udzielanie korepetycji a podatki

Udzielanie korepetycji a podatki

Udzielanie korepetycji jest jednym z najczęściej wybieranych przez młodsze osoby sposobów dorabiania do kieszonkowego, stypendium itp. Udzielanie korepetycji pozwala na pozyskanie dodatkowych, czasem dość znacznych w budżecie domowym środków. Osoby udzielające korepetycji potrafią na tym całkiem nieźle zarobić. Powstaje w związku z tym pytanie – czy przychody z udzielania korepetycji są opodatkowane? Czy żeby udzielać korepetycji trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i w ogóle u udzielanie korepetycji a podatki – jak to wygląda w praktyce?

Udzielanie korepetycji a podatki – działalność gospodarcza czy przychody z innych źródeł?

Udzielanie korepetycji może, ale nie musi prowadzić do konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Może być prowadzone jako działalność nierejestrowana, ale tu korepetytora ogranicza poziom osiąganych zysków. W praktyce wszystko zależy od tego, czy udzielanie korepetycji jest działalnością doraźną, czy też korepetycje są jedynie sposobem na dorabianie.

Nierzadko dawaniem korepetycji zajmują się nauczyciele czy osoby, które już gdzieś pracują na etacie. W ich przypadku korepetycje są działalnością dodatkową, udzielają korepetycji kilka godzin tygodniowo, nie zatrudniają do tego innych osób, a zatem taką formę udzielania korepetycji trudno uznać za prowadzenie działalności gospodarczej – z punktu widzenia podatków są to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Jeszcze niedawno organy skarbowe uważały, że osoby udzielające korepetycji powinny rejestrować działalność gospodarczą i normalnie prowadzić księgowość, uiszczać należne składki ZUS i płacić podatki. Od 2019 roku aparat skarbowy zmienił jednak swoje stanowisko i przyznał, że udzielanie korepetycji, jeśli jest dodatkową formą dorabiania, nie nosi znamion działalności gospodarczej.

Oczywiście korepetytor może taką działalność zarejestrować. Osoba udzielająca korepetycji może to robić na własny rachunek, czy też w ramach np. umowy zlecenia czy etatu w firmie zajmującej się działalnością związaną z edukacją i szkoleniami. Powstaje zatem pytanie, jakie podatki należy zapłacić za udzielanie korepetycji, bo skoro korepetytor osiąga jakieś przychody czy dochody, to podatki płacić musi.

Jeśli korepetycje są udzielane w ramach działalności gospodarczej, korepetytor musi wybrać właściwą formę prowadzenia księgowości, ubezpieczyć się w ZUS oraz wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Jeśli natomiast korepetycje są udzielane w ramach działalności nierejestrowanej, nie prowadzi się księgowości, a podatek rozlicza na zakończenie roku w zeznaniu PIT-36.

Udzielanie korepetycji a podatki – forma opodatkowania

Udzielanie korepetycji może być wykonywane w ramach działalności gospodarczej albo tzw. działalności wykonywanej osobiście. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na te dwa sposoby, generujące powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Stosownie do art. 5a ust. 6 powołanej ustawy działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł.

Nie ma znaczenia, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą osiąga dzięki niej przychody, czy straty. Nie ma również znaczenia, czy przedsiębiorca wykonuje tę działalność sam czy np. poprzez zatrudnione osoby. Nadal jest to działalność gospodarcza, jeśli spełnia powyższe kryteria. Z kolei działalność wykonywana osobiście – jak sama nazwa wskazuje – wykonywana jest przez konkretną osobę fizyczną, przy czym nie ma ona charakteru zorganizowanego i ciągłego. Udzielanie korepetycji, jeśli odbywa się osobiście, a nie przez zatrudnione osoby, może zostać zakwalifikowane właśnie jako działalność wykonywana osobiście. Ma to bezpośrednie przełożenie na podatki.

Korepetycje, udzielane doraźnie, incydentalnie, po kilka godzin tygodniowo czy rzadziej, nie noszą znamion prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwalają one jednak na osiąganie przychodu, a przychody z korepetycji bywają całkiem spore. A ponieważ udzielanie korepetycji nie jest w tym wypadku kwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej, należy teoretycznie je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i z podatkowego punktu widzenia rozliczać jak umowę zlecenia. W praktyce będzie jednak inaczej.

Korepetycje udzielane są na rzecz osoby fizycznej. Ta osoba fizyczna nie jest zleceniobiorcą, a zatem nie można w tym wypadku mówić o tym, że korepetytor osiąga przychody z działalności wykonywanej osobiście. Z czego to wynika? Otóż zgodnie z art. 13 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rzychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Korepetycje udzielane są osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przychód z korepetycji nie będzie zatem zakwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. A zatem należy je uznać za przychody z innych źródeł. Przychody z korepetycji z podatkowego punktu widzenia są przychodami z innych źródeł (oczywiście jeśli korepetycje nie są udzielane w ramach działalności gospodarczej).

