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

 • Witam, co w przypadku gdy pracowadawca zgłosił mnie do ubezpieczenie od poczatku wrezsnia, a ja w połowie miesiąca podjęłam naukę?

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

  • Dzień dobry

   W takim wypadku zleceniodawca powinien Panią wyrejestrować od dnia, w którym uzyskała Pani status ucznia. Od dnia podjęcia nauki Pani umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS, o ile ma Pani mniej niż 26 lat. Zleceniodawca wyrejestrowuje Panią formularzem ZWUA. Musi Pani tylko poinformować go, że podjęła naukę. Po wyrejestrowaniu z ZUS Pani wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto, bo umowa zlecenia z uczniem czy studentem jest zwolniona ze składek ZUS, a jednocześnie jako osoba do 26 roku życia korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych.

   Cancel reply

   Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej