Zatrudnienie bezrobotnego – osoby zarejestrowanej jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy może oznaczać dla pracodawcy pewne korzyści, pewne zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, ale też pewne obowiązki. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna, po nawiązaniu z nią stosunku pracy, staje się „normalnym” pracownikiem, a więc pracodawca ma wobec tej osoby dokładnie takie same obowiązki, jak wobec pozostałych pracowników.

Do najważniejszych obowiązków pracodawcy należy właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, planowanie i rozliczanie czasu pracy, terminowa wypłata odpowiednio naliczonych wynagrodzeń, zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy itp. Zatrudnienie bezrobotnego nie zwalnia pracodawcy z żadnego z tych obowiązków. No więc, jakie są korzyści w związku z zatrudnieniem bezrobotnego – osoby zarejestrowanej w PUP?

Zatrudnienie bezrobotnego – jakie pracodawca ma korzyści z zatrudniania bezrobotnych?

pracownik bezrobotny min
Zatrudnienie bezrobotnego – dofinansowanie miejsca pracy. doposażenie stanowiska pracy rezygnacja pracownika. dotacje z urzędu pracy na pracownika. dotacje na zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie bezrobotnego może się wiązać z korzyściami – przede wszystkim możliwe jest uzyskanie dofinansowania na stworzenie stanowiska pracy. Refundacja kosztów wyposażenia czy doposażenia stanowiska pracy zatrudnianej osoby bezrobotnej to forma pomocy finansowej, jakiej pracodawcom udzielają powiatowe urzędy pracy.

Sprawdź także: Kiedy ZUS wypłaca L4

Pomoc ta udzielana jest w związku z zatrudnieniem bezrobotnego czy osoby poszukującej pracy lub niewykonującego innej pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy? Taką pomoc finansową może otrzymać np. podmiot prowadzący działalność gospodarczą (nie może jej otrzymać osoba prowadząca działalność nierejestrowanądorabiająca sobie np. na korepetycjach, drobnych usługach czy rękodziele. Aby zatrudnić bezrobotnego i uzyskać w związku z tym środki na stworzenie miejsca pracy, musi ona najpierw formalnie zarejestrować swoją działalność.

Na zatrudnienie bezrobotnego pomoc finansową w celu stworzenia i wyposażenia stanowiska pracy ma również szansę niepubliczne przedszkole czy niepubliczna szkoła, jeśli podlegają przepisom prawa oświatowego, osoba fizyczna, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sprawdź także: Czy weekend wlicza się do L4

Taką pomoc finansową na zatrudnienie bezrobotnego może otrzymać również żłobek lub klub dziecięcy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych oraz spółdzielnia socjalna. Podstawą prawną do udzielenia takiej pomocy jest przepis art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Same kryteria ubiegania się o wsparcie na stworzenie miejsca prazy oraz jego wyposażenie czy doposażenie przy zatrudnieniu bezrobotnego uzależnione są od tego, jaki podmiot się o to wsparcie ubiega.

Jeśli o fundusze na stworzenie miejsca pracy dla zatrudnionego bezrobotnego ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przedszkole niepubliczne lub szkoła niepubliczna, spełnione muszą zostać ŁĄCZNIE następujące warunki:

pracownik bezrobotny stazysta min
Zatrudnienie bezrobotnego – dotacja na pracownika z urzędu pracy. ile wynosi dotacja na pracownika
 1. Prowadzona działalność gospodarcza musi być działalnością prowadzoną w oparciu o przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, a sama działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie wyposażenia czy doposażenia miejsca pracy na zatrudnienie bezrobotnego. Jeśli wniosek składa szkoła niepubliczna lub placówka niepubliczna, muszą one prowadzić aktywną działalność na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe
 2. W ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie miejsca pracy dla pracownika – zatrudnianej osoby bezrobotnej pracodawca nie wypowiedział umów o pracę, nie wręczył wypowiedzeń zmieniających warunki pracy polegających na obniżeniu etatu,
 3. Nie zalega ze składkami na ZUS i wpłatami na PFRON, z zapłatą podatku, nie posiada żadnych przeterminowanych należności do opłacenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
 4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 5. Złożony wniosek jest poprawny

Z kolei jeśli o dofinansowanie stanowiska pracy – wyposażenie czy doposażenie tworzonego stanowiska pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego ubiega się producent rolny, musi spełnić ŁĄCZNIE następujące warunki:

 1. W ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie miejsca pracy dla pracownika – zatrudnianej osoby bezrobotnej pracodawca nie wypowiedział umów o pracę, nie wręczył wypowiedzeń zmieniających warunki pracy polegających na obniżeniu etatu,
 2. Nie zalega ze składkami na ZUS i wpłatami na PFRON, z zapłatą podatku, nie posiada żadnych przeterminowanych należności do opłacenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
 3. nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 4. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub przepisów o dziale specjalnym produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego
 5. w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie stanowiska pracy dla bezrobotnego zatrudniał co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Co ważne, zatrudnienie musi być zatrudnieniem w stosunku pracy, czyli np. na umowie o pracę. Nie wchodzi tu w grę i nie liczy się zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Nieco inaczej będzie, jeśli o środki na stworzenie stanowiska pracy na zatrudnienie bezrobotnego ubiega się żłobek czy klub dziecięcy. W takim wypadku muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. brak zaległości z tytułu składek ZUS, wpłat na PFRON, brak zaległości podatkowych, brak zaległości z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych
 2. osoba fizyczna prowadząca żłobek czy klub dziecięcy nie była skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie stanowiska pracy na zatrudnienie bezrobotnego
 3. nie dokonywano wypowiedzeń umów o pracę pracownikom ani nie wręczano im wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, polegających na obniżeniu wymiaru etatu
staz z urzedu pracy pracownica miejsce pracy
Dotacja z urzędu pracy na pracownika i zapewnienia zgodności stanowiska pracy

