Udzielanie korepetycji jest jednym z najczęściej wybieranych przez młodsze osoby sposobów dorabiania do kieszonkowego, stypendium itp. Udzielanie korepetycji pozwala na pozyskanie dodatkowych, czasem dość znacznych w budżecie domowym środków. Osoby udzielające korepetycji potrafią na tym całkiem nieźle zarobić.

Powstaje w związku z tym pytanie – czy przychody z udzielania korepetycji są opodatkowane? Czy żeby udzielać korepetycji trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i w ogóle u udzielanie korepetycji a podatki – jak to wygląda w praktyce?

Udzielanie korepetycji a podatki – działalność gospodarcza czy przychody z innych źródeł?

korepetycje nauka student szkolenie-min
podatek od korepetycji

Udzielanie korepetycji może, ale nie musi prowadzić do konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Może być prowadzone jako działalność nierejestrowana, ale tu korepetytora ogranicza poziom osiąganych zysków. W praktyce wszystko zależy od tego, czy udzielanie korepetycji jest działalnością doraźną, czy też korepetycje są jedynie sposobem na dorabianie.

Nierzadko dawaniem korepetycji zajmują się nauczyciele czy osoby, które już gdzieś pracują na etacie. W ich przypadku korepetycje są działalnością dodatkową, udzielają korepetycji kilka godzin tygodniowo, nie zatrudniają do tego innych osób, a zatem taką formę udzielania korepetycji trudno uznać za prowadzenie działalności gospodarczej – z punktu widzenia podatków są to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Jeszcze niedawno organy skarbowe uważały, że osoby udzielające korepetycji powinny rejestrować działalność gospodarczą i normalnie prowadzić księgowość, uiszczać należne składki ZUS i płacić podatki.

Od 2019 roku aparat skarbowy zmienił jednak swoje stanowisko i przyznał, że udzielanie korepetycji, jeśli jest dodatkową formą dorabiania, nie nosi znamion działalności gospodarczej.

Oczywiście korepetytor może taką działalność zarejestrować. Osoba udzielająca korepetycji może to robić na własny rachunek, czy też w ramach np. umowy zlecenia czy etatu w firmie zajmującej się działalnością związaną z edukacją i szkoleniami.

Powstaje zatem pytanie, jakie podatki należy zapłacić za udzielanie korepetycji, bo skoro korepetytor osiąga jakieś przychody czy dochody, to podatki płacić musi.

Jeśli korepetycje są udzielane w ramach działalności gospodarczej, korepetytor musi wybrać właściwą formę prowadzenia księgowości, ubezpieczyć się w ZUS oraz wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Jeśli natomiast korepetycje są udzielane w ramach działalności nierejestrowanej, nie prowadzi się księgowości, a podatek rozlicza na zakończenie roku w zeznaniu PIT-36.

korepetycje
korepetycje podatek. czy mozna udzielac korepetycji bez podatku.

Udzielanie korepetycji a podatki – forma opodatkowania. Jak opodatkować korepetycje?

Udzielanie korepetycji może być wykonywane w ramach działalności gospodarczej albo tzw. działalności wykonywanej osobiście. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na te dwa sposoby, generujące powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stosownie do art. 5a ust. 6 powołanej ustawy działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł.

Sprawdź także: Pożyczka dla firmy jednoosobowej

Nie ma znaczenia, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą osiąga dzięki niej przychody, czy straty. Nie ma również znaczenia, czy przedsiębiorca wykonuje tę działalność sam czy np. poprzez zatrudnione osoby. Nadal jest to działalność gospodarcza, jeśli spełnia powyższe kryteria.

Z kolei działalność wykonywana osobiście – jak sama nazwa wskazuje – wykonywana jest przez konkretną osobę fizyczną, przy czym nie ma ona charakteru zorganizowanego i ciągłego. Udzielanie korepetycji, jeśli odbywa się osobiście, a nie przez zatrudnione osoby, może zostać zakwalifikowane właśnie jako działalność wykonywana osobiście. Ma to bezpośrednie przełożenie na podatki.

Korepetycje, udzielane doraźnie, incydentalnie, po kilka godzin tygodniowo czy rzadziej, nie noszą znamion prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwalają one jednak na osiąganie przychodu, a przychody z korepetycji bywają całkiem spore.

