Kogo nie można zwolnić z pracy? Takie pytanie zadają sobie pracownicy, którzy obawiając się utraty zatrudnienia rozważają np. pójście na zwolnienie lekarskie. Większość pracowników, nawet niespecjalnie zorientowanych w przepisach prawa pracy wie, że pracownik na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę i to jedna z sytuacji, kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika.

Sprawdzają również, czy nie dotyczą ich określone w przepisach prawa pracy sytuacje, w których pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem. Ponieważ temat ten dotyka sporej części pracowników, omówmy, kogo nie można zwolnić z pracy.

Zdarzają się nawet przypadki, w których pracownice, spodziewające się otrzymania wypowiedzenia z powodu np. likwidacji stanowiska pracy zachodzą w ciążę, licząc na to, że po pierwsze w okresie ciąży będą chronione przed wypowiedzeniem, a po drugie, że nawet jeśli pracodawca je zwolni, przez jakiś czas będą otrzymywać zasiłek macierzyński – pisaliśmy m.in. tutaj: kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży oraz tutaj: L4 w ciąży kto płaci)

Na ten temat – kogo nie można zwolnić z pracy – pisaliśmy niedawno tutaj: czy można zwolnić kobietę w ciąży? Tematykę zatrudniania i zwalniania pracowników poruszaliśmy również m.in. tutaj: Zwolnienie z pracy za plotki. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapoznaj się z tymi i innymi naszymi artykułami, tymczasem my wracamy do omówienia, kogo nie można zwolnić z pracy.

ochrona przed zwolnieniem z pracy
ochrona przed zwolnieniem z pracy

Jedna ważna rzecz – to, co omówimy, to ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy, a więc np. umowy o pracę. Nie dotyczy to w żaden sposób umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Te dwie ostatnie są cywilnoprawnymi formami zatrudnienia, a zatem nie mają do nich zastosowania przepisy kodeksu pracy, zapewniające ochronę przed wypowiedzeniem czy rozwiązaniem umowy o pracę.

Kogo nie można zwolnić z pracy – jakie grupy pracowników są chronione przed zwolnieniem?

Przepisy kodeksu pracy wskazują na kilka grup zawodowych pracowników, którzy są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Rozważając zagadnienie „Kogo nie można zwolnić z pracy” zwróć jednak uwagę, że szef niekoniecznie musi wypowiadać umowę o pracę – może ją z pracownikiem rozwiązać bez wypowiedzenia, np. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (pisaliśmy m.in. tutaj: kara pieniężna dla pracownika), z powodu długotrwałej choroby (pisaliśmy m.in. tutaj: ile pracownik może chorować, żeby nie stracić pracy) czy wreszcie umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

Kogo nie można zwolnić z pracy – pracownika na urlopie i na zwolnieniu lekarskim

Pierwszą grupą pracowników chronionych przed wypowiedzeniem są pracownicy, korzystający z urlopów (urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych itp. o urlopach tych pisaliśmy m.in. tutaj: urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy, dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych).

Sprawdź także: Praca w sobotę 50 czy 100

Oprócz powyższych pracownikami, których nie można zwolnić z pracy są pracownicy nieobecni w pracy z innych powodów, ale których nieobecność jest usprawiedliwiona. Tę ochronę pracownikom zapewnia wprost przepis art. 41 kodeksu pracy. Wskazuje on, iż:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Od razu zwróć uwagę na jedną rzecz – przepis mówi o ochronie przed wypowiedzeniem w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz niemożności rozwiązania bez wypowiedzenia, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Po pierwsze chodzi tu o to, że pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem, ale już nie przed np. dyscyplinarką. Z kolei w tym drugim przypadku chodzi o możliwość zwolnienia długotrwale chorego pracownika – rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 53 kodeksu pracy (wrócimy do tego za chwilę).

