Czym jest giełda papierów wartościowych? Giełda papierów wartościowych pozwala na inwestowanie wolnych środków finansowych w zasadzie każdej osobie zainteresowanej. Aby rozpocząć handel na giełdzie, wystarczy ukończyć 18 rok życia i założyć rachunek inwestycyjny. Wcześniej warto się jednak dowiedzieć, jak funkcjonuje giełda papierów wartościowych i czym się na niej obraca.

Czym jest giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych to regulowany rynek, na którym odbywa się handel papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi np. akcjami, obligacjami, opcjami, kontraktami terminowymi, itp. To, jakimi produktami mogą obracać inwestorzy, uzależnione jest od określonej giełdy.

W większości głównym przedmiotem handlu są akcje spółek giełdowych, a inne instrumenty finansowe cieszą się mniejszą popularnością, jak również mają zazwyczaj niższą płynność instrumenty o małej płynności).

Nierzadko jest tak, że określona giełda prowadzi kilka systemów obrotu, w ramach których organizuje handel produktami określonego gatunku. Jest tak w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która poza podstawowym rynkiem, na którym obraca się akcjami, udostępnia również system Catalyst z notowaniami obligacji, jak również rynek alternatywy NewConnect, na którym znajdują się akcje nowych spółek, przede wszystkim z sektorów innowacyjnych.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie
Czym jest giełda papierów wartościowych?
Czym jest giełda papierów wartościowych? giełda papierów wartościowych definicja

Jednak dla inwestora nie ma to większego znaczenia, ponieważ polskie domy maklerskie zazwyczaj dostęp do wszystkich tego typu produktów z poziomu jednego rachunku inwestycyjnego.

Jakim rynkiem jest giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych jest rynkiem regulowanym, co oznacza, że działa w sposób zorganizowany oraz stały, pozwalając inwestorom na wygodny i bezpieczny handel instrumentami, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.

Sprawdź także: Kurs inwestowania na giełdzie

Wynika z tego też to, że zapewniają inwestorom powszechny oraz równy dostęp do informacji rynkowej, takie same warunki nabywania oraz zbywania instrumentów, a także podlegają nadzorowi odpowiedniego organu. W Polsce takim organem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Jakie są giełdy papierów wartościowych?

W zależności od preferencji, inwestorzy mają możliwość lokowania swojego kapitału na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie albo na rynkach zagranicznych (pisaliśmy: Kupno akcji zagranicznych spółek). 

Warto wiedzieć, jakie są największe giełdy papierów wartościowych, a należą do nich:

 • Nowojorska giełda New York Stock Exchange,

 • Londyńska giełda – The International Stock Exchange London,

 • Tokijska giełda – Tokyo Stock Exchange.

Jeśli chodzi o Polskę, to funkcjonuje tu jedna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (w skrócie GPW) i jest ona największą tego typu giełdą w środkowo-wschodniej Europie.

Jakie jest główne zadanie giełdy papierów wartościowych?

Na całym świecie istnieje wiele giełd papierów wartościowych, które różnią się od siebie ofertą produktową, znaczeniem, wielkością obrotów czy godzinami handlu. Jednak podstawą jej działania jest specjalistyczny system informatyczny, a sam handel instrumentami realizowany jest głównie drogą internetową, w systemie komputerowym.

Rolą giełdy papierów wartościowych jest w szczególności umożliwienie nabywania oraz sprzedawania konkretnych instrumentów finansowych (handel instrumentami finansowymi). To tam brokerzy przekazują zlecenia inwestorów, które następnie są gromadzone oraz ze sobą kojarzone, a to umożliwia zawieranie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, a także ustalanie cen rynkowych określonych instrumentów (czytaj także: Kim jest broker giełdowy).

Ze względu na informatyczny system giełdowy, jak również usługi pośredników, handel przebiega bardzo szybko oraz bez konieczności fizycznego kontaktu inwestorów. Zlecenie kupna i sprzedaży odbywa się na odległość, np. za pośrednictwem domów maklerskich.