A ponieważ udzielanie korepetycji nie jest w tym wypadku kwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej, należy teoretycznie je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i z podatkowego punktu widzenia rozliczać jak umowę zlecenia. W praktyce będzie jednak inaczej.

Korepetycje udzielane są na rzecz osoby fizycznej. Ta osoba fizyczna nie jest zleceniobiorcąZgodnie z art. 13 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty
tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

A zatem jeśli udziela się korepetycji, zakres oraz częstotliwość poszczególnych lekcji zależy od bieżących potrzeb ucznia, a terminy są ustalane z lekcji na lekcję rozliczamy dochody z korepetycji jako dochody z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższe potwierdza szereg interpretacji, np. interpretacja indywidualna z dnia 10 listopada 2021 znak 0115-KDIT3.4011.710.2021.2.MJ (tutaj link do niej).

nauka korepetycje student szkolenie
udzielanie korepetycji bez działalności. czy od korepetycji trzeba odprowadzać podatek? udzielanie korepetycji przez studentów a podatek

No i teraz znów: udzielanie korepetycji a podatek – kiedy ten podatek należy zapłacić? Czy na zakończenie miesiąca, za który osiągnęło się przychód/dochód? Czy na koniec roku, czy jeszcze inaczej?

Ponieważ jest to działalność wykonywana osobiście, podatek wpłaca się na mikrorachunek w US do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym dochód osiągnięto.

Korepetytor najpierw ustala podstawę podatku, pomniejszając osiągnięty przychód o koszty jego uzyskania. Koszty te określa się procentowo – jest to 20% przychodu. Od przychodu odejmujemy 20%, otrzymany wynik zaokrąglamy i mamy w ten sposób ustaloną podstawę podatku, którego stawka wynosi 17%.

Co więcej, jeśli korepetytor w związku z udzielaniem korepetycji ponosi koszty, np. kupuje książki, oprogramowanie itp., a na te zakupy posiada odpowiedni dokument, to przychód pomniejsza również i o te koszty.

Omówiliśmy udzielanie korepetycji a podatki w sytuacji, gdy korepetycje te są działalnością poboczną, nie są udzielane w ramach działalności gospodarczej. Teraz druga strona medalu – udzielanie korepetycji w ramach działalności gospodarczej.

Udzielanie korepetycji na działalności gospodarczej

podatki 1
korepetycje a podatki. korepetycje a urząd skarbowy

Korepetycje mogą być udzielane w ramach działalności gospodarczej. Tak będzie, jeśli korepetytor z udzielania korepetycji uczynił sobie stałe źródło dochodu, a korepetycje udzielane są w sposób zorganizowany i ciągły.

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wyborze odpowiedniego PKD (85.59.B) korepetytor musi wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Ma to znaczenie dla późniejszego rozliczania podatku. Do wyboru korepetytor ma opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Czy korepetycje są opodatkowane?

Wszystko tu zależy od tego, jaki będzie prognozowany przychód z korepetycji, jakie korepetytor będzie ponosił koszty z tym związane (dojazd do ucznia, zakup wyposażenia typu laptop, zakup książek, materiałów biurowych itp.). Należy też pamiętać, że podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych czy przy podatku liniowym jest dochód, a przy ryczałcie i karcie podatkowej przychód.

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych stawki podatku to odpowiednio 17% w pierwszym progu podatkowym i 32% w drugim progu podatkowym, przy czym w drugi próg podatkowy przedsiębiorca „wpada” po osiągnięciu w trakcie roku dochodu na poziomie 85.528 zł. Z kolei przy podatku liniowym stawka tego podatku wynosi 19% bez względu na wysokość dochodów.

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych czy podatek liniowy korepetytor – przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że będzie miał obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Musi wówczas rozliczać podatek dochodowy kwartalnie lub miesięcznie. Jeśli natomiast wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, to będzie płacił podatek w wysokości 20% przychodów, nie pomniejszając tego przychodu o koszty jego uzyskania (za wyjątkiem składek ZUS i straty z lat ubiegłych).

Czytaj także: Czy pracodawca dostaje pieniądze za zatrudnienie bezrobotnego

Najprostszy sposób opodatkowania to karta podatkowa. Tu w zasadzie nie liczy się podatku, a podatek od korepetycji uzależniony jest od liczby godzin tych korepetycji. Do 48 godzin podatek wynosi 5,10 zł za każdą godzinę, od 48 do 96 godzin podatek od korepetycji wynosi 244,80 zł plus 10,60 zł za każdą godzinę ponad 48, a powyżej 96 godzin korepetycji podatek wynosi 753,60 zł.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania, a co za tym idzie podatek od korepetycji ma istotne znaczenie. Podobnie znaczenie ma, czy te korepetycje udzielane są w ramach działalności gospodarczej, czy traktowane jako przychody z innych źródeł. Tak czy inaczej – podatek od korepetycji należy uiszczać.

