Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu należy się tym klientom, którzy spłacili swoje zobowiązanie przed wyznaczonym w umowie terminem, a pomimo tego ponieśli pełne koszty kredytu lub pożyczki, takie jak prowizja, odsetki, ubezpieczenie, itp. W takim przypadku mają oni prawo ubiegać się o zwrot od instytucji finansowej części proporcjonalnej poniesionych kosztów zobowiązania.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – czy bank zawsze zawsze zobowiązany jest do oddania pieniędzy?

Klienci, którzy przedterminowo spłacili kredyt, powinni uzyskać częściowy zwrot kosztów, związanych z udzieleniem zobowiązania. Jeżeli za przyznanie kredytu pożyczkodawca naliczył prowizję albo inne dodatkowe opłaty, instytucja finansowa zobowiązana jest do zwrócenia ich proporcjonalną część do skrócenia terminu spłaty kredytu albo pożyczki.

Na przykład, jeżeli kredyt udzielony został na 5 lat, czyli 60 miesięcy, a klient spłacił go po 4 latach, to należy mu się zwrot 1/5 części prowizji, jak również opłat, które uiścił w chwili uzyskania zobowiązania. Jest to bardzo ważne i ma znaczenie zwłaszcza w przypadku długoterminowych zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, które zostało wydane 19 września 2019 roku, jeżeli kredytobiorca spłaci kredyt przed ustalonym w umowie terminem, koszty uzyskania zobowiązania powinny zostać proporcjonalnie zmniejszone do okresu jego spłaty. Trybunał w przytoczonym orzeczeniu odniósł się wprost do całkowitych kosztów kredytu, a nie jedynie do jego oprocentowania.

Co do zasady, orzeczenie TSUE jest zgodne z polskimi, a także europejskimi skłonnościami , które dotyczą zwiększania ochrony kredytobiorców. Z tego względu, bardzo szybko pojawiły się również krajowe wytyczne, dotyczące zwrotu kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu.

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK w kwestii zwrotu prowizji

Jeśli chodzi o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu, oba organy zajęły takie samo stanowisko. Wcześniejsza spłata zobowiązania powinna powinna pociągać za sobą zwrot kosztów kredytu w proporcjonalnej części, poniesionych w ramach pobrania prowizji przygotowawczej czy pozostałych opłat administracyjnych. To stanowisko oparte zostało na artykule 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Przepis ten obejmuje swoim zakresem całkowity koszt zobowiązania, na który zgodnie z przepisami składają się odsetki, prowizje, opłaty, marże i podatki, jeśli są znane pożyczkodawcy, a także koszty usług dodatkowych w sytuacji, kiedy ich poniesienie jest konieczne do uzyskania określonego zobowiązania.

Wyjątek stanowią koszty związane z opłatami notarialnymi, które ponoszone są przez konsumenta, w związku z zaciągnięciem kredytu albo pożyczki.

Czego nie można otrzymać, spłacając wcześniej kredyt?

Wcześniejsza spłata zobowiązania gwarantuje klientowi zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu. Nie pozwala jednak odzyskać sum, które zapłacone zostały za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jeśli z konkretnym kredytem powiązane były inne produkty bankowe, to kredytodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych na nie opłat oraz kosztów. Przynajmniej na ten moment.

Wynika to z tego, że jeżeli banki masowo zaczną stosować takie obejście, prawdopodobnie TSUE zacznie interesować się tym tematem i wyda stosowne regulacje dotyczące tej kwestii.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – na czym to polega?

Każdy klient, który podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu gotówkowego, zobowiązuje się do spłaty pożyczonego kapitału, który będzie powiększony o odsetki oraz inne opłaty w ustalonym w umowie terminie.