Jak dokonać transakcji na giełdzie? giełda papierów wartościowych w warszawie
Jak dokonać transakcji na giełdzie? giełda papierów wartościowych w warszawie

Co to jest rynek papierów wartościowych?

Rynek papierów wartościowych to inna nazwa giełdy papierów wartościowych, czyli jest to formalny rynek obrotu papierami wartościowymi, głównie akcjami. Na rynku papierów wartościowych sprzedaje się pewne uprawnienia.

Mogą być one sfałszowane, dlatego też w każdym kraju funkcjonują specjalne regulacje, które chronią inwestorów przed tego typu oszustwami i dotyczą zarówno rynku giełdowego, jak i pozagiełdowego. Cechą charakterystyczną jeśli chodzi o obrót papierami wartościowymi jest to, że nie występuje praktycznie rynek wolny.

Przedmiotem obrotu na rynku papierów wartościowych jest pewnego rodzaju dokument, potwierdzający określone uprawnienia. Jeśli chodzi o akcje, to są to uprawnienia do współwłasności zarejestrowanej firmy, a jeśli o obligacje, to są to uprawnienia do kwoty wierzytelności.

Można także kupić uprawnienia do tego, aby w przyszłości pozyskać pełną wartość materialną pod postacią towarów, pieniądza, papierów wartościowych albo walut.

Jak przebiegają transakcje na giełdzie? Pośrednictwo transakcyjne

Aby móc kupować papiery wartościowe na giełdzie, należy założyć rachunek inwestycyjny. Taki rachunek pozwala na przechowywanie wszystkich instrumentów finansowych, a także handel nimi. Umowę o prowadzenie konta inwestycyjnego można zawrzeć przez internet. Po założeniu rachunku, należy wpłacić na niego określoną sumę pieniędzy, którą inwestor chciałby zainwestować.

Rachunek ze środkami finansowymi pozwala na rozpoczęcie szukania instrumentów finansowych, które inwestor chce nabyć. Ich zakup odbywa się przy pomocy złożonego zlecenia, zazwyczaj przez internet.

Na giełdzie sprzedający chcą zbyć udziały za gotówkę, z kolei kupujący oferują gotówkę za to, aby uzyskać prawo własności wobec określonego przedsiębiorstwa.

Chcąc zakupić albo sprzedać akcje, można się posłużyć zleceniem z limitem albo po każdej cenie. Jeśli chodzi o pierwsze zlecenie, to trzeba określić ilość akcji, które inwestor chce kupić albo sprzedać, a także satysfakcjonującą go cenę. Zlecenie po każdej cenie jest szczególne i ma pierwszeństwo przed innymi zleceniami, a także zostaje w całości zrealizowane, od razu po wprowadzeniu do systemu.

Co można kupić na giełdzie papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych pozwala na zakup i sprzedaż wielu instrumentów finansowych, a najważniejsze z nich zostały opisane poniżej.

Akcje

Są to najważniejsze papiery wartościowe, jakimi handluje się na giełdzie. Kupując akcje określonej spółki, inwestor staje się akcjonariuszem, czyli współudziałowcem. Nabywając akcje określonej spółki, inwestor otrzymuje szereg praw, m.in. prawo do dywidendy albo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

giełdy pieniężne. gpw w warszawie
giełdy pieniężne. gpw w warszawie

Instrumenty pochodne

Są to instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np. indeksu giełdowego, akcji, towaru albo waluty. Zalicza się do nich w szczególności kontrakty terminowe futures, a także opcje, które są obecne głównie w celach spekulacyjnych, ale również traktuje jako zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany ceny bazowego instrumentu.

Certyfikaty inwestycyjne

Są to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne, które są niepodzielne, a także reprezentują takie same prawa majątkowe. Notowane są także na giełdzie, czyli podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych.