Jeśli planujesz działalność gospodarczą związaną z korepetycjami, a boisz się księgowości czy podatków, być może zainteresują cię szkolenia z księgowości. Na rynku obecna jest masa tego typu szkoleń, a do prowadzenia księgowości w Twojej małej firmie korepetytorskiej takie szkolenie z pewnością Ci wystarczy. W jego tracie poznasz formy opodatkowania, zasady naliczania zaliczek na podatek i dużo więcej.

Podobne wpisy

11 komentarzy

 1. Wszystko jasne, ale co z konkretną kwotą w karcie podatkowej, gdy korepetycje udzielane sa dla więcej niż 1 osoby jednocześnie? Płaci się te kilka PLN za godzinę od każdej osoby czy tylko jednorazowo (bez względu na liczbę osób)? Przykładowo sala gdzie uczą się jednocześnie 4 osoby.

  Ma to ogromny wpływ na podjęcie decyzji o opłacalności karty podatkowej.

  1. Zgadza się. To, czy korepetycje są udzielane indywidualnej osobie, czy są to korepetycje grupowe ma decydujące znaczenie w świetle tego, czy korepetytor może w ogóle skorzystać z tej formy opodatkowania. Definicja ustawowa z ustawy o zryczałtowanym podatku, osiąganym przez niektóre osoby fizyczne: „Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji” jest bardzo nieprecyzyjna. Nie wskazuje ona bowiem, czy chodzi o taką pomoc indywidualną czy grupową. W szczególności teraz, kiedy sporą popularnością cieszą się np. korepetycje online.

   Z wydawanych w ostatnim czasie interpretacji podatkowych indywidualnych wynika, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania lekcji na godziny, działalność ta może być opodatkowana w formie karty podatkowej jedynie w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi wyłącznie w postaci lekcji indywidualnych. W przypadku działalności w zakresie usług edukacyjnych, polegającej na udzielaniu lekcji na godziny, stawka karty podatkowej jest uzależniona od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji. Stawki podatku dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

   W objaśnieniach do części XI tabeli wskazano, że za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. W definicji użyto słowa „uczeń” w liczbie pojedynczej. Zasadnie zatem w wydawanych interpretacjach indywidualnych rozstrzyga się, że prawo do karty podatkowej mają podatnicy, którzy świadczą usługę edukacyjną jednemu uczniowi. Pomoc w nauce musi mieć zatem indywidualny charakter. Przy takim założeniu zostały również ustalone stawki karty podatkowej dla tego rodzaju działalności. Stawki podatku zależą od liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

   Powyższe powoduje, że podatnicy udzielający korepetycji grupowych nie mogą wybrać zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Korepetycje grupowe jako skierowane do większej grupy uczniów, nie mieszczą się bowiem w definicji udzielania lekcji na godziny w rozumieniu ustawy o ryczałcie. Z tego względu, również udzielanie korepetycji w modelu hybrydowym, tj. korepetycji grupowych jako dodatku do korepetycji indywidualnych, nie uprawnia do opodatkowania kartą podatkową.

   Definicji udzielania lekcji na godziny nie spełnia także prowadzenie działalności w zakresie udzielania korepetycji online w formie asynchronicznej. W tym przypadku, uczniowie nie mają kontaktu z korepetytorem w czasie rzeczywistym, a „bazują głównie na opracowanych materiałach edukacyjnych, w szczególności nagraniach”. Oznacza to także, że osoba ucząca się przesyła pytanie, a korepetytor odpowiada w późniejszym czasie. W konsekwencji, również udzielanie korepetycji w tej formule, nie podlega opodatkowaniu kartą podatkową.

