Akcje i obligacje to papiery wartościowe, które mają formę dokumentu albo zapisu w informatycznym systemie na rachunku papierów wartościowych. To najpopularniejsze aktywa, na które decyduje się większość inwestorów, nawet tych początkujących. Warto zatem wiedzieć, czym się charakteryzują i jak w nie inwestować.

Akcje i obligacje – czym są?

Akcje, choć wybierane przez osoby zaczynające przygodę z giełdą, przeznaczone są raczej dla doświadczonych inwestorów, którzy nie obawiają się dużego ryzyka, ale z drugiej strony liczą się ze ewentualnym sporym zyskiem. Obligacje charakteryzują się zupełnie inną naturą – spokojna i bezpieczna, ale także mniej zyskowna. To, czym dokładnie cechują się akcje i obligacje, przedstawione zostaną poniżej.

Czym dokładnie jest akcja?

O tych papierach wartościowych mówi się w kontekście spółek akcyjnych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są w szczególności tzw. udziałowym instrumentem finansowym, potwierdzającym udział w kapitale notowanej spółki, a także umożliwia uczestnictwo w zyskach i udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Jeśli chodzi o inwestowanie w akcje, to raz w roku w spółkach akcyjnych zapada decyzja na temat tego, co robić z wypracowanym zyskiem. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wypłata środków przez dywidendę. Jednak wiele przedsiębiorstw stara się nadwyżkę inwestować po to, aby umocnić swoją decyzję na rynku. W takim przypadku udziałowcy odnoszą korzyść, poprzez uzyskanie wyższej wartości jednostkowej na posiadanych akcjach.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Sprawdź także: Inwestowanie w obligacje

Czy akcje mogą się między sobą różnić? Okazuje się, że tak. Akcje podzielić można na imienne i na okaziciela. Pierwsze identyfikują konkretnego akcjonariusza – dane jego zapisywane są w rejestrze papierów wartościowych. Aby skutecznie przenieść własność akcji, niezbędne jest ich wręczenie, ale również pisemne sporządzenie oświadczenia woli o zbyciu ich. 

Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie w akcje na okaziciela, do w tym przypadku nie figuruje nazwa określonego akcjonariusza, a przeniesienie praw następuje po prostu przez wręczenie dokumentu nabywcy. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że takie akcje nie mogą zostać wydane nowemu właścicielowi, przed pełną wypłatą należności z tytułu nabycia ich. W sytuacji, kiedy dojdzie do częściowego uiszczenia zapłaty, akcjonariusz otrzymuje tymczasowe świadectwo imienne.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Decydując się na inwestowanie w akcje i obligacje, warto wiedzieć, że akcje dzielą się również na akcje uprzywilejowane, które zawierają w sobie uprawnienie np. dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Zazwyczaj nabywcami ich są założyciele przedsiębiorstwa, którzy z tego względu chcą sprawować kontrolę nad prowadzoną działalnością gospodarczą. Następne uprzywilejowanie dotyczyć może wypłaty dywidendy. Osoby posiadające tego typu akcje, mogą liczyć na wyższy zysk, przy podziale nadwyżki dochodów. 

Sprawdź także: Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem

Czym dokładnie są obligacje?

Obligacje także papiery wartościowe o dłużnym charakterze, które stwierdzają fakt zaciągnięcia długu poprzez emitenta obligacji u nabywcy. W tym przypadku rola emitenta sprowadza się do wypłacania posiadaczowi oprocentowania, a także w terminie zakupu – zwrotu nominalnej wartości.

W ujęciu praktycznym ten mechanizm dotyczy zadłużania się Skarbu Państwa u jego obywateli lub też inwestorów zagranicznych. Ponadto, emisji obligacji może również dokonać gmina lub prywatna firma. Jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje, oprocentowanie uzależnione jest od wiarygodności kredytowej emitenta. Oprócz tego, współmierne jest do ponoszonego ryzyka, czyli jeśli chodzi o kwestię praktyczną – niskie (pisaliśmy m.in. W co inwestować na giełdzie). 

