Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, gdzie można pomnożyć swój kapitał. Choć inwestycje obarczone są pewnym ryzykiem, coraz więcej osób decyduje się na nie, nie tylko w ramach hobby, ale również inwestując na pełny etat. Czym jest Giełda Papierów Wartościowych i jak inwestować, aby generować zyski?

Giełda Papierów Wartościowych – co warto wiedzieć?

Oszczędności przydają się w trudnych chwilach życiowych i znacząco ułatwiają radzenie sobie z różnymi skutkami życiowych niespodzianek. Jednak mimo ogólnej świadomości na ten temat, wciąż niewiele osób decyduje się na taki krok, ze względu na obawy o obniżenie standardu życia. Jednym ze sposobom na pomnożenie kapitału i tym samym swoich oszczędności, jest inwestowanie na giełdzie.

Za Wikipedia: Giełda papierów wartościowych – rynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu; przede wszystkim zbywalnych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) oraz instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji). W Polsce omawiany rynek organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych to instytucja publiczna, na której dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi, tj. akcje, obligacje, opcje czy kontrakty terminowe (pisaliśmy niedawno m.in.: Kontrakty CFD). Sesje handlowe są organizowane w określonym czasie i miejscu. Na nich są sprzedawane precyzyjnie zdefiniowane dobra w ilościach oraz jakości, które zostały wystandaryzowane po cenach, ogłoszonych w codziennych notowaniach.

Na giełdzie w sposób wirtualny mogą spotkać się inwestorzy, chętni na ich kupno i sprzedaż. Transakcje dokonywane mogą być we własnym imieniu, jednak zarówno na własny rachunek, jak i rachunek klientów. Jedyna Giełda Papierów Wartościowych w Polsce ma siedzibę w Warszawie i utworzona została 12 kwietnia 1991 roku. Prowadzi ona obrót na Głównym Rynku, rynku obligacji Catalyst i rynku małych spółek NewConnect. Podmioty mogą dokonywać transakcji na instrumentach finansowych przy pomocy domów maklerskich.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

W jaki sposób funkcjonuje giełda?

Na giełdzie spotykają się firmy, chcące pozyskać dodatkowe środki na inwestycje z inwestorami, którzy mogą zaoferować taki kapitał, z zamiarem pomnożenia go w danym czasie. Określona spółka oddaje swoje udziały, a razem z nimi prawa własności do spółki, jak do zysków, a w zamian otrzymuje zapłatę. W ten sposób uzyskane środki są inwestowane dalej i umożliwiają przedsiębiorstwu na rozwój.

Sprawdź także: Gdzie kupować akcje

Cena akcji jest ustalana na podstawie wyceny określonej spółki, uwzględniając prawa popytu oraz podaży, panujące na rynku. Skutkiem tego giełda staje się miejscem alokacji kapitału. Na dokonywanych transakcjach zyskują obie strony.

Giełda Papierów Wartościowych
giełda papierów wartościowych w warszawie. Notowania gpw

Kto może handlować na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie jest w zasadzie dla każdego, kto jest pełnoletni i dysponuje odpowiednimi funduszami. Jednak należy pamiętać, że panuje tam podstawowa zasada – jeden zyskuje, drugi traci. Z tego względu przyszły inwestor powinien mieć pewne cechy charakteru, aby być w pierwszej grupie.

Giełda Papierów Wartościowych
gpw w warszawie. Notowania GPW

Wiadomo, że handel na giełdzie związany jest z ryzykiem. Dlatego też raczej nie jest to odpowiednie zajęcie dla osób, które obawiają się podejmować ryzyko. Z drugiej strony nie można być także zbyt dużym ryzykantem. Konieczna jest bieżąca i rzetelna ocena ryzyka.

Skuteczny inwestor powinien być także cierpliwy. To oznacza, że za często nie powinien zmieniać obranej strategii inwestycyjnej, ani też od razu zniechęcać się po pierwszej, nieudanej transakcji. Giełda Papierów Wartościowych cechują się dużą zmiennością, dlatego też inwestor powinien mieć dobry refleks i szybko podejmować decyzje (sprawdź także: Akcje obligacje co to).

