Inwestowanie na giełdzie może być dobrą zabawą albo stanowić źródło utrzymania dla osoby inwestującej. Dużo zależy od podejścia, ale również szczęścia. Aby skutecznie grać na giełdzie, należy cały czas pogłębiać swoją wiedzę w tym temacie i stosować się do kilku zasad. A ile można zarobić na giełdzie?

Na czym polega inwestowanie na giełdzie? Jak zarabiać na giełdzie?

Giełda w uproszczeniu to miejsce przepływu kapitału. Jest to rynek, na którym można sprzedawać oraz kupować instrumenty finansowe. Ich sprzedaż pozwala właścicielom firm, pozyskać kapitał na własny rozwój. Osoby, które kupują akcje, zarabiają na wzroście potencjału przedsiębiorstwa, którego kupili aktywa. 

Idea gry na giełdzie papierów wartościowych to sprzedawanie przez firmy swoich akcji po to, aby uzyskać pieniędzy na dalszy rozwój. Z kolei inwestorzy kupują akcje po to, aby powiększać swoje zyski. Dzięki temu również wartość wybranych przez nich akcji będzie rosła. 

Sprawdź także: Inwestowanie małych kwot

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Przedmiotem obrotu na giełdzie są instrumenty finansowe, nazywane papierami wartościowymi. Należą do nich nie tylko akcje, ale także obligacje (np. obligacje skarbowe), weksle, bony czy certyfikaty finansowe. 

Rodzaje inwestowania na giełdzie

Inwestycje giełdowe realizować można na dwa sposoby. Pierwszy to inwestowanie samodzielne, kiedy to właściciel konta maklerskiego w samodzielny sposób wybiera akcje spółek, które chce zakupić. Jednak chcąc podejmować tego typu decyzje samodzielnie, trzeba właściwie orientować się w realiach spółek oraz gospodarki. Poza tym obowiązku trzeba zachować zdrowy rozsądek, a także trzymać emocje na wodzy.

Sprawdź także: W co inwestować krótkoterminowo

Ważne jest to zwłaszcza wtedy, gdy inwestor obserwuje niespodziewaną wyprzedaż akcji określonej spółki. Pochopne decyzje w takiej sytuacji mogą sporo kosztować. Działa to także w drugą stronę – zakup akcji, kiedy na rynku giełdowym panuje euforia, a dana spółka przez długi czas odnotowywała wzrosty, nagle może pojawić się duży spadek.

Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie giełdowe dla inwestorów początkujących może być związane z funduszami inwestycyjnymi. W takiej sytuacji decyzje związane z ulokowaniem swoich środków, powierzone zostają właścicielowi funduszu.

Inwestowanie na giełdzie
Inwestowanie na giełdzie. Giełda Papierów Wartościowych. Jak zarabiać na giełdzie?

Taki sposób inwestowania na giełdzie z jednej strony niesie ze sobą koszty, ponieważ prowizje dla TFI są wyższe, niż w przypadku samodzielnego inwestowania. Jednak z drugiej strony osoba, która zarządza takim funduszem, ma większą wiedzę na temat gry na giełdzie niż osoba, która dopiero zaczyna. 

Czym są akcje?

To papiery wartościowe dające zarówno prawa o majątkowym charakterze, ale także niemajątkowym. Należą one do spółek, które notowane są na giełdzie. Można nabywać je przez transakcje wtórne na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub pierwotnie, poprzez branie udziału w emisji.

Pisaliśmy także: Ile można zarobić na giełdzie w miesiąc

Natomiast emisje akcji mają miejsce w chwili wejścia spółki na giełdę, ale później spółka również może dokonywać emisji dodatkowych. Z akcjami związane są takie prawa majątkowe, jak:

 • Prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku spółki, który dzielony jest na akcjonariuszy,
 • Prawo do poboru akcji nowej emisji,
 • Prawo do udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

Natomiast prawo niemajątkowe w przypadku akcji to prawo korporacyjne pod postacią prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Inwestowanie na giełdzie
Inwestowanie na giełdzie. Giełda Papierów Wartościowych

Jak inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje nie jest takim prostym zadaniem, ponieważ cena akcji uzależniona jest od popytu i podaży w bezpośredni sposób, jednak pośrednio wpływa na nią wiele czynników, czyli:

 • Sytuacja finansowa określonej spółki – to, czy przynosi ona zyski oraz rokuje na wypłatę dywidendy,
 • Ogólna sytuacja w kraju – gospodarcza, polityczna, ekonomiczna, ponieważ to zawsze odbija się na cenach akcji giełdowych,
 • Sytuacja w branży,
 • Bessa czy hossa na innych giełdach, gdyż światowy rynek finansowy jest ze sobą powiązany.