Najbardziej zaufanymi emitentami obligacji są rządy krajów najbardziej rozwiniętych pod względem gospodarczym. Następnie pod uwagę bierze się obligacje, emitowane przez przedsiębiorstwa. Ich stopień ryzyka, a także wiarygodność oceniają niezależne instytucje finansowe.

Sprawdź także: Jak działa giełda papierów wartościowych

Decydując się na zakup obligacji, należy zwrócić uwagę na to, istnieje kilka rodzajów cen. Początkowo ustalana jest cena nominalna. Od jej wartości naliczane są odsetki oraz wartość, po której emitent wykupi je od nabywcy po upływie danego czasu, około 1-5 lat, a nawet więcej.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Natomiast cena emisyjna jest wartością, po której można obligacje kupić. Cena jej może być niższa od ceny nominalnej. Wszystko uzależnione jest od tego, jak emitent ocenia szanse na powodzenie emisji. W chwili, kiedy dojdzie do sprzedaży emisji, obligacje są notowane na giełdzie.

Wówczas ceny już nie ustala emitent, a rynek – za sprawą relacji pomiędzy popytem a podażą. W takim przypadku można mówić o cenie rynkowej. Nie należy jednak uznawać jej za cenę zapłaty w chwili kupna obligacji na giełdzie. Rzeczywista kwota translator musi zostać powiększona o odsetki. Należy również dodać, że wartość odsetek publikowana jest codziennie, w prasie finansowej.

Pisaliśmy niedawno: Ile można zarobić na akcjach?

Akcje i obligacje – czym się zatem różnią? Od akcji, obligacje różnią się tym, że ich posiadacz nie ma żadnych uprawnień względem emitenta. W tym przypadku chodzi o takie prawa, jak współwłasność, prawo do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach oraz dywidenda. 

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Choć inwestowanie w akcje obarczone jest pewnym ryzykiem, wciąż cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów. Ich zaletą jest bardzo często wysoka płynność rynków, umożliwiająca kupowanie albo sprzedawanie akcji niemalże w każdym dowolnym momencie. Niskie opłaty oraz możliwość samodzielnego zarządzania portfelem to również ważne zalety inwestycji kapitałowych.

Jednak zarabianie na akcjach ma również wady, np. praktycznie brak możliwości wpływania na biznes, w skrajnych przypadkach nawet bankructwo i niską świadomość detalicznych inwestorów.

Długoterminowa wycena akcji

Głównym czynnikiem, który powoduje, że inwestowanie w akcje jest tak popularne, jest długoterminowy wzrost rentowności. Aby inwestycje były skuteczne, zwrot z inwestycji musi pokonać inflację.

Prawo do dywidendy

Roczna procentowa wycena akcji to jedna z możliwości, które inwestor może otrzymać z kapitałowych inwestycji. Druga opcja to systematyczna wypłata dywidendy. Warto jednak pamiętać, że nie każda firma wypłaca dywidendy i nie są one zawsze równe.

Sprawdź także: Jak kupić akcje?

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Kwota dywidendy wyrażona jest jako stała kwota na akcję i stanowi jeden z czynników, które wpływają na cenę akcji. Wielkość jego zazwyczaj uzależniona jest od zysków przedsiębiorstwa, jednak istnieją firmy, które zysków nie mają i nie wypłacają dywidend.

Wypłata systematycznych dywidend to bardzo pożądany czynnik dla inwestorów indywidualnych, ale także instytucjonalnych, który bardzo często decyduje o tym, czy kupią oni akcje danej spółki.

Dywersyfikacja portfela

Dla niektórych inwestorów inwestowanie w akcje może być głównym źródłem dochodu, a dla innych tylko formą dywersyfikacji osobistych finansów. 

Kupowanie akcji nie jest trudne, ani skomplikowane i ma sporo zalet w porównaniu np. z inwestycjami w dzieła sztuki albo nieruchomości, np. łatwy dostęp, wysoka płynność, niskie opłaty, itp. Oprócz tego, inwestor może skorzystać nie tylko z rosnącej ceny akcji, ale także z systematycznie wypłacanych dywidend. Nic zatem dziwnego, że inwestowanie w akcje staje się coraz bardziej popularne.