No i teraz znów: udzielanie korepetycji a podatek – kiedy ten podatek należy zapłacić? Czy na zakończenie miesiąca, za który osiągnęło się przychód/dochód? Czy na koniec roku, czy jeszcze inaczej? Możliwości tu są dwie. Pierwsza z nich polega na tym, że do 20 dnia następnego miesiąca nalicza się i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli korepetytor wybrał taką formę rozliczania podatku, musi ją stosować do końca roku albo zakończenia udzielania korepetycji w danym roku.

Druga możliwość – podatek od korepetycji płaci się zbiorczo po zakończeniu roku, wykazując dochód z korepetycji w zeznaniu rocznym. W jednym i drugim przypadku korepetytor najpierw ustala podstawę podatku, pomniejszając osiągnięty przychód o koszty jego uzyskania. Koszty te określa się procentowo – jest to 20% przychodu. Od przychodu odejmujemy 20%, otrzymany wynik zaokrąglamy i mamy w ten sposób ustaloną podstawę podatku, którego stawka wynosi 17%.

Co więcej, jeśli korepetytor w związku z udzielaniem korepetycji ponosi koszty, np. kupuje książki, oprogramowanie itp., a na te zakupy posiada odpowiedni dokument, to przychód pomniejsza również i o te koszty.

Omówiliśmy udzielanie korepetycji a podatki w sytuacji, gdy korepetycje te są działalnością poboczną, nie są udzielane w ramach działalności gospodarczej. Teraz druga strona medalu – udzielanie korepetycji w ramach działalności gospodarczej.

Udzielanie korepetycji na działalności gospodarczej

Korepetycje mogą być udzielane w ramach działalności gospodarczej. Tak będzie, jeśli korepetytor z udzielania korepetycji uczynił sobie stałe źródło dochodu, a korepetycje udzielane są w sposób zorganizowany i ciągły. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wyborze odpowiedniego PKD (85.59.B) korepetytor musi wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Ma to znaczenie dla późniejszego rozliczania podatku. Do wyboru korepetytor ma opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Wszystko tu zależy od tego, jaki będzie prognozowany przychód z korepetycji, jakie korepetytor będzie ponosił koszty z tym związane (dojazd do ucznia, zakup wyposażenia typu laptop, zakup książek, materiałów biurowych itp.). Należy też pamiętać, że podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych czy przy podatku liniowym jest dochód, a przy ryczałcie i karcie podatkowej przychód.

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych stawki podatku to odpowiednio 17% w pierwszym progu podatkowym i 32% w drugim progu podatkowym, przy czym w drugi próg podatkowy przedsiębiorca „wpada” po osiągnięciu w trakcie roku dochodu na poziomie 85.528 zł. Z kolei przy podatku liniowym stawka tego podatku wynosi 19% bez względu na wysokość dochodów.

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych czy podatek liniowy korepetytor – przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że będzie miał obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Musi wówczas rozliczać podatek dochodowy kwartalnie lub miesięcznie. Jeśli natomiast wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, to będzie płacił podatek w wysokości 20% przychodów, nie pomniejszając tego przychodu o koszty jego uzyskania (za wyjątkiem składek ZUS i straty z lat ubiegłych).

Najprostszy sposób opodatkowania to karta podatkowa. Tu w zasadzie nie liczy się podatku, a podatek od korepetycji uzależniony jest od liczby godzin tych korepetycji. Do 48 godzin podatek wynosi 5,10 zł za każdą godzinę, od 48 do 96 godzin podatek od korepetycji wynosi 244,80 zł plus 10,60 zł za każdą godzinę ponad 48, a powyżej 96 godzin korepetycji podatek wynosi 753,60 zł.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania, a co za tym idzie podatek od korepetycji ma istotne znaczenie. Podobnie znaczenie ma, czy te korepetycje udzielane są w ramach działalności gospodarczej, czy traktowane jako przychody z innych źródeł. Tak czy inaczej – podatek od korepetycji należy uiszczać. Jeśli planujesz działalność gospodarczą związaną z korepetycjami, a boisz się księgowości czy podatków, być może zainteresują cię szkolenia z księgowości. Na rynku obecna jest masa tego typu szkoleń, a do prowadzenia księgowości w Twojej małej firmie korepetytorskiej takie szkolenie z pewnością Ci wystarczy. W jego tracie poznasz formy opodatkowania, zasady naliczania zaliczek na podatek i dużo więcej.

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.