Co do zasady wyróżnia się dwa sposoby analizy, które mają za zadanie prognozować spadek albo wzrost cen akcji spółek:

 • Analiza techniczna – bierze ona pod uwagę wyłącznie ceny akcji. Poprzez analizę wykresów z cenami historycznymi, inwestor próbuje znaleźć pewne prawidłowości, pozwalające przewidzieć, jak w przyszłości zachowa się cena,
 • Analiza fundamentalna w inwestowaniu na giełdzie polega na tym, że bierze pod uwagę wszystko to, co dookoła, czyli konkurencję, sytuacje w spółce, branżę, itp. W tym przypadku nie patrzy się jedynie na cenę, ale na całokształt. Aby przewidzieć ceny akcji, pomocne są raporty finansowe, informację na temat inwestycji. Dobre praktyki giełdowych spółek zakładają, aby firmy dzieliły się wszystkimi informacjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, które mogą mieć wpływ na ceny akcji.

Czym są obligacje?

Obligacje to papiery wartościowe, które można nabyć. Można to porównać do zaciągnięcia kredytu. Kupujący, którego określa się emitentem, zaciąga dług, z kolei obligatariuszem nazywa się właściciela kupowanych obligacji. 

Sprawdź także: Inwestowanie w akcje

Przy zakupie obligacji, ustala się różne aspekty, np. termin wykupu, czyli moment, w którym następuje spłacenie długu, oprocentowanie, czyli wysokość odsetek, wartość nominalną, czyli wartość zwracaną. 

Sprawdź także: Giełda papierów wartościowych definicja

Obligacje dzielą się na grupy, zależnie od określonego kryterium. Najważniejsze podziały to ze względu na:

 • walutę, np. w złotówkach czy euro,
 • emitenta – obligacje skarbowe, które emitowane jest przez Skarb Państwa; korporacyjne – oferta przeprowadzona jest przez przedsiębiorstwa albo inne prawne podmioty, a także municypalne, które emitowane są przez samorządy,
 • oprocentowanie – zmienne, stałe, zerokuponowe.
Inwestowanie na giełdzie
Inwestowanie na giełdzie. Giełda papierów wartościowych – zlecenie kupna i sprzedaży akcji. inwestycje w akcje

Inwestowanie w obligacje

Skuteczne inwestowanie na giełdzie, wiąże się z poznaniem kilku istotnych parametrów, do których należą (pisaliśmy niedawno: Jak inwestować na giełdzie):

 • wartość nominalna – jest to kwota zaciągniętego przez emitenta zobowiązania,
 • cena rynkowa obligacji – wartość w procentach, która wyraża część wartości nominalnej; jest to cena sprzedaży oraz kupna obligacji na wtórnym rynku,
 • cena emisyjna – jest to cena, po której sprzedawana jest na rynku pierwotnym obligacja,
 • cena wykupu obligacji – jest to cena, po której odkupuje emitent obligacje w terminie ich zapadalności w celu umorzenia; zwykle jest równa wartości nominalnej,
 • odsetki – kwoty, które należne są posiadaczom obligacji i wypłacane w zróżnicowanych okresach, np. co roku.

Nominalna cena w inwestowaniu na giełdzie ustalana jest przez emitenta, a cena rynkowa jest wynikiem gry podaży oraz popytu na rynku. Notowania obligacji prezentowane są jako ich procentowa nominalna wartość. 