Spłata zobowiązania odbywa się w comiesięcznych ratach. Zazwyczaj są to równe raty, a ich wysokość uzależniona jest od oprocentowania, prowizji oraz kosztu ewentualnego ubezpieczenia, jeśli było naliczane. Klient zobowiązany jest dokonywać spłatę zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Może zdarzyć się tak, że w podczas spłaty kredytu, klient uzyska dodatkowe pieniądze, które umożliwią mu całkowitą spłatę zaciągniętego zobowiązania. Z tego względu, będzie miał możliwość obniżenia kosztów oraz uwolnienia się od zobowiązania. O ile przedterminowa spłata kredytu gotówkowego jest możliwa, to w trakcie podpisywania umowy klient powinien sprawdzić, czy za taką czynność bank nie przewiduje dodatkowych opłat.

Jeżeli wyszczególniona jest prowizja w tym zakresie, najczęściej wynosi ona od 1 do 3% od kwoty spłaconego kapitału. Warto o tym pamiętać, gdyż może być to stosunkowo wysoka suma.

Pisaliśmy niedawno również: Nie stać mnie na spłatę kredytu oraz Spłata kredytu po stracie pracy

Wcześniejsza spłata kredytu a przepisy

Prawo do przedterminowej spłaty kredytu zapisane jest w Ustawie z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. I w tym momencie pojawia się pytanie – czy każdy kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim? Nie. Aby zobowiązanie było kredytem konsumenckim, musi być:

 • Udzielone odpłatnie,
 • Udzielone konsumentowi,
 • Przeznaczone na cele, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Nie wyższe, niż 255,550 zł.

Jak uzyskać zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu?

Pierwszym krokiem do otrzymania zwrotu, jest złożenie właściwego wniosku w instytucji bankowej. Na stronie internetowej kredytodawcy warto poszukać dokładnych informacji dotyczących tego, w jakiej formie oraz gdzie trzeba kierować wnioski, ale nawet jeśli takich danych kredytobiorca nie znajdzie, nie powinien się zniechęcać.

W sytuacji kiedy bank nie oferuje gotowego wniosku, można przygotować go samodzielnie albo skorzystać ze wzorów, które dostępne są w sieci. Wniosek o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu nie musi być długi, ani zawierać szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że będzie zawierał takie dane oraz informacje, jak:

 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • dane dotyczące zobowiązania, np. numer umowy kredytowej,
 • żądanie rozliczenia zobowiązania,
 • dane kredytodawcy,
 • informacje na temat tego, w jakiej formie powinny zostać zwrócone należne koszty,
 • numer konta bankowego, na który instytucja bankowa powinna zwrócić pieniądze,
 • termin, do którego bank powinien oddać należne środki.
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu

Aby zwiększyć szansę na szybsze odzyskanie pieniędzy, w treści wniosku warto wskazać, na jakie przepisy prawne klient się powołuje. Najlepiej jasno i klarownie określić, że konsument ubiega się o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu na podstawie wyroku TSUE C – 383/18, jak również art. 49 ustawy dotyczącej kredytów konsumenckich. Zgodnie z wyrokiem Trybunału, do wniosku nie trzeba załączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Aby ułatwić i przyspieszyć przebieg całego procesu, warto dodać także numer rachunku bankowego, na który klient chce otrzymać należy zwrot kosztów za przedterminową spłatę kredytu. Wniosek można dostarczyć osobiście do placówki banku albo wysłać go pocztą do jego siedziby.

Bank powinien odpowiedzieć na wniosek konsumenta w ciągu 2 tygodni. W kwestii zwrotu prawo stoi po stronie konsumenta, jednak może się zdarzyć i niejednokrotnie zdarza się taka sytuacja, że otrzyma on odpowiedź negatywną. Jednak wbrew pozorom nie przekreśla to jego szansy na uzyskanie należnej kwoty, chociaż cały proces może się znacznie wydłużyć.

Termin na zwrot prowizji

Im szybciej kredyt zostanie spłacony, tym wyższy zwrot kosztów po wcześniejszej spłacie kredytu. A jaki termin ma na to bank? Zgodnie z stwierdzeniem Rzecznika Finansowego, bank ma na to czternaście dni od dnia wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania.