ETF-y

ETF jest funduszem inwestycyjnym, który notowany jest na giełdzie. ETF-y cechują się dużą płynnością, a najczęściej odzwierciedlają zachowanie indeksu giełdowego, np. na polskiej giełdzie papierów wartościowych notowane są np. ETFy na indeksy giełdowe DAX, WIG20 czy SP500.

Gdzie znajdują się największe giełdy papierów wartościowych?

Inwestorzy mają możliwość lokowania środków zapewni na rodzimej GPW, jak również na zagranicznych rynkach, a największe z nich przedstawione zostały poniżej.

New York Stock Exchange

To najbardziej znana i największa pod względem kapitalizacji na świecie. Giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku założona została 1792 roku. Pierwsze papiery wartościowe, które były w obrocie, to były rządowe papiery, tj. obligacje wojenne, które służyły do finansowania działał militarnych. Pomimo wielu kryzysów, które wystąpiły na przestrzeni lat, nowojorska giełda papierów wartościowych w dalszym ciągu znajduje się na prowadzeniu.

NASDAQ

Jest to druga co do wielkości giełda w Stanach Zjednoczonych, która została założona w 1971 roku, a jej siedziba znajduje się na Times Square. Od początku giełda działa wyłącznie za pośrednictwem telefonów oraz komputerów, co spowodowało, że giełda NASDAQ stała się pierwszą światową giełdą elektroniczną.

Największe spółki, które notowane są na giełdzie NASDAQ, to m.in. Apple, Microsoft, Alphabet. Z kolei główne indeksy giełdowe to NASDAQ Composite i NASDAQ 100.

London Stock Exchange

Jest to londyńska giełda papierów wartościowych, która rozpoczęła swoją działalność w roku 1698 roku. Na giełdzie znajduje się FTSE 100 Index, który obejmuje 100 największych pod względem wartości spółek, które notowane są na londyńskiej giełdzie. Spółki, wchodzące w skład tego indeksu, stanowią 80% kapitalizacji całej giełdy.

Euronext Amsterdam

Amsterdamska giełda papierów wartościowych założona została w 1602 roku i była to w szczególności giełda towarowa. Pomimo tego, to na niej pojawiła się pierwsza międzynarodowa korporacja, emitująca akcje – Dutch East India Trading Company. Właśnie z tego względu giełdą w Amsterdamie uznawana jest za najstarszą i wciąż działającą giełdę na świecie. Na giełdzie znajduje się oprócz indeksu AEX 25, również indeks CAC 40, a także indeks BEL 20.

Xetra we Frankfurcie

Giełda ta została założona po to, aby wymieniać kursy walut, jednak aktualnie pozwala na zaawansowany, elektroniczny handel akcjami oraz obligacjami przez w pełni elektroniczny system obrotu. Większość spółek, które notowane są na tej giełdzie, ma swoją siedzibę w Niemczech, jak również w innych krajach, które denominowane są w euro. Najważniejszy indeks giełdy DAX skupia w sobie 40 największych firm, np. Adidas, Allianz, Volkswagen i wiele innych.

rodzaje giełd. giełda papierów wartościowych co to
rodzaje giełd. giełda papierów wartościowych co to

GPW

Jeśli chodzi o Polskę, to pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w 1817 roku i na początku nazywana była giełdą kupiecką. Po wojnie niestety Polska nie miała swojej giełdy i dopiero w 1991 roku powstała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Wówczas utworzona została jako spółka akcyjna przez Skarb Państwa, który w dalszym ciągu posiada 35% udziałów. Jest to jedna z największych giełd w Europie środkowo wschodniej.

Czym jest giełda i jak działa?

Giełda papierów wartościowych to miejsce, gdzie handluje się różnymi rodzajami papierów wartościowych w bezpiecznym, kontrolowanym oraz zarządzanym środowisku. Ze względu na to, że tego typu rynek skupia ogromną liczbę uczestników, którzy chcą kupować i sprzedawać akcje, zapewnia przejrzystość transakcji, a także uczciwe praktyki cenowe. 