Inne papiery wartościowe na giełdzie

Poniżej kilka innych instrumentów finansowych, z którymi inwestor może się spotkać:

 • Opcje – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie instrumenty inwestycyjne określa się jako opcje. Występują one pod postacią umowy, a której osoba kupująca otrzymuje prawo do kupna albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego, np. akcji po ustalonej cenie i w określonym terminie,
 • Certyfikaty inwestycyjne – są to papiery wartościowe, które poświadczają wykupienie udziału w funduszu inwestycyjnym,
 • Kontrakty terminowe – są one przeznaczone dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy skłonni są do podejmowania wyższego ryzyka inwestycyjnego. Można stwierdzić, że są to zakłady finansowe, które podejmują kupujący i zakładają się o to, ile wyniesie kurs określonych spółek.

Zarabianie na giełdzie

Giełda daje naprawdę szerokie możliwości inwestowania oraz wypracowywania wysokiej stopy zwrotu także w krótkim czasie, np. w przypadku kontraktów terminowych. Jednak inwestor powinien mieć na uwadze to, że inwestowanie na giełdzie to nie tylko szansa na wysokie zyski, ale także ryzyko inwestycyjne.

Sprawdź także: Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Gracz powinien odpowiednio manewrować między kupnem a sprzedażą określonych walorów oraz wytypować właściwy czas na podjęcie określonej decyzji. 

Inwestowanie na giełdzie
Inwestowanie na giełdzie – rachunek maklerski i prowadzenie rachunku maklerskiego/rachunku inwestycyjnego. jak inwestować na giełdzie

Bardzo często zdarza się, że decyzje na giełdzie podejmuje się pod presją czasu. W takiej sytuacji należy zachować zimną krew i stworzyć rachunek zysków i strat – czy ryzyko, które podjęte zostanie przy określonej transakcji nie jest niewspółmiernie wysokie do zysków możliwych do wypracowania. 

Sprawdź także: Jak kupić akcje

Niektórzy inwestorzy traktują granie na giełdzie jako stałe źródło dochodu, a dla innych jest to tylko dodatkowa inwestycja (pisaliśmy niedawno: Gra na giełdzie). Szanse na to, aby zarobić na giełdzie oczywiście istnieją, jednak gracz musi mieć świadomość ryzyka, które istnieje. Ignorowanie go doprowadzi może inwestora do utraty części albo nawet całości środków finansowych. 

Inwestowanie na giełdzie – jak ograniczyć straty?

Inwestowanie na giełdzie, nierozerwalnie łączy się z ryzykiem inwestycyjnym. Istnieją jednak pewne działania pozwalające ograniczyć możliwe straty. Metody minimalizowania ryzyka to:

 • Ciągłe śledzenie tego, co dzieje się na rynku, również kalendarz ekonomiczny, a także raporty giełdowych analityków,
 • Nieustanne uczenie się i poszerzanie wiedzy na temat giełdy papierów wartościowych,
 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli inwestowanie a różne instrumenty finansowe,
 • Działanie zgodnie z wcześniej przyjętym planem.

Skuteczne inwestowanie na giełdzie związane jest z wiedzą, doświadczeniem, a także umiejętnością poprawnej interpretacji danych rynkowych. Ważny wpływ na podejmowanie odpowiednich decyzji, ma trzymanie emocji na wodzy. Jeżeli inwestor zachowa zimną krew, to skutecznie ograniczy możliwe straty. W niektórych przypadkach trzeba przeczekać spadki, aby mieć szansę na większy zarobek na całej inwestycji. 

Czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Inwestowanie na giełdzie powinno wiązać się z dywersyfikacją portfela. Jest to metoda, dzięki której inwestor w dużym stopniu może obniżyć poziom ryzyka inwestycyjnego. Gracz, który opiera się na metodzie dywersyfikacji portfel, powinien inwestować w większą ilość instrumentów, które są od siebie niezależne. 

Mechanizm dywersyfikacji portfela jest bardzo prosty. Kiedy gracz cały swój kapitał lokuje tylko w jeden instrument, w sytuacji utraty wartości, odnotowuje duże straty. Jeżeli jednak kapitał rozkłada pomiędzy kilka papierów wartościowych, utrata wartości jednego z nich oczywiście będzie generować pewne straty, jednak nie tak duże, jak w pierwszym przypadku.

To, jak wysokie będą straty, uzależnione jest od tego, ile środków finansowych ulokowane zostało w określony instrument i jak przedstawiają się notowania pozostałych.