Sprawdź także: Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Czym jest dywidenda?

Dywidenda jest częścią zysku, który spółka wypłaca akcjonariuszom. Każdy inwestor, posiadający akcje spółki, wypłacającej dywidendy, jest uprawniony do jej wypłaty. O terminie oraz wysokości wypłaty dywidendy, decyduje walne zgromadzenie spółki.

W jaki sposób handlować akcjami?

Inwestycje w akcje to przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych z całego świata. Aktualnie handel akcjami opiera się przede wszystkim na środowisku internetowym, co umożliwia zakup albo sprzedaż wymaganych tytułów z domu za pomocą smartfona albo komputera.

Jak kupić akcje?

Inwestor początkujący, który stawia pierwsze kroki w handlu, powinien zawrzeć umowę rachunku inwestycyjnego z domem maklerskim. Jego celem jest przechowywanie oraz handel papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami finansowymi.

Umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego zawrzeć można bezpośrednio w punkcie obsługi albo złożyć wniosek przez internet – wówczas kurier dostarczy umowę do podpisania. Aby tego dokonać, przyszły inwestor musi jedynie posiadać dowód osobisty albo paszport.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Umowa z domem maklerskim nie jest skomplikowana i przypomina nieco umowę o prowadzenie rachunku bankowego (pisaliśmy m.in. Konto maklerskie dla początkujących). Inwestor musi mieć ukończone 18 lat, aby założyć konto i zacząć handel akcjami i obligacjami

Jednak zanim podpisze umowę, będzie musiał wypełnić formularz EU MIDIF, który ma na celu sprawdzenie, czy osoba wnioskująca jest odpowiednia dla inwestorów giełdowych. Oprócz tego, od grudnia 2016 roku pakiet zawierał będzie amerykański formularz FACTA, w którym inwestor będzie musiał zadeklarować, czy jest rezydentem podatkowym w USA.

W Polskie wszystkie domy maklerskie licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, jednak nie wszystkie obsługują klientów indywidualnych. Oferta domów maklerskich jest do siebie bardzo podobna – samo prowadzenie rachunku inwestycyjnego jest bezpłatne lub kosztuje kilkadziesiąt złotych. Oprócz tego, inwestor opłaca prowizję za każde dokonane zlecenie.

Warto wiedzieć, że umowa z domem maklerskim w każdej chwili rozwiązana, oczywiście z zastrzeżeniem okres wypowiedzenia, który ustalony został w umowie. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości rachunków inwestycyjnych, prowadzonych u różnych brokerów.

Jak kupić akcje? Instrukcja krok po kroku

Oczywiście pierwszym krokiem jest założenie rachunku inwestycyjnego. Dom maklerski kupuje oraz sprzedaje akcje na giełdzie, na zlecenie swoich klientów, rejestrując ilość akcji kupionych na indywidualnym rachunku inwestycyjnym.

Wpłacenie pieniędzy na konto maklerskie

Po przygotowaniu rachunku brokerskiego, należy wpłacić na niego środki finansowe. Wysokość takiej wpłaty jest decyzją indywidualną i na początku inwestowania lepiej nie wpłacać zbyt wysokiej sumy pieniędzy. Dla każdego niewysoka ilość oznacza całkiem co innego, jednak pierwsza wpłata to powinny być pieniądze, które inwestor może stracić i nie zachwieje to jego budżetem domowym.

Aby zacząć inwestowanie akcjami, należy dokonać płatności zwykle na rachunek inwestycyjny za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku, który określony jest przez dom maklerski. Niektórzy brokerzy dopuszczają płatność gotówką. Inwestor może również przyjść do banku z gotówką z zlecić przelew (pisaliśmy m.in. Jak grać na giełdzie oraz Ile można zarobić na giełdzie).

Oprócz tego, niektóre banki integrują rachunek brokerski z bieżącym rachunkiem, dzięki czemu można doprowadzić do zakupu akcji, używając gotówki bezpośrednio z konta bankowego.