Jeżeli jednak bank nie dokonał tego w wyznaczonym terminie, konsument ma prawo przypomnieć o tym kredytodawcy w określonym przepisami czasie. Po upłynięciu danego terminu, roszczenie o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu przedawnia się i wówczas klient nie może dochodzić już swoich praw.

Przedawnienie roszczenia o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu

Zasady przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.

Od 9 lipca 2018 roku, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia to 6 lat a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, a także roszczeń, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Roszczenia, wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu (zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu), która dokonana została po 9 lipca 2018 roku, ulegają przedawnieniu po 6 latach.

Z kolei 10-letni termin przedawnienia zastosowanie ma do roszczeń, które wynikają w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu konsumenckiego, która dokonana została pomiędzy 18 grudnia 2011, czyli daty wejścia w życie ustawy dotyczącej kredytów konsumenckich, a 8 lipca 2018 r., czyli zmiany w Kodeksie cywilnym.

Konsument uprawniony jest do domagania się odsetek, które należą się za opóźnienie od 15 dnia następującego po całkowitej przedterminowej spłacie do dnia wykonania rozliczenia. Jednak dłużnik, będący kredytodawcą może podnieść zarzut przedawnienia. W takiej sytuacji termin przedawnienia to 3 lata.

Wcześniejsza spłata kredytu. Reklamacja za nieprawidłowe wyliczenie albo brak prowizji

Warto wiedzieć, co zrobić, jeżeli:

 • kredytodawca zwrócił jedynie część należnej prowizji,
 • kredytodawca nie zwrócił prowizji wcale,
 • kredytodawca nie zwrócił odsetek, które należą się za opóźnienie od 15 dnia następującego po całkowitej wcześniejszej spłacie, do dnia wykonania rozliczenia.
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Wcześniejsza spłata kredytu

Klient, któremu należy się zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu, może samodzielnie sporządzić reklamację albo skorzystać ze wzoru, który przygotowany jest przez Rzecznika Finansowego na jego stronie internetowej. Do obliczeń bardzo pomocny jest kalkulator przedterminowej spłaty kredytu.

Miejsce oraz forma złożenia reklamacji powinny być dokładne opisane w umowie, która zawarta została z kredytodawcą. Odpowiedź na złożoną reklamację, powinna być udzielona jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Aby zachować termin, wystarczy wysłać odpowiedź przed jego upływem. W przypadkach spraw bardzo skomplikowanych, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi w terminie, kredytodawca ma możliwość wydłużenia terminu do odpowiedzi na reklamację, jednak powinna być udzielona najpóźniej w ciągu 60 dni od uzyskania reklamacji. Przy czym klient powinien uzyskać dodatkową wiadomość, od kredytodawcy, która będzie zawierać:

 • przyczynę wystąpienia opóźnienia,
 • przedstawienie okoliczności, które trzeba ustalić do rozpatrzenia sprawy,
 • określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji, a także udzielenie wymaganej odpowiedzi.

Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego

W sytuacji, kiedy kredytodawca nie uzna roszczeń albo też w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację albo nie zachowa wymaganego terminu , klientowi ubiegającemu się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego, dotyczącego podjęcie działań w indywidualnej konkretnej sprawie. Klient do wniosku zobowiązany jest dołączyć dokumentację sprawy w tym umowę, która została zawarta z kredytodawcą oraz odpowiedź na reklamację, w której instytucja bankowa odmawia uznania roszczeń.

Pisaliśmy niedawno również: Pożyczki na dowód bez konta bankowego

Skierowanie sprawy do sądu i Rzecznika Finansowego

Inną możliwością jest skierowanie sprawy od razu na drogę sądową. Należy jednak pamiętać, że w toku procedury powstanie konieczność udowodnienia zasadności określonego roszczenia, zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego. Ciężar udowodnienia faktu w takiej sytuacji spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne. 