Aby znacząco obniżyć ryzyko inwestycyjne, najlepiej wybrać takie papiery wartościowe, które pochodzą z różnych klas. Budując portfel inwestycyjny, najlepiej myśleć nie tylko o zakupie akcji, które charakteryzują się wysokim ryzykiem oraz stopą zwrotu, ale również obligacji, które cechują się niższą stopą zwrotu, ale także niższym ryzykiem inwestycyjnym. 

Dywersyfikacja portfela – jakie daje korzyści?

Główna korzyść to przede wszystkim obniżenie ryzyka inwestycyjnego. Rynek finansowych charakteryzuje się ogromną zmiennością. Dlatego też nawet w przypadku dokładnej analizy, gracz nie jest w stanie przewidzieć, jak będą kształtować się ceny określonych instrumentów, co związane jest z ryzykiem utraty środków finansowych. 

Inwestowanie na giełdzie powinna wiązać się z lokowaniem środków w większą ilość papierów wartościowych, dzięki czemu prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiej straty, jest znacząco zminimalizowane.

Inwestowanie na giełdzie
Jak zacząć inwestowanie na giełdzie. Jak można inwestować na giełdzie?

Inwestowanie giełdowe – strategie inwestycyjne

Dywersyfikację portfela można traktować jako jedną ze strategii inwestycyjnych. Istnieją również inne, także skuteczne metody na to, jak zarabiać na giełdzie (pisaliśmy niedawno: Jak zacząć grać na giełdzie).

Kupowanie i trzymanie

W literaturze giełdowej można spotkać opis metody pasywnej, czyli „kup i trzymaj”. I chodzi właśnie o to, aby kupić akcje i je trzymać. W przypadku długoterminowego inwestowania jest to dużo bardziej efektywne, niż próbowanie aktywnego zarządzania portfelem, czyli nieustanne kupowanie oraz sprzedawanie akcji. Na korzyść tej metody inwestowania na giełdzie przemawia:

 • Koszty – od każdej transakcji należy uiścić prowizję,
 • Czas wyboru transakcji – sporym kłopotem jest właściwe kupno i sprzedaż transakcji. Tak naprawdę nie istnieją doskonałe techniki, które pozwalałyby na zakup akcji znajdujących się na samym dnie i sprzedaż ich na samym szczycie.
 • Selekcja spółek – wybór właściwych akcji to duży problem. Inwestując w szeroki rynek, gracz rozkłada ryzyko inwestycyjne na różne przedsiębiorstwa. Nawet w trakcie hossy akcje jednych firm rosną szybciej, a drugie wolniej. 

Podążanie za trendem

To zawsze najlepsza praktyka dla inwestorów. Opiera się na założeniu, że każdej osobie, która handluje zgodnie z trendem, zawsze sprzyja prawdopodobieństwo. Nie należy jednak otwierać pozycji przy cenie najniższej i zamykać przy najwyższej, gdyż przy tej strategii należy kierować się tezą, że wchodzi się w odpowiednio zdefiniowany trend, który na początek musi się wykształcić. Inwestowanie na giełdzie, podążając za trendem, nosi pewne cechy:

 • im krótszy horyzont czasowy, tym wyższe ryzyko,
 • podstawą jest analiza techniczna,
 • stosowanie tej strategii, to podążanie za większością graczy na rynku.

Bottom fishing

Jest to strategia inwestycyjna, która polega na pozyskiwaniu akcji z dna, a potem trzymaniu ich, dopóki cena akcji nie wzrośnie. W tym przypadku nie chodzi o drobne odbicia i korekty, jednak silne poziomu wsparcia, powstające w trendzie określonych akcji po dużych spadkach. Podstawą tej strategii inwestowania na giełdzie jest analiza techniczna. 

Handel na Giełdzie Papierów Wartościowych – jak wygląda transakcja? Jak zarabiać na giełdzie?

Na samym początku drogi, osoba zainteresowana musi założyć konto maklerskie. Może je założyć w większości banków. Kiedy już je ma, powinien wydzielić sobie sumę pieniędzy na spółkę, której akcjonariuszem chce zostać. W transakcji musi wpisać ile akcji chce zakupić oraz po jakim limicie cenowym. 