Składanie zamówień

Aby dokonać zakupu akcji, inwestor musi złożyć zamówienie. Kiedy polegało to na pojawieniu się w punkcie obsługi klienta domu maklerskiego, a następnie złożeniu pisemnych albo ustnych instrukcji. Następnie makler wystawił pokwitowanie i wysłał złożone zamówienie do systemu transakcyjnego Giełdy Papierów Wartościowych.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Aktualnie większość zamówień składana jest przy pomocy internetu oraz aplikacji domu maklerskiego. Zamówienie w dalszym ciągu przesyłane jest do domu maklerskiego, a następnie trafia na giełdę. Dzięki złożenie takiego zlecenia jest tańsze, gdyż prowizje od zamówień złożonych online są niższe, niż osobiście lub przez telefon, a także wygodniejszy i szybszy.

Inwestor, który zaczyna inwestowanie na giełdzie, powinien wiedzieć, że istnieją dwa typy zamówień – kupna oraz sprzedaży. Zgodnie z kupnem inwestor oferuje gotówkę w zamian za akcje, a w przypadku zamówień sprzedaży, oferuje akcje za pieniądze.

Kolejnym ważnym kryterium jest kwestia priorytetów inwestora. Aby kupić albo sprzedać akcje, może użyć zlecenia z limitem albo zlecenia PKC, czyli za dowolną cenę. Jeśli chodzi o zlecenia z limitem, inwestor deklaruje liczbę zakupionych lub sprzedanych akcji, a także cenę jednostkową, po której zgadza się kupować czy też sprzedawać.

Zlecenia PKC mają pierwszeństwo przed zleceniami z limitem, jednak w tym przypadku nie jest pewne, ile rzeczywiście inwestor wyda na kupno akcji, ani ile otrzyma za ich sprzedaż.

Warto wiedzieć, że można handlować nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istnieją również prawa poboru, ETF, prawa do akcji, certyfikaty czy produkty strukturyzowane rynku kasowym, a także obligacje na rynku Catalyst (pisaliśmy m.in. Fundusze ETF, Inwestowanie w ETF, Kontrakty CFD).

Opłaty i prowizje

Indywidualne inwestycje w akcje spółek to nie jest szczególnie kosztowne zajęcie. Wersje podstawowe rachunków brokerskich często są oferowane oraz utrzymywane za darmo albo na kwotę kilkudziesięciu złotych w skali roku.

Więcej należy zapłacić za opcje dodatkowe, np. większy wgląd w księgę zamówień. Standardowo inwestor widzi jedną najlepszą ofertę kupna albo sprzedaży i ma błyskawiczny dostęp do ofert. Jednak pakiet podstawowy w większości osób początkujących, powinien być wystarczający.

Domy maklerskie zarabiają na prowizjach, które naliczane są za każdą zakończoną transakcję kupna i sprzedaży. Minimalna prowizja wynosi około 3-5 złotych od zamówienia zrealizowanego.

Obliczanie zysków oraz realizacja strat

Od chwili złożenia zamówienia, inwestor pozwala rynkowi wpływać na swoje środki finansowe. Uzależnione jest to od decyzji uczestników rynku – czy ceny kupionych akcji wzrosną, czy też spadną.

Jednak w dalszym ciągu zasada obliczania zysków oraz strat pozostaje taka sama. Jeżeli inwestor sprzeda akcje drożej, niż je kupił, to generuje zysk. Natomiast jeśli sprzeda akcje taniej, niż je kupił, to poniósł stratę.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Posiadając akcje, których aktualna cena rynkowa jest dużo niższa, niż cena ich zakupu, inwestor jest tzw. zainwestowany długoterminowo. 19% podatku należy się od zysków kapitałowych, które uzyskane zostały w roku kalendarzowym.

Wypłata gotówki

Inwestowanie na giełdzie, jeśli jest skuteczne, może wiązać się również z wypłatą gotówki z konta maklerskiego. Zazwyczaj płatność dokonywana jest za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, które zostało wcześniej podane przez inwestora. Składa on polecenie polecenie przelewu, a kolejnego dnia środki powinny pojawić się na jego koncie.