Rzecznik Finansowy udzielić może dalszej pomocy w postępowaniu sądowym przez przedstawienie przed sądem oświadczenia, które zawiera pogląd istotny dla konkretnej sprawy.

Zwrot prowizji bankowej za kredyt hipoteczny – czy jest możliwy? Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwrot prowizji bankowej za kredyt możliwy jest jedynie w przypadku kredytu konsumenckiego. Nie zalicza się do tego kredyt hipoteczny (kredyty konsumenckie to kredyty, z których środki można przeznaczyć np. na remont lub zakup mieszkania, które nie są zabezpieczone hipoteką – pisaliśmy niedawno: Kredyt pod zastaw mieszkania oraz Ile trzeba pracować, żeby dostać kredyt hipoteczny).

Czy w takim przypadku zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest możliwy? 

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne zawarte od 22 lipca 2017 roku, regulowane są przez ustawę o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego,a także agentami z 23 marca 2017 roku. Zgodnie z zawartymi tam zapisami w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu, możliwy jest zwrot prowizji bankowej za przedterminową spłatę kredytu.

Zatem zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego także jest możliwy, ale tylko w przypadku zobowiązań, które zaciągnięte zostały stosunkowo niedawno. Klientom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny przed 22 lipca 2017 roku tego typu możliwość niestety nie przysługuje.

Czy możliwy jest również zwrot odsetek w przypadku spłaty całości kredytu?

Zwrot odsetek czasami możliwy jest w sytuacji zaciągnięcia kredytu konsumenckiego. Wynika to z tego, że wcześniejsza spłata zobowiązania powinna generować konieczność zwrotu przezj kredytodawcę części opłat. Całkowity koszt kredytu obejmuje:

 • odsetki,
 • prowizje,
 • opłaty,
 • podatki,
 • marże, jeżeli znane są klientowi,
 • koszty dodatkowych usług, jeżeli poniesienie ich jest koniecznie do uzyskania kredytu.

W praktyce okazuje się, że zwrot prowizji i odsetek w przypadku spłaty całości kredytu nie jest realizowany w taki sam sposób w każdej instytucji bankowej. Uzależnione jest to od tego, w jaki sposób instytucja bankowa wylicza kwotę, która przeznaczona jest klientowi do oddania. Może odrzucić wniosek konsumenta, jeżeli odsetki naliczone zostały od kwoty zadłużenia na dzień uregulowania spłaty zobowiązania.

Pisaliśmy niedawno również: Czy można dostać kredyt bez umowy o pracę?

Inaczej sytuacja będzie przedstawiać się ze zwrotem odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jeżeli kredytodawca naliczy je w taki sposób, jakby zobowiązanie trwało czas określony w umowie. Wówczas w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, bank powinien zwrócić obowiązkowo część sumy, co wynika z artykułu 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Czy warto starać się o zwrot prowizji bankowej?

W fazie składania wniosku do banku o zwrot prowizji za udzielenie kredytu, jak również skargi do Rzecznika Finansowego, klient nie ponosi żadnych kosztów, a ma szansę na odzyskanie w niektórych przypadkach naprawdę sporej kwoty. Z tego względu, w takim przypadku zdecydowanie warto starać się o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu. Można sporo zyskać, a taka naprawdę nie ma negatywnych konsekwencji złożenia wniosku.

A co w sytuacji, kiedy samodzielnie złożony wniosek oraz skarga do Rzecznika Finansowego nie przyniosą pożądanych rezultatów? Następnym krokiem jest konsultacja z dobrym prawnikiem albo udzielenie mu pełnomocnictwa, aby ten wezwał instytucję finansową do zapłaty w imieniu klienta, co może przynieść trochę lepsze efekty, niż gdyby zrobił to samodzielnie. Tego typu krok można również podjąć już na samym początku, zamiast działać na własną rękę.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu

Jeżeli przedmiot sporu to zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu w wysokości kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych, sprawa sądowa może nie być opłacalnym rozwiązaniem, biorąc również pod uwagę, ile czasu klient będzie musiał poświęcić na cały proces. Trzeba także pamiętać, że sprawa w sądzie może się mocno przeciągnąć, a wysokość wynagrodzenia prawnika w dużej mierze będzie uzależnione od tego, o jak wysoką sumę wotę toczy się spór pomiędzy konsumentem a instytucją bankową.