Inwestowanie na giełdzie mogą rozpocząć osoby, które mają odpowiednio wysoki kapitał, aby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, czyli kupić kilka akcji spółek, najlepiej z różnych branż. Dzięki temu szanse na zarobek będą większe. Niestety osoby, które mają niewielką ilość kapitału, nie będą w stanie zdywersyfikować portfela, przez co szybko mogą stracić pieniądze (pisaliśmy m.in. W co inwestować na giełdzie oraz Bezpieczne inwestowanie na giełdzie).

Giełda Papierów Wartościowych – instrumenty rynku kapitałowego

Główne papiery wartościowe, na których dokonuje się transakcji na giełdzie, to akcje i obligacje. Akcje potwierdzają określone prawa majątkowe, np. do dywidendy oraz korporacyjne, np. prawo głosu, które stanowią udział nabywcy, czyli akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki. Udział ten wyrażony może być w kwocie pieniężnej, która jest iloczynem ilości posiadanych akcji, a także ich wartości nominalnej albo ułamkiem, który jest iloczynem sumy wartości posiadanych akcji oraz wartości kapitału zakładowego.

Giełda Papierów Wartościowych
giełda gpw. Notowania GPW

Jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie, to wartość nominalna akcji jest jednostką kapitału zakładowego, która wyrażona jest w pieniądzu i znajduje się w statucie spółki. W Polsce minimalna nominalna wartość wynosi 1 grosz. Sprzedaż akcji przez określoną spółkę, odbywa się na pierwotnym rynku i stanowi emisję akcji. Cena, po której akcje są emitowane, nie może być niższa, niż ich wartość nominalna i nazywana jest ceną emisyjną. Akcje wyemitowane sprzedawane są na rynku wtórnym po rynkowej cenie, która wynika z konfrontacji ofert kupna oraz sprzedaży.

Giełda online obejmuje akcje, które mogą przyjmować formę na okaziciela albo być imiennymi akcjami. Jeśli chodzi o charakterystykę praw udziałowych, można wyróżnić:

 • Zwyczajne akcje – dają nabywcy równe prawa do dywidendy, ilości głosów na walnym zgromadzeniu, a także udziału w majątku spółki likwidowanej,
 • Uprzywilejowane akcje, nazywane także preferencyjnymi – dają nadzwyczajne prawa do liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wysokości dywidendy albo udziału w podziale likwidowanego majątku przedsiębiorstwa.

Inwestowanie na giełdzie odbywa się także na obligacjach. To papiery wartościowe, które emitowane są w serii, a w niej emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wierzyciela oraz zobowiązuje się względem niego do spełnienia konkretnego świadczenia – zazwyczaj chodzi o wykup obligacji w danym terminie. To świadczenie może mieć pieniężny charakter, np. wykup obligacji, jak i niepieniężny, np. zamiana obligacji na akcje. Wyróżnia się także obligacje:

 • Skarbowe, które emitowane są przez Skarb Państwa i obarczone są niewielkim ryzykiem,
 • Spółdzielcze – emitowane przez banki spółdzielcze,
 • Komunalne, które emitowane są przez gminy,
 • Przedsiębiorstw, które emitują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także mające osobowość prawną,
 • Instytucji finansowych – emitują je banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zarabianie na giełdzie poprzez inwestowanie w obligacje z jednej strony jest o wiele bardziej bezpieczne, jednak z drugiej zysk z obligacji nie jest wysoki. Obligacje mogą mieć zmienne albo stałe oprocentowanie. Istnieją także obligacje zero-kuponowe, w przypadku których emitent nie płaci odsetek, a jedynie emituje obligacje po niższej cenie, niż cena wykupu. Zależnie od sposobu spełnienia głównego świadczenia głównego, obligacje mogą być jednorazowo wykupywane – po czasie, na który dana obligacja została wystawiona albo przed terminem ustalonym w obligacji. Te instrumenty finansowe mogą być także wykupowane ratami, poprzez losowanie określonych partii, serii albo w formie renty – gdy czas wykupu nie jest określony, emitent zobowiązany jest do płacenia odsetek.