Niektóre z domów maklerskich dopuszczają także wypłaty gotówki w swoich oddziałach. Warto jednak pamiętać, że taka operacja może wymagać opłacenia dodatkowej prowizji, a w przypadku wyższych kwot, inwestor będzie musiał zgłosić ją z wyprzedzeniem.

Inwestowanie w akcje i obligacje – jak handlować obligacjami?

Akcje i obligacje mają wiele różnic. Akcje są stosunkowo zmienne, więc w niektórych okres opłaca się inwestować w coś innego. Obligacje skarbowe uchodzą za bardziej bezpieczny, ale także mniej zyskowny sposób inwestowania.

Rodzaje obligacji

Aktualnie na rynku dostępne są różnego typu obligacje. Od wyboru rodzaju obligacji, zależy cały przebieg inwestycji, czas jej trwania oraz szacunek potencjalnych zysków i strat, z którymi związane jest inwestowanie w obligacje

W zależności od tego, kto jest emitentem, czyli sprzedającym, wyróżnia się:

 • Obligacje skarbowe – emitentem jest Skarb Państwa,
 • Komunalne – sprzedającym może być np. gmina,
 • Korporacyjne, sprzedawane przez różne przedsiębiorstwa,
 • Spółdzielcze – emitentem są banki.

W zależności od okresy wykupu, obligacje można podzielić na:

 • Krótkoterminowe – trwające do 1 roku,
 • Średnioterminowe – trwające od 1 do 5 lat,
 • Długoterminowe – trwające więcej, niż 5 lat,
 • Wieczyste – ich nabywca uzyskuje wieczystą rentę, czyli naliczanie odsetek dożywotnio. 

W zależności od sposobu naliczania odsetek podzielić można na takie o:

 • Oprocentowaniu stałym,
 • Oprocentowaniu zmiennym,
 • Oprocentowaniu zerowym.

Inwestorzy najczęściej decydują się na inwestowanie w obligacje o oprocentowaniu zmiennym, gdyż związane są z najniższym ryzykiem straty.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Jak kupić obligacje?

Akcje i obligacje notowane są na giełdzie. W Polsce dostęp do obligacji zapewnia wyłącznie rynek Catalyst, który stanowi część polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Tak, jak w przypadku innego typu akcji na rynku, inwestowanie w obligacje możliwe jest przy pomocy domu maklerskiego. Aby przeprowadzić całą procedurę, konieczne będzie również przygotowanie niezbędnych dokumentów, których spis jest na oficjalnych stronach giełdowych.

Akcje i obligacje skarbowe – jakie wady i zalety mają inwestycje w obligacje?

Inwestowanie w obligacje jest jedną z najbezpieczniejszych sposobów na lokowanie własnych finansów. W tym przypadku nie istnieje żadne ryzyko związane z zerwaniem umowy przez stronę w postaci emitenta. W końcu w tym przypadku gwarancję zapewnia Skarb Państwa. Warto również pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy inwestycja zacznie tracić, klient może przedterminowo wycofać swoje środki bez stracenia odsetek. To bardzo ważna zaleta obligacji skarbowych. Zawsze warto jednak pamiętać, że precyzyjne warunki zakupu finansów, uzależnione są od konkretnego typu inwestycji oraz dokładnych elementów, które zapisane są w umowie.

Pisaliśmy niedawno również: Złoto inwestycyjne oraz Inwestowanie w złoto

Do wad inwestowania w obligacje, zaliczyć można stosunkowo niewysoki zysk, jaki osiągnie inwestor. Jeżeli zdecydował się na obligacje o stałym oprocentowaniu, a inflacja znacząco wzrosła, zyski mogą być naprawdę niskie. Może się okazać również tak, że więcej można zarobić w przypadku krótkoterminowych inwestycji, niż przez inwestycje w obligacje.