Jednak z drugiej strony kosztami procesu obciążona zostaje ta strona, która przegrywa, a klienci mają silną podstawę prawną do tego, aby żądać zwrotu prowizji.

Jak banki zareagowały na wyrok TSUE i czy przychylają się do wniosków klientów?

Jak zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu wygląda w praktyce? Czy zwrot odbywa się bez żadnych problemów i czy występują w tym przypadku jakiekolwiek trudności w wypłacie należnych konsumentom środków?

Warto wiedzieć, że banki podchodzą do wyroku TSUE w różny sposób i niektóre z nich od razu go respektują oraz bezzwłocznie oddają należą prowizję, a inne z kolei nie biorą go pod uwagę. Ci drudzy uważają, że odnosi się on wyłącznie do jednej konkretnej sprawy, zatem zwrot kosztów kredytobiorcy nie należy się każdemu konsumentowi.

Niektóre z instytucji finansowych, chociaż stosują się do wyroku, to tylko względem strat, do których doszło przed datą 11 września 2019 roku. A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzeczenie wskazał, że zwrot kosztów należy się każdemu, kto zaciągnął kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku, ponieważ to dokładnie od tego momentu obowiązywać zaczęła Ustawa o kredycie konsumenckim.

Jakie stanowisko zajęły poszczególne banki w przypadku zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Warto wiedzieć, jakie banki odnoszą się w pozytywny sposób do zwrotu kosztów przedterminowej spłaty zobowiązania.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu Alior Bank

Alior Bank dokonuje zwrotu prowizji w sposób automatyczny klientom, którzy spłacili kredyt w całości po 11.09.2019 roku. Bank wykonuje zwrot w ciągu czternastu dni kalendarzowych po spłaceniu kredytu. Aby proces ten odbywał się automatycznie, klient musi być jedynym kredytobiorcą, a także mieć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Alior Banku.

Pisaliśmy niedawno: Pilna pożyczka dla zadłużonych – na dzisiaj oraz Pilna pożyczka ze złym BIK

W sytuacji, kiedy klient wziąć kredyt z kimś jeszcze, powinien osobiście udać się do oddziału banku. Jeśli nie prowadzi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a kredyt zaciągnął samodzielnie, może złożyć go także przez telefon.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu Santander Consumer Bank

Bank ten zwraca prowizję do umów, które zawarte zostały od 8.12.2011, a także zobowiązań spłaconych przedterminowo od 16.05.2016. Zwrot prowizji kredytu dotyczy umów o:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • kredyt ratalny – na kupno towarów i usług,
 • kredyt samochodowy, z wyłączeniem tych, powyżej 255 550 zł.

Ponadto, o zwrot nie mogą ubiegać się osoby, które zawarły:

Wniosek o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kedytu można złożyć przy pomocy formularza przez internet albo pod numerem telefonu 19500. Klient ma także możliwość wysłania listu poleconego, e-mail albo może również odwiedzić dowolnie wybrany oddział. Bank ten na swojej stronie udostępnił także wzór wniosku o zwrot kosztów kredytu.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kedytu w PKO

Bank PKO umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji konsumentom, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu po 18.12.2011 roku. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu powinna zostać automatycznie przesłana przez instytucję bankową, ale tego typu przelewy realizowane są dopiero od 12.11.2019 roku.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Zwrot jest dokonywany na rachunek, z którego przesyłane były środki na spłatę rat zobowiązania. Jeżeli klient zaciągnął kredyt przed 12.11.2019 roku, musi złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Można złożyć go w trakcie osobistej wizyty w placówce banku albo wygodniej – przy pomocy serwisu internetowego iPKO. Zgodnie z twierdzeniem banku PKO, należne środki powinny być zwrócone maksymalnie w ciągu 60 dni.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu Credit Agricole

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejsze spłacie kredytu w tym banku możliwy jest w przypadku, gdy umowa kredytowa zawarta została po 18.12.2011 roku. Jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt po 19.04.2020 roku, zwrot klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w umowie rachunek w ciągu czternastu dni od daty spłacenia zobowiązania.