Giełda Papierów Wartościowych
giełda papierów wartościowych co to. Oferta gpw

Giełda Papierów Wartościowych poza akcjami i obligacjami, daje możliwość także dokonywania transakcji na listach zastawnych. Emitowane są przez bank i mają zwykle stałe oprocentowanie. List zastawny to instrument, który stwierdza zobowiązanie banku do wypłacenia jego okazicielowi w konkretnym terminie określonej sumy pieniędzy i wypłacenia w ustalonych przez umowę terminach oraz wysokości, odsetek od tej kwoty.

Notowania giełdowe

Inwestowanie na giełdzie jest w zasadzie dostępne dla każdego i nie wymaga posiadania ogromnego kapitału, jednak ważne jest doświadczenie i wiedza. Każdy inwestor powinien wiedzieć, czym są notowania giełdowe.

Dzięki nim gracz może rozeznać się w aktualnych cenach papierów wartościowych. Na tej podstawie dowie się, jakie są notowania akcji w określonym dniu. Chodzi w tym przypadku o ustalenie ich kursu, a można to zrobić na podstawie liczby dostępnych papierów wartościowych, a także zapotrzebowania na nie. Cena transakcji pierwszej stanowi kurs otwarcia, a ostatniej kurs zamknięcia. Innym ważnym pojęciem jest kurs odniesienia. Od niego porównuje się aktualną cenę akcji.

Giełda Papierów Wartościowych cechuje się tym, że notowania mogą być ciągłe albo jednolite. Z ciągłymi notowaniami inwestor ma styczność w przypadku akcji najbardziej płynnych spółek, obligacji czy kontraktów terminowych. Z kolei w systemie jednolitym notowane są np. akcje spółek o niskiej płynności. Jaka jest różnica między tymi dwiema metodami?

W ciągłym systemie kurs określonego instrumentu może się nieustannie zmieniać. Z kolei w jednolitym kursie cena ustalana jest tylko 2 razy dziennie. A co oznacza płynność spółki? Miara jej jest m.in. wartość obrotu na giełdzie papierów wartościowych, które zmieniły właściciela w określonym dniu. Im wyższe są te wartości, tym bardziej płynna jest spółka. 

Indeksy giełdowe na GPW

Poprzez analizę informacji na temat określonej spółki, inwestor może zauważyć, że należy ona do indeksu giełdowego. Tego typu indeks wskazuje, jak zmieniła się cena określonej grupy instrumentów, które notowane są na giełdzie papierów wartościowych. Mogą one należeć do jednej branży. Opierając się na tym, inwestor może wywnioskować, jaka jest koniunktura w określonym czasie na danym rynku. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma główne indeksy, takie jak WIG20, WIG30, WIG, WIG50, WIG250. Przykładowo WIG20 obejmuje spółki, które cechuje największa kapitalizacja rynkowa oraz wartość obrotu i jest najważniejsza zaraz po WIG.

Jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych?

Inwestowanie na giełdzie nie jest związane z żadną wiedzą tajemną, która dostępna jest wyłącznie dla maklerów. Jeżeli inwestora cechuje systematyczność, a także upór w dążeniu w celu, a także kieruje się w życiu chłodną kalkulacją, może okazać się dobrym graczem (pisaliśmy m.in. Gra na giełdzie). A jak zacząć inwestować na giełdzie papierów wartościowych?

Zdobycie podstawowej wiedzy

Jedynym z kluczowych błędów, który popełniany jest przez osoby rozpoczynające przygodę z giełdą, jest brak wiedzy na temat jej działania. Z tego względu zanim gracz przejdzie do działań praktycznych, powinien poświęcić czas na to, aby zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania giełdy.

Warto poczytać na temat hossy, bessy, cyklach koniunkturalnych, kupna oraz sprzedaży akcji, a także innych instrumentów finansowych, które opisywane są w książkach i materiałach dla początkujących inwestorów. Inwestowanie na giełdzie zatem należy rozpocząć od zdobycia wiedzy teoretycznej (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy online). 

Giełda Papierów Wartościowych
Na czym polega Giełda Papierów Wartościowych?

Warto wiedzieć, że są dwa podejścia: analiza fundamentalna i techniczna. Po wstępnej lekturze inwestor będzie wiedział, że decyzje na temat tego, jakie akcje kupić i w którym momencie, wynikać mogą z 2 różnych podejść:

 • Analizy technicznej – polega na analizie wykresów oraz prognozowaniu kursu akcji w oparciu o historyczne poziomy cen,
 • Analizy fundamentalnej – polega na prognozowaniu przyszłego kursu np. opierając się o ocenę sytuacji gospodarczej w określonych branżach, planów oraz kondycji finansowej spółki, a także innych czynników, które wpływają na ogólną sytuację ekonomiczną.