Akcje i obligacje – jak inwestować na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie dla wielu osób, szczególnie tych początkujących, często wydaje się być bardzo skomplikowanym zajęciem. Jednak po poznaniu terminologii, związanej z inwestowaniem oraz kilku podstawowych zasad, których warto się trzymać, okazuje się, że nie jest to aż tak trudne. O czym pamiętać, dokonując inwestycji?

Pisaliśmy również: Jak zacząć grać na giełdzie

Nieustanne poszerzanie wiedzy

W przypadku inwestowania, wiedza teoretyczna jest równie ważna, co praktyka (pisaliśmy m.in. Jak inwestować w akcje i obligacje). Z tego względu nauka wskazana jest nie tylko przed podjęciem inwestycji, ale również w trakcie – przez cały okres inwestowania. Warto korzystać nie tylko z materiałów, które znajdują się w internecie, ale również różnych książek i ebooków, a także szkoleń z zakresu inwestycji. Dzięki temu można podnosić swoje umiejętności i osiągać coraz lepsze wyniki.

Konto demonstracyjne

Przed rozpoczęciem handlowania prawdziwymi pieniędzmi na rzeczywistym rynku, najlepiej spróbować swoich sił, grając przez jakiś czas na koncie demo (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy online).

Aktualnie każdy broker oferuje korzystanie z niego za darmo. Dzięki temu można zapoznać się ze wszystkimi funkcjami platformy inwestycyjnej oraz sprawdzić swoje umiejętności (pisaliśmy m.in. Platforma tradingowa oraz Platforma inwestycyjna). Ponadto to dobre miejsce do tego, aby wypróbować nowe strategie inwestycyjne. Konto demo pozwala inwestorowi na dokonywanie dowolnych ruchów, również tych bardzo ryzykownych, bez ponoszenia strat, związanych z ryzykiem inwestycyjnym.

Akcje i obligacje
Akcje i obligacje

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Jest to kluczowe do tego, aby ochronić swój kapitał, a także mnożyć zyski. Dywersyfikacja w uproszczeniu polega na tym, aby inwestować środki w kilka różnych aktywów – nie w jedno. Przykładowo, kupując akcje, warto zdecydować się na różne branże. Dzięki temu w przypadku, gdy jedno aktywo zacznie tracić na wartości, inne mogą pójść w górę i wyrównać stratę. Natomiast jeżeli cały kapitał ulokowany zostanie w jedno aktywo, w przypadku jego zniżki, inwestor straci wszystkie pieniądze.

Inwestowanie zgodnie z posiadaną wiedzą

Inwestowanie na giełdzie oczywiście obejmuje różne aktywa, jednak zwłaszcza na początku swojej drogi, inwestor powinien zdecydować się na te, o których ma pewne pojęcie. Rzucanie się na głęboką wodę niestety nie przyniesie dobrych efektów. W miarę zdobywania wiedzy, może decydować się na inne instrumenty finansowe.

Emocje na bok

Działanie pod wpływem emocji to nie najlepszy pomysł. Skutecznie działający inwestorzy są w stanie odłożyć emocje na bok i kierować się wyłącznie chłodną kalkulacją (pisaliśmy m.in. Gra na giełdzie). Działanie pod wpływem stresu albo ekscytacji zwykle przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Choć nie jest to łatwa umiejętność do opanowania, warto starać się ją wypracować.

Akcje i obligacje to jedne z najczęściej wybieranych papierów wartościowych przed inwestorów. Wiele je różni, zwłaszcza poziom ryzyka, gdyż akcje są obarczone wyższym ryzykiem. Przed podjęciem decyzji, w które lepiej ulokować swój kapitał, warto poznać ich cechy charakterystyczne, a także wady i zalety zarówno akcji, jak i obligacji.

Podobne wpisy

66 komentarzy

 1. Akcje OK, obligacje i tak wychodzą dużo mniej korzystnie, ale za to mniejsze ryzyko. Generalnie jak ktoś się nie zna, to lepiej niech inwestuje w obligacje. I tak straci trochę, bo inflacja, ale przynajmniej nie ma ryzyka jak na giełdzie. Inwestowanie na giełdzie nie jest dla każdego, to na pewno.