Giełda papierów wartościowych funkcjonuje zgodnie z zasadami, które określone zostały przez organ regulacyjny.

A w jakim celu działa giełda? Na rynku spółki mogą po raz pierwszy emitować, a także sprzedawać swoje akcje publiczne w ramach IPO, czyli procesu pierwszych ofert publicznych. To pomaga przedsiębiorstwom pozyskać od inwestorów kapitał.

Czytaj także: jak inwestować w Orlen?

Aby ten proces był łatwiejszy, przedsiębiorstwo potrzebuje rynku, na którym będzie mogło sprzedawać te udziały, czyli właśnie giełdy papierów wartościowych. Pełni ona rolę pośrednika w pozyskiwaniu kapitał oraz otrzymuje wynagrodzenie za swoje usługi od spółki oraz jej partnerów finansowych.

Co to są giełdy?

Giełdy to sesje sesje handlowe, które realizowane są w ustalonym terminie, miejscu i czasie. Podczas sesji dochodzi do umów kupna-sprzedaży po cenach, które zostały ogłoszone w codziennych notowaniach (notowania giełdowe).

Każdy rynek giełdowy podlega regulaminowy, a ten obowiązuje wszystkich uczestników, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Tego typu regulamin dotyczy inwestorów indywidualnych, a także maklerów giełdowych, realizujących transakcje na rachunek swoich klientów. Taki regulamin zapewnia:

 • Bezpieczeństwo transakcji,

 • Powszechny oraz równy dostęp do wiarygodnych informacji,

 • Bardzo szybki oraz bezawaryjny system informatyczny,

 • Przejrzystość transakcji, spółek i rynków

Giełda, która funkcjonuje właściwie, powinna systematycznie organizować sesje, a także dbać, aby transakcje giełdowe miały odpowiedni wolumen. To wszystko ma na celu zapewnienie płynności funkcjonowania, a także możliwość inwestowania w instrumenty finansowe.

Czy opłaca się grać na giełdzie?

Giełda papierów wartościowych jest miejscem, gdzie spotykają się inwestorzy w tym celu, aby wygenerować zysk na przeprowadzaniu transakcji zakupu i sprzedaży różnych instrumentów finansowych (instrumentów pieniężnych), np. akcji. Tak naprawdę każdy może zostać inwestorem i nie jest do tego potrzebna duża suma pieniędzy, ani też specjalistyczna wiedza.

Jednak osoby początkujące powinny mieć również świadomość tego, jak działa giełda, gdyż inwestowanie może przynieść zarówno zysk, jak i dużą stratę. Wszystko zależy od podejmowanych decyzji inwestycyjnych przez gracza, ale także od odrobiny szczęścia, gdyż inwestorzy nie na wszystko mają wpływ.

Inwestowanie na giełdzie polega w szczególności na tym, że należy kupić instrumenty finansowe wtedy, kiedy są tanie, a sprzedaje wtedy, kiedy ich cena wzrasta. Inwestor powinien potrafić analizować dane rynkowe tak, aby móc jak najlepiej przewidywać trendy w zmianach cen, a także podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne.

Trzeba się jednak zawsze liczyć z ryzykiem inwestycyjnym, gdyż w 100% nie da się wszystkiego przewidzieć i na pewnym etapie może pojawić się strata.

czy warto grać na giełdzie? Oczywiście warto, jednak pod warunkiem, że inwestor odpowiednio się do tego przygotuje, czyli zdobędzie przynajmniej podstawową wiedzę na temat inwestowania na giełdzie, jak również właściwie zaplanować swój portfel inwestycyjny i strategię.

Co się robi na giełdzie?