To, z którego rodzaju analizy będzie korzystał inwestor, zależy wyłącznie od niego, choć najlepiej opierać inwestowanie na giełdzie na obu analizach. Analiza fundamentalna umożliwia dokonanie ogólnej oceny i wybranie spółki, która ma solidne podstawy, natomiast analiza techniczna pozwala dowiedzieć się więcej na temat krótko i długoterminowych trendów, a także wybrać najbardziej odpowiednią chwilę na inwestycję.

Śledzenie informacji dotyczących giełdy

Osoba, którą interesuje giełda online, powinna poświęcić nieco czasu na poznanie spółek giełdowych, które wchodzą w skład indeksów, jak również dowiedzieć się, jakie wiadomości wpływają na przebieg notowań.

Najłatwiej uzyskać taką wiedzę przez śledzenie aktualnych wiadomości z rynków finansowych i giełdy. Początkujący inwestor może skorzystać przykładowo z serwisów, które oferują wiadomości giełdowe, razem z komentarzem analityków.

Sprawdzenie się w grze giełdowej bez ryzyka

Zanim gracz zdecyduje się na inwestowanie na giełdzie, powinien sprawdzić się w wirtualnej grze giełdowej. To praktyczny sposób na sprawdzenie swoich umiejętności i poznanie działania giełdy. W internecie dostępne są różne serwisy, które pozwalają na inwestowanie określonej sumy wirtualnych pieniędzy w dowolnie wybrane instrumenty finansowe.

Pisaliśmy niedawno również: Fundusze ETF oraz Inwestowanie w ETF

Gracz może śledzić zmianę wartości portfela, a także porównać swoje wyniki z innymi uczestnikami. Jest to dobra metoda na sprawdzenie swoich możliwości, a także nabycie doświadczenia, bez ryzykowania swoich pieniędzy. Dla początkującego gracza jest to ogromny i cenny krok, który stanowi wstęp do prawdziwego inwestowania na giełdzie.

Inwestor może otworzyć także konto demonstracyjne na platformie inwestycyjnej i spróbować swoich sił również bez ryzyka inwestycyjnego oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów, gdyż konto demo jest darmowe.

Otworzenie rachunku inwestycyjnego

Aby rozpocząć handel na giełdzie, należy założyć rachunek inwestycyjny, nazywany także maklerskim lub brokerskim (pisaliśmy m.in. Konto maklerskie dla początkujących). Na koncie tym zapisywane są informacje na temat posiadanych przez inwestora instrumentów finansowych oraz dokonanych transakcji.

Konto inwestycyjne pozwala na samodzielne sprzedawanie i kupowanie akcji oraz innych papierów wartościowych, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aby zacząć inwestowanie na giełdzie, inwestor musi przelać określoną kwotę na swoje konto, a następnie utworzyć zlecenie. W tym celu musi określić spółkę, której akcje chce kupić, ich ilość, a także cenę, jaką jest w stanie za nią zapłacić (pisaliśmy m.in. Jak grać na giełdzie oraz Ile można zarobić na giełdzie). Ponadto może zmieniać ustawienia dotyczące okresu ważności zlecenia, a także czy ma ono być zrealizowane w całości, czy też podzielone na części.

Giełda Papierów Wartościowych
Jak grać na giełdzie papierów wartościowych?

Na co zwrócić uwagę, wybierając rachunek maklerski? Przede wszystkim na:

 • Wysokość prowizji od zleceń na zakup oraz sprzedaż akcji online,
 • Wysokość rocznej opłaty za prowadzenie konta,
 • Czy rachunek obejmuje dostęp do platformy inwestycyjnej, dzięki której można śledzić i dokonywać transakcji w rzeczywistym czasie (pisaliśmy m.in. Platforma inwestycyjna oraz Platforma tradingowa)?
 • Koszt przelewu z rachunku brokerskiego na inne konto.

Gdzie otworzyć konto maklerskie?