Czytaj także: Urlop na żądanie na okresie próbnym

A więc do zapamiętania: kogo nie można zwolnić z pracy? Pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności z pracy. Tyle, że zwolnić za wypowiedzeniem, bo rozwiązać bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych można i w czasie, kiedy pracownik przebywa na urlopie.

ochrona przed wypowiedzeniem
ochrona przed wypowiedzeniem

Należy podkreślić, iż ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę w czasie urlopu (jak i innej usprawiedliwionej nieobecności) jest wyłączona jeśli pracodawca „łapie” się na przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych (ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) i wypowiada umowę z powodu nieleżącego po stronie pracownika. Pracodawca podlega przepisom powyższej ustawy, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Kolejny przypadek – ta sama podstawa prawna, czyli art. 41 kodeksu pracy zapewnia ochronę przed wypowiedzeniem pracownikom, którzy w danej chwili korzystają ze zwolnienia lekarskiego. Pracownika na zwolnieniu lekarskim nie można zwolnić za wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem powyższego – kiedy pracodawca zwalnia pracownika w ramach np. zwolnienia grupowego.

Jedna uwaga – powołany art. 41 kodeksu pracy zapewnia ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego albo zwolnienia lekarskiego czy innej usprawiedliwionej nieobecności, ale on nie mówi, że wypowiedziana wcześniej umowa o pracę nie może się rozwiązać.

Przykładowo – pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym od 1 do 16 lipca. W dniu 10 lipca pracodawca wezwał go do siebie (nie odwołał pracownika z urlopu, ale nakazał mu na chwilę wpaść do biura) i wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o prace. To wypowiedzenie obarczone jest błędem (pisaliśmy m.in. tutaj: błąd w wypowiedzeniu umowy o pracę).

Natomiast ono jest wadliwe, ale skuteczne, tzn. jeśli pracownik nie odwoła się do sądu pracy albo pracodawca nie cofnie wypowiedzenia, umowa o pracę rozwiąże się (pisaliśmy m.in. tutaj: cofnięcie wypowiedzenia z powodu ciąży).

W powyższym wypadku pracodawca powinien jednak przypomnieć sobie, kogo nie można zwolnić z pracy i powinien powstrzymać się z wypowiedzeniem do czasu powrotu pracownika z urlopu. W przeciwnym wypadku ryzykuje sprawę w sądzie, oczywiście przegraną, bo wypowiedzenie w sposób oczywisty zostało wręczone, kiedy pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem.

Inny przykład: Pracownik planuje urlop na okres od 1 do 31 lipca. Jeszcze w dniu 25 czerwca pracodawca wezwał pracownika do siebie i wręczył mu wypowiedzenie umowy o pracę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku umowa o pracę rozwiąże się w dniu 31 lipca (okresy wypowiedzenia liczone w miesiącach kończą się zawsze na koniec miesiąca)

A zatem umowa o pracę rozwiąże się w czasie, kiedy pracownik jest jeszcze na urlopie wypoczynkowym, ale samo wypowiedzenie zostało dokonane jeszcze zanim ten urlop się rozpoczął, a więc jeszcze zanim pracownik wpadł w okres ochronny.

Dygresja: zgodnie z art. 30§4 kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. A zatem jeśli masz umowę o pracę na czas nieokreślony albo pracodawca zwalnia Cię dyscyplinarnie, musi w swoim oświadczeniu wskazać obiektywną, jasną i prawdziwą przyczynę wypowiedzenia czy dyscyplinarki.

Kiedy nie można zwolnić pracownika? W okresie ochronnym przed emeryturą.

kiedy nie można zwolnić pracownika
kiedy nie można zwolnić pracownika

Jeśli pracownikowi brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem. Stosownie do przepisu art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

I tu kilka rzeczy do wyjaśnienia – przede wszystkim aktualne pozostają powyższe – czyli pracownik w wieku przedemerytalnym jest chroniony przed wypowiedzeniem, ale nie rozwiązaniem bez wypowiedzenia, np. dyscyplinarnie.

Czytaj także: Zwolnienie lekarskie online za darmo

Druga rzecz – przepis art. 39 kodeksu pracy wskazuje, że w okresie ochronnym przed emeryturą pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pacę, ale jeśli wypowie ją wcześniej, zanim pracownik „wpada” w wiek ochronny przed emeryturą, a data rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia wypada już w czasie okresu ochronnego, to wypowiedzenie będzie ważne i skuteczne – ono zostało wręczone pracownikowi zanim ten okres ochronny się rozpoczął.

I jeszcze jedna ważna sprawa – te 4 lata okresu ochronnego przed emeryturą dotyczą podstawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli pracownik ma prawo do wcześniejszej emerytury np. w wieku 55 lat, to te 4 lata ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę dotyczą i tak podstawowego wieku emerytalnego, a więc nie obowiązują w okresie 51 – 55 lat, ale 56 – 60 (kobiety) i 61 – 65 lat (mężczyźni).