Najprościej mówiąc, giełda jest miejscem przepływu kapitału. Można ją określić rynkiem, na którym są sprzedawane oraz kupowane akcje spółek. Dzięki sprzedaży ich, właściciele przedsiębiorstw pozyskują kapitał na rozwój własnych firm. Osoby, które kupują akcje, zarabiają na wzroście potencjału firmy, którego aktywa zakupili.

bezpieczeństwo obrotu giełdowego. czym jest giełda papierów wartościowych
bezpieczeństwo obrotu giełdowego. czym jest giełda papierów wartościowych? Jak działa giełda Papierów Wartościowych? Na czym polega gra na giełdzie? giełda papierów wartościowych definicja

Zatem ideę giełdy papierów wartościowych w skrócie można określić w ten sposób, że firmy sprzedają swoje akcje na giełdzie w tym celu, aby pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój. Z kolei inwestorzy kupują akcje z nadzieją, że będzie ona miała coraz większe zyski, dzięki czemu wartość posiadanych przez nich udziałów także będzie wzrastać albo będą otrzymywać coroczną dywidendę.

Przedmiotem obrotu na giełdzie są instrumenty finansowe zwane papierami wartościowymi, takie jak akcje, obligacje, certyfikaty finansowe czy weksle.

Po co powstała giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych nazywana jest także giełdą pieniężną. Jest to specyficzna forma rynku kapitałowego o instytucjonalnym charakterze. Aktualnie uważana jest za jedną z kluczowych instytucji, które występują we współczesnej gospodarce.

Największe, jak również najbardziej popularne giełdy papierów wartościowych znajdują się m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Paryżu czy Amsterdamie. 

Aby giełda mogła efektywnie oraz sprawnie działać, musi spełniać pewne warunki, do których należą:

 • Giełda powinna pozwalać na powszechny oraz taki sam dla wszystkich dostęp do informacji,

 • Działalność giełdowa powinna opierać się na określonych wymaganiach, jakie są stawiane giełdom we właściwej ustawie,

 • Jednym z kluczowych zadań giełdy, jest to, aby dbać o przejrzystość rynku,

 • Giełda powinna w pełni gwarantować bezpieczne rozliczenia,

 • Zadaniem giełdy jest organizacją regularnych sesji giełdowych,

 • Giełda powinna zagwarantować bezawaryjny system informatyczny, który zapewnia dobrą szybkość dokonywanych transakcji,

 • Giełda papierów wartościowych powinna starać się nie dopuścić do nagłego opuszczania jej przez spółki, które w tym celu wycofują swoje akcje z obrotu.

Giełdę papierów wartościowych można traktować jako swoisty rynek, podlegający prawo popytu oraz podaży. Z tego względu pełni ona bardzo ważną funkcję w kapitalizmie. Dla samej giełdy nie ma znaczenia, czy w określonej chwili występuje na niej tendencja wzrostowa czy spadkowa. Kwestią najważniejszą dla niej jest umożliwienie uczestnikom bezproblemowe oraz szybkie zawieranie różnego typu transakcji.

Kto może korzystać z giełdy papierów wartościowych?

Na giełdzie papierów wartościowych inwestować mogą wszyscy, którzy są tym zainteresowani. Aby utworzyć rachunek inwestycyjny i zacząć przeprowadzać transakcje, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, ani posiadać specjalistycznej wiedzy na temat inwestowania.

Aby rozpocząć dokonywanie transakcji, należy zaliczyć rachunek inwestycyjny, a następnie wpłacić na niego określoną sumę pieniędzy. Wielu brokerów określa depozyt minimalny, który musi zostać wpłacony, choć istnieją także tacy, którzy nie ustalają minimalnej wpłat (czytaj także: Dobry broker dla początkujących).

W związku z tym, każdy inwestor indywidualnie może stwierdzić, ile chce przeznaczyć na inwestowanie na giełdzie na początku swojej przygody z inwestycjami. Zaleca się jednak, aby na samym początku nie lokować na giełdzie zbyt dużych pieniędzy, gdyż ewentualna ich strata może mocno odbić się na budżecie inwestora.

Jak działa giełda towarowa?