Jeżeli w zawartej umowie nie było podanego numeru rachunku bankowego, zwrot zrealizowany zostanie za pomocą przekazu pocztowego. Jeżeli klient rozliczył kredyt wcześniej, musi złożyć odpowiednią reklamację w oddziale instytucji bankowej, poprzez odpowiedni formularz online albo na adres biura Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu mBank

Bank zwraca prowizję od kredytów, która naliczana była od 1.01.2014 roku do 28.03.2018 roku, jednak tylko tym kredytobiorcom, którzy w dalszym ciągu prowadzą konto w mBanku. Jeżeli osoba uprawniona do zwrotu nie jest już klientem mBanku, powinna złożyć odpowiedni wniosek.

Instytucja bankowa mBank deklaruje, że pieniądze zwróci natychmiast, ale jeżeli klient prowadzi konto w innym banku, pieniądze mogą trafić do klienta dopiero po 5 dniach. Zwrot dotyczy kredytów, które zaciągnięte zostały przed 18.12.2011 roku.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu BNP Paribas

Bank ten oświadcza na swoich stronach internetowych, że zwraca klientom prowizję w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych, samochodowych oraz ratalnych.

Z kolei przez kredytach hipotecznych oraz kredytach na działalność gospodarczą albo rolniczą, taka możliwość nie istnieje. Ponadto, BNP Paribas nie zwróci części prowizji, jeżeli:

 • prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 procent,
 • kredyt spłacony został bez wcześniejszej spłaty, zgodnie z ustalonym harmonogramem albo znajduje się jeszcze w trakcie spłaty,
 • zawarta została umowa o kredyt inny niż kredyt hipoteczny.

Zależnie od tego, kiedy została zawarta umowa o kredyt konsumencki, inny jest proces ubiegania się o zwrot części prowizji oraz innych kosztów w sytuacji wcześniejszej spłaty zobowiązania. Jeżeli klient zawarł umowę od 18.12.2011 roku włącznie oraz dokonał całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu do 11.09.2019 roku, może złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu do banku BNP Paribas.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Pisaliśmy niedawno: Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online

Z kolei zwrot jest realizowany automatycznie, jeżeli kredytobiorca zawarł umowę o kredyt konsumencki od 18.12.2011 roku oraz dokonał całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania po 11.09.2019 roku. W przedstawionej sytuacji do rozliczenia dojdzie w sposób automatyczny. Klient nie musi również informować BNP Paribas, jeżeli kredyt ma trafić na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w tym samym banku.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu Getin Noble Bank

W tym banku konsument może złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. W takim przypadku składa oświadczenie na druku bankowym, wraz ze wskazaniem numeru umowy, a także danych osobowych klientów.

W tego typu oświadczeniu trzeba także wpisać numer rachunku, na jaki kredytobiorca chce, aby kredytodawca dokonał zwrotu rozliczonych kosztów, ujętych w całkowitym koszcie kredytu. Na wymaganym piśmie należy również umieścić podpisy kredytobiorców. Wniosek klient musi przesłać na adres korespondencyjny banku.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu ING Bank Śląski

Podobnie jak w innych placówkach bankowych, również w ING można odzyskać część prowizji opłaconej w trakcie przystępowania do  określonego zobowiązania. Jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt konsumencki po 11.09.2019 roku, w zasadzie nie musi nic robić, aby uzyskać zwrot prowizji za przedterminową spłatę kredytu. Nastąpi to w sposób automatyczny, a kwota przekazana zostaje na rachunek bankowy klienta.