Teraz ochrona przed wypowiedzeniem związana z rodzicielstwem – ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i ojcowskiego.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży albo na macierzyńskim? Ciąża i macierzyński chroni przed wypowiedzeniem, ale nie przed dyscyplinarką

Stosownie do przepisu art. 177 §1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Odnośnie powyższego, to po pierwsze ta ochrona przed wypowiedzeniem dla kobiety w ciąży nie obowiązuje, jeśli pracuje ona na podstawie umowy o pracę na okres próbny do 1 miesiąca. W taki wypadku można zwolnić kobietę w ciąży drogą wypowiedzenia umowy o pracę.

Po drugie – rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży jest dopuszczalne jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Nie wchodzi tu absolutnie zwolnienie kobiety w ciąży z powodu likwidacji stanowiska pracy. Sama likwidacja stanowiska pracy nie wystarczy – musi być likwidacja zakładu pracy.

kobieta w ciąży
kobieta w ciąży

Po trzecie – oczywiście można zwolnić kobietę w ciąży dyscyplinarnie. W razie ciężkiego naruszenia przez pracownicę podstawowych obowiązków pracowniczych pracodawca może ją zwolnić bez zachowania okresu wypowiedzenia, drogą dyscyplinarki. Dyscyplinarka to nie wypowiedzenie umowy o pracę, ale właśnie rozwiązanie jej bez zachowania okresu wypowiedzenia, a więc ochrona przed wypowiedzeniem tu nie obowiązuje.

Powyższa zasada dotyczy również sytuacji, w której pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, a także jeśli z tego urlopu korzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny.

I wreszcie jeszcze kogo nie można zwolnić z pracy na drodze wypowiedzenia umowy o pracę? Pracownicy czy pracownika korzystających z urlopu wychowawczego. Tutaj ochronę przed wypowiedzeniem na wychowawczym zapewnia przepis art. 186(8) §1 kodeksu pracy (pisaliśmy m.in. tutaj: zwolnienie pracownika na wychowawczym):

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

  • 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jak widzisz, wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy na wychowawczym jest niedopuszczalne, to jedna z częściej spotykanych w praktyce sytuacji, kogo nie można zwolnić z pracy. Oczywiście możliwe jest zwolnienie pracownicy na wychowawczym dyscyplinarnie.

Oprócz tych wymienionych są jeszcze inne grupy pracowników, podlegających ochronie przed wypowiedzeniem. Są to np. osoby pełniące funkcje w związkach zawodowych, a także osoby podlegające ochronie w oparciu o przepisy branżowe.

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Na zakończenie należy dodać, że to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika na drodze wypowiedzenia nie oznacza, że pracownik nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem, ale sam może umowę o pracę wypowiedzieć.

Oczywiście zawsze i w każdym momencie dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie ma tu mowy o wypowiedzeniu, a poza tym rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy, tymczasem wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli.

Aha – i nie ma pytania, czy można zwolnić jedynego żywiciela rodziny. Niektórzy pracownicy zadają takie pytanie. Kodeks pracy nie różnicuje pracowników pod tym względem – jedyny żywiciel rodziny jest traktowany tak samo, jak każdy inny pracownik.

Czy można zwolnić pracownika na L4?

Pracownik na L4 jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie rozwiązaniem jej w trybie np. dyscyplinarnym. Okres zwolnienia lekarskiego nie chroni również przed wypowiedzeniem umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Kobieta w ciąży jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie przed dyscyplinarką z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Nie ma tu również ochrony przed wypowiedzeniem, jeśli zakład pracy zostaje zlikwidowany.

Czy można zwolnić pracownika na urlopie?

Pracownik na urlopie wypoczynkowym i innym jest chroniony przed wypowiedzeniem – art. 41 kodeksu pracy zapewnia ochronę przed wypowiedzeniem w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Czy można zwolnić pracownicę na macierzyńskim

Art. 177. § 1. kodeksu pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Czy można zwolnić pracownicę na wychowawczym?

Art. 1868. § 1. kodeksu pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu oraz wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Czy można zwolnić pracownika, który ma mniej niż 4 lata do emerytury?

Można, ale nie na drodze wypowiedzenia umowy o pracę (chyba, że ma miejsce likwidacja zakładu pracy). Można go natomiast zwolnić dyscyplinarnie w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.