Giełdy towarowe, jak nazwa wskazuje, jest miejsce obrotu towarami. W tym miejscu ścierają się przeciwstawne siły podaży oraz popytu. Towary, którymi handluje się na giełdzie towarowej, ujednolicone zostały pod względem jakości. Giełda towarowa to miejsce handlu surowcami, np. gaz ziemny, węgiel, ropa naftowa, itp. (przedmiot obrotu).

Na giełdach towarowych obrót organizowany jest na dużą skalę, co wpływa również na to, kto jest jej członkiem. Na takiej giełdzie liczba członków jest ograniczona, jak również panują restrykcyjne zasady. Znajdują się one w statucie giełdy, który może być ustawowy, kiedy giełda organizowana jest przez państwo albo statutem zatwierdzanym przez państwowy organ, jeżeli ma korporacyjny charakter.

W statucie określony zostaje sposób uzyskiwania oraz utraty prawa do tego, aby być członkiem giełdy towarowej, jak również sposoby ustalania oraz ogłaszania kursów surowców, a także przeprowadzania sesji.

Czym obraca się na giełdzie?

Obecnie giełda papierów wartościowych ma charakter wirtualny, gdyż można na nich inwestować w sposób zdalny, przy pomocy środków, które są zgromadzone w formie bezgotówkowej na specjalnym rachunku inwestycyjnym. Dlatego też inwestorzy mogą inwestować zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i zagranicznych giełdach.

rynek podstawowy. Co to jest giełda papierów wartościowych i czym się zajmuje?
rynek podstawowy. Co to jest giełda papierów wartościowych i czym się zajmuje? Czym są giełdy? Po co powstała giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych zapewnia także duże możliwości inwestowania w zróżnicowane instrumenty finansowe, a najważniejsze z nich to:

 • Akcje – to papiery wartościowe, które potwierdzają udział w spółce akcyjnej. Inwestor może na nich zarobić, dokonując ich zakupu po niższej cenie, a potem sprzedając je po wyższej, ale również z tytułu wypłacanej dywidendy, która jest częścią rocznego zysku firmy (czytaj także: Inwestowanie dywidendowe i spółki dywidendowe)

 • Obligacje – to z kolei dłużne papiery wartościowe, które notowane są na giełdzie i mogą być emitowane np. przez Skarb Państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa,

 • Opcje – na Giełdzie Papierówapierów Wartościowych w Warszawie opcje występują pod postacią umowy, w przypadku której kupujący uzyskuje prawo do zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego w ustalonym terminie oraz po określonej cenie,

 • Kontrakty terminowe – są one skierowane do zaawansowanych inwestorów, którzy skłonni są do podejmowania wyższego ryzyka, aby uzyskać wysoką stopę zwrotu w krótkim okresie czasu (kupno i sprzedaż kontraktów terminowych to dość skomplikowana sprawa),

 • Certyfikaty inwestycyjne – to papiery wartościowe, w których poświadczone jest wykupienie udziału w zamkniętym funduszu inwestycyjnym,

 • ETF-y – to z kolei fundusze inwestycyjne, które odzwierciedlają zachowanie konkretnego indeksu giełdowego, czyli zyski oraz straty z inwestowania w ich jednostki uzależnione są od notowań instrumentu bazowego. Inwestycje tego typu funduszy inwestycyjnych uważa się za stosunkowo bezpieczne.

  Czytaj także: W co zainwestować 1000?

Jak inwestować na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, czyli możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka inwestycyjnego, jednak można skutecznie je ograniczyć, stosując pewne wskazówki.

Czytaj także: Kontrakty terminowe – co to jest?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja polega na określonym sposobie lokować kapitału. Chodzi o to, aby nie lokować wszystkich posiadanych pieniędzy w jeden rodzaj instrumentów finansowych albo jedną branżę, np. w przypadku akcji. Dzięki temu w momencie, kiedy jeden rodzaj aktywów zacznie spadać z ceny inwestor, który zdywersyfikował swoje pieniądze, nie straci wszystkich zainteresowanych środków finansowych.