 2. Tam macie mega duży błąd odnośnie nie kwalifikowania korepetycji jako działalność prowadzona osobiście stwierdzając że rozliczenie jest na podstawie art. 13 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie korepetycji kwalifikuje się zgodnie z art. 13 pkt 2 tej ustawy jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, gdzie korepetycje to działalność oświatowa.
  Argumenty:
  1) Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 października 2016 r. – I SA/Kr 944/16, wpisującego się w aktualną linię orzeczniczą, sporadyczne, osobiste udzielanie korepetycji nie świadczy o ciągłym charakterze działalności, która stanowi element konieczny do zakwalifikowania jej jako działalności gospodarczej.
  2) Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. – sygn. akt II FSK 1279/12, zgodnie z którym udzielanie korepetycji mieści się w granicach działalności oświatowej. Sąd podkreślił także, że działalność taka spełnia kryterium działalności wykonywanej osobiście, jeżeli świadczona jest wyłącznie przez tę osobę bez korzystania z pośrednictwa osób trzecich.

 3. ”Druga możliwość – podatek od korepetycji płaci się zbiorczo po zakończeniu roku, wykazując dochód z korepetycji w zeznaniu rocznym. W jednym i drugim przypadku korepetytor najpierw ustala podstawę podatku, pomniejszając osiągnięty przychód o koszty jego uzyskania. Koszty te określa się procentowo – jest to 20% przychodu. Od przychodu odejmujemy 20%, otrzymany wynik zaokrąglamy i mamy w ten sposób ustaloną podstawę podatku, którego stawka wynosi 17%.

  Co więcej, jeśli korepetytor w związku z udzielaniem korepetycji ponosi koszty, np. kupuje książki, oprogramowanie itp., a na te zakupy posiada odpowiedni dokument, to przychód pomniejsza również i o te koszty.”…czyli dobrze rozumiem, że jeśli nie poniosę kosztów na zakup materiałów, oprogramowania itd, to i tak będę mogła pomniejszyć dochód o koszty uzyskania określone procentowo ( 20% przychodu) ? Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   Nie – to działa w ten sposób, że ma Pani możliwość stosowania kosztów zryczałtowanych 20%, a jeśli ponoszone wydatki są większe niż 20% przychodów, to może Pani zamiast tych zryczałtowanych stosować koszty faktycznie poniesione.

   Z interpretacji KIS: 0113-KDIPT2-1.4011.833.2020.2.AP – Źródło przychodu z korepetycji:
   Jak wynika z powołanych przepisów, ustawodawca w odniesieniu m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście w postaci przychodów z tytułu udzielania korepetycji przyjął zryczałtowany sposób określenia wartości kosztów uzyskania tych przychodów. Podstawą zastosowania tych kosztów jest sam fakt uzyskania przychodu z ww. źródła. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik rzeczywiście poniósł jakiekolwiek wydatki w celu uzyskania tego przychodu.

   Ustawodawca przewidział jednocześnie możliwość odejścia przez podatnika od zasady określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy i uwzględnienie przez niego „rzeczywistych” kosztów uzyskania omawianych przychodów.

   Jest to możliwe w sytuacji, gdy:
   * „rzeczywiste” koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu przewyższają wartość kosztów ustaloną na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy;
   * fakt poniesienia „rzeczywistych” kosztów uzyskania przychodów w takiej „wyższej” wartości jest udowodniony.
   Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
   Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:
   * musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
   * nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
   * musi być należycie udokumentowany.

 4. wydaje mi się że interpretacja jakoby korepetycje należy zaliczyć jako „inne źródła przychodów” a co za tym idzie podatek można rozliczyć rocznie jest całkowicie błędna.
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Art 13 ust1 pkt2 brzmi : Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa
  w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:
  przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty
  tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
  Czyli okazjonalne korepetycje udzielane osobom prywatnym to działalność oświatowa wykonywana osobiście i podatek od takiego przychodu należy odprowadzić do dnia 20 następnego miesiąca a nie rozliczać się po upływie całego roku.

 5. W jaki sposób rozliczyć taką działalność wykonywaną osobiście w PIT-36? Nie dostaje się przecież od uczniów PIT-11, a jak szukam odpowiedniej pozycji w serwisie podatki.gov.pl, to wszędzie jest wskazane, że mam przepisać kwotę z PIT-11 (ewentualnie PIT-R).
  Coś ten system bardzo chce, żeby ludzie się z korepetycji nie rozliczali…

  1. Dzień dobry. A Pan ma dochody tylko z korepetycji i składa PIT-36, czy również np. dochody z etatu i składa PIT-37?

  2. Sprawdzam teraz w formularzach za 2022 składanych w 2023 i na PIT-37 są to pola 62 – 66, a na PIT-36 pola 88 – 92

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.