W celu otworzenia rachunku inwestycyjnego, inwestor nie musi udawać się do biura maklerskiego czy banku. Większość instytucji finansowych daje możliwość otwarcia konta online. Natomiast jeżeli bank, w którym konto bankowe posiada inwestor ma w ofercie także rachunek maklerski, to będzie mógł je utworzyć bez podpisywania żadnej dodatkowej umowy.

Jeżeli jednak inwestora interesuje inwestowanie na giełdzie w zagraniczne akcje, prawdopodobnie będzie musiał poszukać poza domem brokerskim, powiązanym z polskim bankiem, ponieważ zagraniczne akcje raczej nie będą tam dostępne.

Kontrakty terminowe

Kiedy inwestor zdobędzie już odpowiednie doświadczenie, może zainteresować się kontraktami terminowymi. Są to instrumenty pochodne, które stanowią rodzaj umowy między dwiema stronami. Zobowiązują się oni w niej do wykonania transakcji kupna i sprzedaży określonej liczby instrumentu bazowego w określonym terminie, po wcześniej ustalonej cenie.

Może jest zarabianie na giełdzie m.in. na kontraktach terminowych na akcje, indeksy, obligacje, waluty, itp. (pisaliśmy niedawno: Jak inwestować w waluty online oraz Jak inwestować w akcje)

Najważniejsze zasady działania kontraktów terminowych to:

 • Aby móc dokonywać transakcji na kontraktach terminowych, inwestor musi podpisać aneks o świadczenie usług maklerskich z zakresu derywatów. Ponieważ kontrakty terminowe obarczone są stosunkowo wysokich ryzykiem inwestycyjnym, nie są dostępne w sposób domyślny dla każdego inwestora,
 • Giełda Papierów Wartościowych obejmuje kontrakty terminowe, z których najpopularniejsze to kontrakty na indeks WIG20, a także na akcje z największych spółek indeksu WIG20,
 • Kontakty terminowe mają termin wygaśnięcia – poszczególne ich serie są rozliczane w 3 piątek każdego miesiąca, każdego 3 miesiąca kwartału,
 • Kontakty terminowe inwestor może kupić, otwierając długą pozycję, licząc na wzrosty lub sprzedać pomimo, że wcale nie będzie go posiadać, otwierając krótką pozycję i licząc na spadki,
 • Kupno oraz sprzedaż kontraktów terminowych związana jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ wykorzystują one dźwignię finansową.

Jak zarabiać na giełdzie?

Skuteczne inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych uchodzi za stosunkowo trudne. Aby odnieść sukces, trzeba oczywiście we właściwym momencie sprzedać akcje jednych spółek i kupić w to miejsce inne. Zatem wielu inwestorów zastanawia się, kiedy najlepiej sprzedawać, a kiedy kupować. Na jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – jak zarobić na giełdzie?

Wykorzystując różne strategie i techniki inwestycyjne, osiągnąć można jak najlepsze wyniki w inwestowaniu. Kluczowe jest to, aby wypracować najlepszą dla siebie strategię. Jednak własną strategię inwestycyjną można wypracować dopiero z biegiem czasu, aż zdobędzie się odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

Giełda Papierów Wartościowych
Ile kosztuje jedna akcja GPW? Ceny papierów wartościowych. Akcje spółek

Warto również wiedzieć, że nie ma jednej, uniwersalnej strategii inwestowania. Każdy inwestor jest inny i w odmienny sposób reaguje na różne sytuacje. Dlatego też każda technika inwestycyjna powinna być indywidualnie dostosowana do inwestora.

Ryzyko giełdowe – finansowe, polityczne, rynkowe

Inwestowanie na giełdzie związane jest z różnymi typami ryzyka. To przyczyny, dla których inwestycje mogą okazać się nietrafione, czyli ryzyko walutowe, finansowe, polityczne, rynkowe, płynności, emocjonalne, itp. Decydując się na inwestowanie, należy mieć na uwadze wszystkie kwestie, które mogą się do tego przyczynić.

Jednym z najczęściej występujących powodów, dla których może nie być zysku z inwestycji, jest ryzyko finansowe. Związane jest ono z tym, że spółka, w której akcje inwestor ulokował środki, po prostu nie będzie w stanie wypracować zysków. W przypadkach skrajnych może oznaczać to nawet bankructwo.