Lokowanie wolnego kapitału

O co chodzi? O to, aby na inwestowanie na giełdzie przeznaczyć tyle, ile można stracić. Zawsze należy liczyć się z tym, że można stracić zainwestowany kapitał, dlatego też kapitał powinien pochodzić z oszczędności, których strata nie wpłynie negatywnie na domowy budżet inwestora.

Nauka podstaw inwestowania

Ważne jest odpowiednie przygotowanie do inwestowania. Warto nauczyć się co najmniej podstaw związanych z inwestycjami na giełdzie. Dzięki poznaniu terminologii oraz pojęć, które związane są z inwestowaniem, inwestorowi będzie łatwiej wejść na giełdę i rozpocząć inwestowanie.

Akceptacja ryzyka

Ryzyko inwestycyjne to element inwestowania, który jest nieodłącznie związany z giełdą papierów wartościowych. Warto jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji przygotować się na to, że może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy inwestor straci cały zainwestowany kapitał. Oczywiście wcale nie musi się tak zdarzyć, jednak najlepiej przygotować się na taką ewentualność. Akceptacja ryzyka jest jedną z kwestii, o których warto wiedzieć.

Strategia inwestycyjna

Nie należy rozpoczynać inwestowania na giełdzie, bez wcześniejszego przygotowania konkretnego planu inwestycyjnego. Chodzi o strategię, zgodnie z którą inwestor będzie dokonywał ruchy inwestycyjne i przeprowadzał inwestycje. Można wybrać strategię inwestycyjną z gotowych już planów albo stworzyć własną, opierając się na elementach zaczerpniętych z istniejących strategii. Wszystko zależy od sytuacji inwestora.

Lokowanie niewielkich środków

Na początku zaleca się inwestować niewielkie kwoty, które w momencie ich utracenia, nie wpłyną w negatywny sposób na budżet domowy inwestora. Inwestowanie dużych kwot wiąże się z ryzykiem ich straty, dlatego też początkujący inwestor powinien lokować małe sumy, stopniowo je zwiększając.

Inwestowanie w znane instrumenty finansowe

Inwestowanie na giełdzie najlepiej rozpocząć od lokowania środków finansowych w aktywa, o których zdobyło się już pewną wiedzę, np. od akcji. Dopiero w miarę upływu czasu oraz zdobywania doświadczenia, można poszerzyć swoje inwestycje, zaczynając lokowanie środków w inne instrumenty finansowe. Wcześniej jednak warto poznać ich charakterystykę.

Czym jest akcja?

Akcja to przedmiot większości transakcji, które zawierane są na giełdzie. Jest to papier wartościowy, który potwierdza udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Udział tej zależy od liczby posiadanych akcji.

Akcjonariusze to właściciele firmy, których akcje nabyli, w związku z czym przysługuje im wiele przywilejów, które wynikają z zajmowanej pozycji, a należą do nich:

 • Udział w aktywach firmy,

 • Możliwość pobierania dywidendy,

 • Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

 • Podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego,

 • Zmiany przedmiotu działalności spółki,

 • Powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej i inne.

Giełda to miejsce, na którym może handlować każdy, kto jest zainteresowany obrotem papierami wartościowymi. Aby rozpocząć inwestowanie, wystarczy założyć rachunek inwestycyjny, a następnie wpłacić na niego wymagany depozyt. Tak duża dostępność powoduje, że każdy ma szansę zarabiać na giełdzie, jednak z drugiej strony wiele osób początkujących traci swój kapitał, inwestując zbyt pochopnie oraz ryzykując. Giełda daje możliwość na pomnażanie oszczędności, ale wymaga wiedzy.

Czytaj także: Najlepsi brokerzy giełdowi

Warto zatem wcześniej zdobyć wiedzę teoretyczną na temat inwestowania, która pozwoli łatwiej wejść w świat inwestycji giełdowych. Znaczenie mają także umiejętności praktyczne, choć dużo zależy również od szczęścia, które będzie sprzyjać graczowi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.