Jeżeli jednak całkowitej spłaty kredytu klient dokonał przed 11.09.2019 roku, zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu nie nastąpi w sposób automatyczny. Klient może złożyć w tej sprawie właściwy wniosek, a dokładnie zgłosić reklamację.

Zwrot prowizji w ING Bank Śląski dotyczy jedynie pożyczek konsumenckich, które udzielone zostały od 18.12.2011 i kredytów hipotecznych udzielonych od 22.07.2017, które zaczynając od dnia 11.09.2019 roku, spłacone zostały przedterminowo oraz w związku z ich udzieleniem bank pobrał od klienta prowizję, a także inne dodatkowe koszty.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu Millenium Bank

Jeżeli konsument zawarł umowę z tym bankiem po 18.12.2011 i dokonał spłaty zobowiązania przed ustalonym w umowie terminem, może skutecznie dochodzić zwrotu części zapłaconej prowizji za udzielony i spłacony wcześniej kredyt.

Ciekawe jest to, że jeśli kredytobiorca w przeszłości, jednak po wskazanej dacie zawarł umowę kredytu z Eurobankiem SA i także spłacił go przedterminowo, to również Bank Millennium będzie właściwym podmiotem do tego, aby rozliczyć się z pobranej prowizji. Wynika to z tego, że w październiku 2019 roku bank ten dokonał przejęcia Eurobanku. 

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu zwracana jest, na wniosek klienta złożony do Banku Millenium. Warto wcześniej dokładnie przeczytać i przeanalizować umowę i sprawdzić zapisy, które dotyczą pobranych prowizji oraz opłat, a także wyliczyć przysługującą klientowi sumę do zwrotu. Co do zasady, Bank Millennium ma trzydzieści dni na udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu w firmie pożyczkowej – czy jest to możliwe?

Wiadomo już, że zwrot za wcześniej spłacony kredyt w banku jest jak najbardziej możliwy, choć w wielu przypadkach nie tak prosty do wykonania.

O wiele rzadziej poruszane są kwestie zwrotu kosztów ze spłaconych przedterminowo pożyczek w instytucjach pozabankowych, a przecież koszty początkowe w ich przypadku często nawet sto procentowych sumy pożyczonego kapitału. Czy w tym przypadku zastosowanie mają przepisy prawa związane ze zwrotem prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu? 

Ustawa o kredycie konsumenckim to podstawowa prawna regulacja, dotycząca zasad udzielania finansowania klientom przez podmioty, funkcjonujące na rynku finansowym. W przytoczonej ustawie jest wyraźnie zaznaczone, że przepisy w niej zawarte dotyczą wszystkich podmiotów finansowych bez wyjątku. Zarówno kredyty bankowe, jak i pozabankowe pożyczki, bez względu na czas trwania, objęte są omawianą ustawą. 

Jest to jedna z niewielu pozytywnych informacji dla konsumentów, którzy korzystają z pozabankowych pożyczek. W sytuacji ich wcześniejszej spłaty, np. przy konsolidacji pozabankowych zobowiązań pozabankowych przy pomocy kredytu bankowego, istnieje możliwość ubiegania się o proporcjonalny zwrot prowizji, a także innych kosztów, takich opłaty przygotowawcze albo wstępne. Zamiana starego zobowiązania na nowe jest również właściwym rozwiązaniem pod warunkiem, że nowy kredyt ma lepsze warunki. W przypadku pożyczek, których RRSO przekracza kilkaset procent, nie jest to tak trudne do wykonania.