Oprócz tego ma dostępne jeszcze dwie opcje:

 • PKC, czyli po każdej cenie,
 • PCR, czyli po cenie rynkowej. 

Można także samodzielnie ustalać kurs, dzięki czemu transakcja od początku do końca dokonywana jest jak najbardziej świadomie. Gra na giełdzie wiąże się z zatwierdzeniem zleceniem kupna i w tym momencie pieniądze zostają zabezpieczone, czyli inwestor nie będzie mógł z nich korzystać (pisaliśmy niedawno: Bezpieczne inwestowanie na giełdzie).

Każde zlecenie wysłać można w dowolnej porze dnia i nocy. Jednak transakcja zrealizowana może zostać wyłącznie podczas sesji, a ta z kolei trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Kiedy zlecenie będzie mogło być zrealizowane, inwestor stanie się właścicielem akcji, a pieniądze trafią do sprzedawcy. 

Inwestowanie na giełdzie
giełda dla bardzo początkujących. jak zacząć inwestować – rachunek inwestycyjny. Jak zacząć zarabiać na giełdzie? jak inwestować na gieldzie

Trend

To obowiązkowe pojęcie, które powinna znać każda osoba, która zaczyna inwestowanie na giełdzie. Słowo to występuje niemalże w każdym miejscu, gdzie znajduje się jakąkolwiek wzmianka na temat zarabiania na giełdzie. Trend jest to ogólny kierunek, w którym podąża kurs określonej spółki. Ze względu na kierunek, trend dzieli się na:

 • Trend rosnący – kiedy prosta wyznaczona przez przynajmniej 3 minima lokalne, jest rosnąca,
 • Trend spadkowy – kiedy prosta, która przebiega przez przynajmniej 3 maksima lokalne, jest malejąca,
 • Trend boczny, czyli brak trendu – kiedy trudno jest go jednoznacznie określić.

Trend w przypadku inwestowania na giełdzie można także podzielić ze względu na okres czasu:

 • Krótkoterminowy – kiedy rozpatruje się go w perspektywie kilku tygodni,
 • Średnioterminowy – kiedy mowa się o perspektywie kilku miesięcy,
 • Długoterminowy – występuje, gdy analizuje się ponad rok kursu akcji, a nawet kilka lat.

Jak założyć rachunek inwestycyjny?

Aby zacząć inwestowanie na giełdzie, należy najpierw założyć rachunek maklerski. Służy on do przechowywania oraz obracania instrumentami finansowymi. Umowę o prowadzenie rachunku można zawrzeć w punkcie obsługi klienta albo przez internet. W drugim przypadku umowę dostarczy kurier. Jedyny wymagany dokument to ważny dowód osobisty albo paszport. 

Sprawdź także: Fundusze inwestycyjne czy warto

Umowa z domem maklerskim przypomina nieco umowę o prowadzenie rachunku bankowego. Aby zacząć granie na giełdzie, trzeba ukończyć 18 rok życia. Co ważne, umowę można w każdej chwili rozwiązać z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia. 

Po założeniu rachunku inwestycyjnego, można wpłacić pierwsze pieniądze. Zaleca się, aby osoby początkujące obracały takimi środkami, których strata, nie spowoduje kłopotów finansowych. Wpłatę można dokonać za pomocą przelewu bankowego na określony przed dom maklerski numer konta. 

Inwestowanie na giełdzie
Ile można zarobić na giełdzie. Ile trzeba mieć pieniędzy żeby inwestować na giełdzie?

Następny krok to składanie zleceń, co w większości dokonuje się przez internet. Zlecenie w pierwszej kolejności trafia do systemu domu maklerskiego, z którego potem wędruje na giełdę. Jest to rozwiązanie tańsze, szybsze i bardziej wygodne. 