Dofinansowanie stanowiska pracy i środki na zatrudnienie bezrobotnego – obowiązki zatrudniającego

Oczywiście urząd pracy, dając środki na dofinansowanie stanowiska pracy na zatrudnienie bezrobotnego nie rozdaje pieniędzy bez żadnych ograniczeń. Aby otrzymać takie dofinansowanie na zatrudnienie bezrobotnego pracodawca musi zobowiązać się, że zatrudni bezrobotnego, skierowanego przez urząd pracy, na pełnym etacie, czy też zobowiąże się do zatrudnienia na pełnym etacie osoby poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu lub niepozostającego w zatrudnieniu opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Jedna uwaga – jeśli o środki na dofinansowanie stanowiska pracy i zatrudnienie bezrobotnego ubiega się żłobek czy klub dziecięcy, muszą one zobowiązać się do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na co najmniej pół etatu.

Co bardzo ważne. Jeśli przedsiębiorca (czy inny podmiot) otrzymuje dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie bezrobotnego, musi go zatrudniać przez okres co najmniej 2 lat. Gdyby okazało się, że zatrudniona osoba zrezygnuje z pracy, urząd pracy kieruje do zatrudnienia kolejną osobę.

Oczywiście okres zatrudnienia bezrobotnego, który następnie odszedł z pracy przed upływem tych 2 lat, będzie zaliczany do łącznego okresu zatrudnienia, wymaganego do utrzymania dofinansowania na stworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie bezrobotnego. Może się zatem okazać, że pracodawca, który otrzymał wsparcie finansowe z powiatowego urzędu pracy w okresie tych 2 lat będzie zatrudniał kilka po kolei kierowanych przez urząd pracy osób.

A to nie wszystko. Zatrudnienie bezrobotnego powiązane z otrzymaniem środków na stworzenie dla niego miejsca pracy wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków. Wymieńmy te najważniejsze:

 1. zatrudnienie bezrobotnego na okres co najmniej 24 miesięcy, na pełnym etacie
 2. zatrudnienie bezrobotnego na tym stanowisku pracy, na stworzenie którego przedsiębiorca otrzymał wsparcie na utworzenie stanowiska pracy i jego wyposażenie
 3. utrzymania przez co najmniej 24 miesiące stworzonego stanowiska pracy. Nie może ono zostać zlikwidowane np. w związku z reorganizacją firmy
 4. w wypadku gdy zatrudnienie bezrobotnego na nowo utworzonym stanowisku pracy nie trwało pełnych 24 miesięcy, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić część wsparcia finansowego, jakie otrzymał na stworzenie stanowiska pracy, w części proporcjonalnej do okresu niezatrudniania
 5. zwrotu w całości otrzymanych środków na zatrudnienie bezrobotnego w przypadku istotnych naruszeń zawartej z urzędem pracy umowy
 6. zwrotu podatku VAT, jaki przedsiębiorca otrzymał w ramach zwrotu z urzędu skarbowego w związku z zakupem wyposażenia w terminie określonym w zawartej z urzędem pracy umowie
staz z urzedu pracy pracownik pracownica
Zatrudnienie bezrobotnego i doposażenie stanowiska pracy- zatrudnienie przez urząd pracy zasady

Sama refundacja stanowiska pracy utworzonego w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, kierowanego przez urząd pracy, wypłacana jest dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności, czyli utworzeniu stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego oraz wyposażeniu go, udokumentowaniu poniesionych w związku z tym wypadków przed otrzymaniem wsparcia finansowego, a także po formalnym zatrudnieniu kierowanego bezrobotnego na stworzonym stanowisku.

Do zatrudnienia dochodzi z dniem, wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli dnia tego nie wskazano, z dniem zawarcia umowy o pracę.

Dopiero wówczas przedsiębiorca czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie stanowiska pracy z urzędu pracy otrzyma środki finansowe. Środki te może wykorzystać na doposażenie tego stanowiska – zakup odpowiednich mebli, narzędzi do pracy itp.

A to jeszcze nie koniec korzyści związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Inne korzyści finansowe to np. zwolnienie pracodawcy z obowiązku opłacania za zatrudnionego bezrobotnego składki na Fundusz Pracy przez pewien czas, otrzymać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionych bezrobotnych, w tym szkolenia i szkolenia online. Więcej o tym napiszemy w jednym z kolejnych artykułów.

Jeśli zamierzasz ubiegać się o środki na stworzenie stanowiska pracy z urzędu pracy na zatrudnienie bezrobotnego, zapoznaj się z regulaminem tej formy wsparcia. Dostępny on będzie z pewnością we właściwym dla Ciebie powiatowym urzędzie pracy. Zatrudnienie bezrobotnego to sporo obowiązków, ale również dużo korzyści. Warto przemyśleć ten temat. Tym bardziej, że wielu bezrobotnych posiada pożądane na rynku pracy kwalifikacje.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.