  1. Witaj Ola
   Obligacje skarbowe są najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Obligacje skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa, dlatego to państwo odpowiada całym swoim majątkiem przed osobami, które kupują takie papiery wartościowe. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

    1. Z tego co kojarzę to nie trzeba mieć rachunku u nich założonego żeby móc zacząć inwestować w obligacje

     1. @Dagrama no nie i jedynie co to masz taki rachunek tak jakby tylko do tych obligacji

    1. Witaj jumbo
     Obligacje indeksowane inflacją zabezpieczają Twoje oszczędności na wysokość inflacji + 1%
     Bez znaczenia jak wysoka będzie.
     Marek
     Doradca Online PEKAO S.A

     1. Witaj kiwi
      Dokładnie tak, jedynie nad czym się trzeba zastanowić to nad kwotą kapitału jaką się chce zainwestować. Przypominam, że inwestowanie możemy zacząć już od 100 zł. Pozdrawiam
      Marek
      Doradca Online PEKAO S.A

     2. no wiadomo dlatego ja się zdecydowałam na obligacje 4 letnie indeksowane inflacją w pekao

     1. Witaj kiwi
      Zgadza się, albo po prostu zachęcam do udania się do naszych placówek bądź zadzwonienia na infolinię gdzie można również dowiedzieć się wszelkich informacji. Pozdrawiam
      Marek
      Doradca Online PEKAO S.A

    1. Witaj Daria
     Lokowanie oszczędności w obligacjach skarbowych pozwoli Ci zminimalizować straty wartości Twoich pieniędzy.
     Pozdrawiam
     Marek
     Doradca Online PEKAO S.A

   1. Witaj jumbo
    Lokowanie oszczędności w obligacjach skarbowych pozwoli Ci zminimalizować straty wartości Twoich pieniędzy.
    Pozdrawiam
    Marek
    Doradca Online PEKAO S.A

     1. Witaj kiwi
      Zgadza się warto zerknąć i zastanowić się nad ofertą obligacji indeksowanych inflacją w obecnej sytuacji, ponieważ obligacje te zabezpieczają Twoje oszczędności na wysokość inflacji + 1%
      Bez znaczenia jak wysoka będzie.
      Pozdrawiam
      Marek
      Doradca Online PEKAO S.A

     2. Czy można wszystko załatwić online ? Jak wygląda podpisanie umowy w taki sposób ?

    1. Witaj Daria
     Zysk jest uzależniony od wielkości kapitału jak chcesz zainwestować i wyboru obligacji. Są kilkumiesięczne jak i kilkuletnie. Pozdrawiam
     Marek
     Doradca Online PEKAO S.A

     1. Chyba w przypadku tych dłuższych to trzeba dobrze się zastanowić ile możemy zainwestować, żeby przypadkiem nie potrzebować tych pieniędzy w czasie trwania obligacji

 2. Witajcie! Jestem Doradcą Online PEKAO S.A. Chętnie odpowiem na wszelkie Wasze pytania odnośnie inwestowania w obligacje skarbu państwa. Pytania możecie zostawiać w komentarzach pod wpisem. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

     1. Witaj Arek
      Nie stracisz pieniędzy, jedyne na czym możesz stracić to na naliczających się odsetkach. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

    1. Witaj Ola
     Tak jest to na pewno bezpieczne. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

   1. Witaj Monika
    Oczywiście, że tak bo poziom inflacji jest dalej na wysokim poziomie. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

  1. Jakie są zalety inwestowania w obligacje w porównaniu do innych form inwestycji, takich jak akcje czy nieruchomości?

  1. Witaj Ela
   Jest to bardzo bezpieczny sposób na inwestowanie 🙂 Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

   1. Doradco a co myślisz, czy obligacje skarbowe czy korporacyjne są lepsze? Które dają więcej zysku ?

  1. Witaj Lala
   Inwestowanie jest łatwe i możesz bez większego doświadczenia myśleć o inwestowaniu. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

     1. Czy obligacje są dla tych, co nie chcą brać dużego ryzyka, czy też dla każdego się nadają?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.