Inną dobrą informacją dla pozabankowych klientów jest to, że bardzo często firmy pożyczkowe same oferowały konsolidację swoim klientom. Zwykle w drugiej połowie spłaty pożyczki oferowały podpisanie nowej umowy, dając przy tym klientom możliwość dobrania spłaconej już sumy, w niektórych przypadkach podnosząc limit stałemu pożyczkobiorcy. W takiej sytuacji jak najbardziej można starać się również o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Ile można odzyskać w banku lub parabanku – przykład

Klient zdecydował się na kredyt w wysokości 50 000 zł z okresem kredytowania, wynoszącym 3 lata. Bank pobrał opłaty dodatkowe w postaci prowizji oraz innych opłat dodatkowych, na łączną wartość 2000 zł. Kredytobiorca spłacił kredyt już po roku. Koszty pozaodsetkowe przewidziane za okres 3 lat wynosiły 2000 zł. Z kolei kredyt spłacony został po 365 dniach, dlatego też za okres obowiązywania umowy, instytucji bankowej należy się kwota 667 zł. Zatem bank w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu, powinien zwrócić klientowi 1333 zł za okres, o jaki został skrócony czas obowiązywania umowy, choćby konsument poniósł te koszty wraz z początkiem obowiązywania umowy kredytowej.

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu prowizji

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Warto również wspomnieć o sprawie III CZP 45/19 zawisłej przed SN, która dotyczy charakteru kosztów pozaodsetkowych kredytu, które należą się do zwrotu przy wcześniejszej spłacie zobowiązania. Pytanie do SN w sprawie interpretacji artykułu 49 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim zadał Sąd Okręgowy w Lublinie. Zapytał on, czy prowizja za udzielenie kredytu jest kosztem, który dotyczy całego okresu, w który obowiązuje umowa, który w sytuacji spłaty kredytu przed terminem obniża się o okres, o który skrócony został czas obowiązywania tejże umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania konkretnej umowy kredytowej?

Sąd Najwyższy stwierdził, że przewidziane w artykule 49 uprawnienie klienta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w sytuacji jego spłaty w całości przedterminowo, który określony został w umowie, obejmuje również prowizję za udzielenie kredytu.

Każdy konsument, który przedterminowo spłacił pożyczkę, a jego kredytodawca nie rozliczył się do tej pory z pobranych opłat, ma prawo do złożenia stosownego wniosku. W piśmie, które wysyłane będzie do kredytodawcy, najlepiej powołać się na orzeczenie TSUE.

Czym jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu?

Może zdarzyć się tak, że bank pobierze opłatę za możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. Zazwyczaj w sytuacji, kiedy nie minęły 3 lata od momentu podpisania umowy kredytowej. Koszt tego typu operacji to zazwyczaj 3 procent wartości udzielonego zobowiązania. Jest to kwota, która może być malejąca, co oznacza, że im później zobowiązanie będzie spłacone, tym prowizja będzie niższa. Należność, która została uregulowana po pierwszym roku, związana jest z 3 procentową opłatą, po drugim 2 procentową, a kolejno z 1 procentem. Zatem czy warto myśleć o rozwiązaniu, jakim jest wcześniejsza spłata zobowiązania? Oczywiście zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu to pewna oszczędność pieniędzy oraz argument na tak, gdyż żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu klient nie ponosi.

Zanim kredytobiorca złoży stosowny wniosek, powinien zapoznać się z zasadami oraz praktykami swojego banku, a także z ogólnymi przepisami, które regulują postępowanie instytucji bankowych. Warto odpowiednio się przygotować, aby maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje wcześniejsza spłata kredytu i możliwości uzyskania zwrotu części poniesionych w związku z tym kosztów.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu to zagadnienie, o którym wiele się słyszało, ale jeszcze do niedawna jego uzyskanie było mocno problematyczne. Choć prawo stoi po stronie konsumentów, w większości przypadków musieli oni wejść na drogę sądową, aby instytucja bankowa uznała ich roszczenie. To jednak nie oznacza, że nie warto próbować, gdyż coraz więcej banków uznaje zwrot kosztów kredytu za jego przedterminową spłatę od razu po złożeniu stosowanego wniosku przez kredytobiorcę.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.