Inwestowanie na giełdzie – kilka wskazówek

Osoby doświadczone warunkują swoje ruchy na giełdzie, precyzyjną analizą techniczną. Debiutanci powinni pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które pomogą skutecznie inwestować na giełdzie:

 • Dokładna analiza rynku – inwestor nie powinien kupować akcji spółek spadkowych, jeżeli nie mają trendu wzrostowego,
 • Korzystanie ze zleceń „stop loss” – sprzedając akcje, gracz powinien powinien ustalić dokładną cenę, aby zbyt wiele nie stracić,
 • Inwestowanie na giełdzie wyłącznie części oszczędności – nie należy ryzykować utraty całego dorobku życia na giełdzie. Na samym początku inwestowania najlepiej grać taką sumą, której utratą nie będzie miała wpływu na domowy budżet inwestora,
 • Nauka na wirtualnej giełdzie – warto wypróbować symulator gry na giełdzie, który pozwala na naukę bez ryzyka utraty środków (pisaliśmy niedawno: Symulator giełdy online),
 • Lokowanie akcji w dużych i stabilnych firmach – osoby początkujące powinny zdecydować się na tzw. pewniaki, co ograniczy ryzyko utraty środków.

Czy warto grać na giełdzie?

Giełda to jeden z rynków, na których można inwestować swój kapitał. Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie, nie trzeba dysponować dużą sumą pieniędzy. Czy warto grać na giełdzie? Z pewnością gra na giełdzie wzbudza wiele emocji, co jest uzasadnione. Z jednej strony może przynieść naprawdę spory zysk w krótkim czasie, jednak może także dużo stracić. Uzależnione jest to od tego, w jakim momencie inwestor zainwestuje w określone papiery, jak również jakie akcje spółek dobierze do swojego portfela inwestycyjnego. 

Inwestor powinien wiedzieć, kiedy kupić, a kiedy lepiej jest sprzedać posiadane papiery, aby zwiększyć zyski i zminimalizować ryzyko strat. W świecie finansów ciężko jest cokolwiek przewidzieć, także przewidywanie trendów nie jest prostym zadaniem. Co prawda można wspierać się danymi mikro oraz makroekonomicznymi, informacjami ze spółek, itp., jednak nigdy nie wiadomo na 100%, co w danym tygodniu czy miesiącu się stanie.

To, czy warto grać na giełdzie uzależnione jest od tego, czy inwestor jest w stanie zaakceptować stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne. 

Inwestowanie na giełdzie
Nauka inwestowania na giełdzie. Jakie akcje kupić dzisiaj? Czy opłaca się inwestować na giełdzie?

Dlaczego warto grać na giełdzie?

Oczywiście główną motywacją dla graczy jest perspektywa wypracowania wysokich zysków, które są niemożliwe dla osiągnięcia przy inwestycjach zachowawczych. Jest wiele powodów, dla których inwestowanie na giełdzie może być dobrą decyzją:

 • Inwestor może dowolnie wybierać akcje spółek, które są notowane na giełdzie,
 • Zakup akcji powoduje, że gracz staje się współwłaścicielem określonej spółki i dzięki temu zyskuje prawo do dywidendy,
 • Granie na giełdzie może obejmować nie tylko akcje, ale również obligacje, kontrakty terminowe, instrumenty oparcie na walutach, itp.,
 • Inwestor samodzielnie podejmuje decyzje, które papiery wartościowe w określonym momencie kupić, a które lepiej sprzedać,
 • Gracz ma szansę na wypracowanie dużych zysków, chociaż przy wyższym poziomie ryzyka inwestycyjnego,
 • Ma jednak wpływ na całokształt inwestycji, chociażby poprzez dywersyfikację portfela.

Jak inwestować na giełdzie? Nie ma uniwersalnej metody na skuteczne granie na giełdzie. Warto jednak wziąć pod uwagę kilka powyższych zasad, a z pewnością ryzyko wystąpienia straty, zostanie zminimalizowane. Ważne jest również wypracowanie własnej strategii giełdowej. Ciężko jest zatem już na samym początku drogi odnotowywać bardzo wysokie zyski. Dużo zalety również od szczęścia (pisaliśmy również: Inwestowanie w nieruchomości).

Niemniej jednak zawsze należy mieć na uwadze ryzyko inwestycyjne, które związane jest z graniem na giełdzie. Z tego względu szczególnie na samym początku najlepiej inwestować wyłącznie środki, na stratę których inwestor może sobie pozwolić. W innym wypadku nie tylko może zrazić się do inwestowania na giełdzie, ale także może popaść w kłopoty finansowe, a przecież nie o to chodzi.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.