Na szczęście przed ryzykiem finansowym oraz ryzykiem rynkowym można się skutecznie bronić. Przede wszystkim poprzez poznanie kluczowych podstaw,  związanych z inwestowaniem na giełdzie. Nie można jednak obojętnie przejść obok narzędzi, które pozwalają na dokładną analizę rynku. Dzięki temu inwestor może wybierać przedsiębiorstwa o zdrowej kondycji finansowej, w przypadku których szansa na zysk jest wysoka.

Giełda Papierów Wartościowych – ile można zarobić?

Większość inwestorów, rozpoczynających przygodę z giełdą, zadaje sobie to pytanie. Niestety nie można na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Podstawowe pytanie, które powinno się nazywać, to jak grać, aby zarabiać na giełdzie regularnie?

Można zdecydować się na długoterminowe albo krótkoterminowe inwestowanie i każdej z nich ma swoje wady i zalety. Inwestycje długoterminowe dają możliwość uczestniczenia w wypłaconych dywidendach, braku wpływu emocji, a także możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

W długim okresie czasowym, nawet na tak ryzykownym rynku, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych, niełatwo jest stracić. Wiedząc, że po okresie bessy, następuje hossa, można się spodziewać, że wydłużając termin inwestycji, inwestor zwiększa prawdopodobieństwo zysku. Jeżeli długość inwestycji wynosi 2 lata albo więcej, stosunek potencjalnego zysku do ryzyka jest tak atrakcyjny, że ma przewagę nad tradycyjnymi lokatami bankowymi.

W jaki sposób zarabiać na spadkach?

Jeżeli inwestor ma przekonanie, że po okresie długotrwałych wzrostów dla danej spółki albo indeksu giełdowego, nadchodzi okres spadków, nie musi jedynie sprzedać akcji i stać z boku. Może zarabiać także w trakcie spadków, właśnie przy pomocy kontraktów terminowych.

Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ceny instrumentów finansowych

Giełda Papierów Wartościowych pozwala na zarabianie na spadkach. W jaki sposób? Inwestor musi zająć pozycję krótką, czyli sprzedać kontrakty terminowe na określony indeks albo spółkę. Jeżeli inwestor spodziewa się spadku całego indeksu WIG20, sprzeda kontrakty FW20. Jeżeli przewiduje turbulencje na określonej spółce, sprzedaje kontrakty na spółkę.

Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie

Z biegiem czasu inwestor nabierze doświadczenia i sam odnajdzie najlepsze dla siebie zasady postępowania, związane z inwestowaniem. Warto jednak zapamiętać kilka wskazówek na początek:

 • Nie graj przeciwko trendowi – nie należy tego robić w sytuacji, kiedy aktualny trend spadkowy albo wzrostowy jest trwały,
 • Nie kupować na szczytach – w przypadku, kiedy akcje boją historyczne rekordy, to oznacza, że trzeba wstrzymać się z decyzją o inwestowaniu. Kilkukrotne poprawianie rekordów cen to jedna z oznak nadchodzącego spadku cen,
 • Kupowanie, kiedy jest tanio – dobry czas na dokonywanie inwestycji to okres, który następuje po gwałtownych spadkach. W tym przypadku najważniejsze jest odpowiednie odczytanie sygnałów ponownego wejścia na rynek,
 • Nie należy łapać spadające noża – decydując się na inwestowanie na giełdzie, wieku inwestorów dokonuje zakupów, kiedy ceny akcji spadają nawet o 7%. Oczywiście może to być dobra okazja do zakupu przecenionych akcji, ale kiedy na rynku rządzą emocje, ciężko jest określić skalę spadków,
 • Ustawianie zleceń zabezpieczających – decydując się na zakup akcji, inwestor musi liczyć się z ewentualnymi stratami, dlatego też powinien ustalić poziom, do którego akceptuje straty. Powinien ustawić zlecenie sprzedaży na poziomie, w którym będzie wiadome, że jego oczekiwania dotyczące kursu akcji nie sprawdziły się. Umożliwi mu to uniknięcie wysokich strat,
 • Zwracanie uwagi na płynność spółki – jeżeli inwestorowi zależy na możliwości sprzedaży akcji w każdej chwili, powinien wybierać spółki z dużą płynnością. To oznacza, że na rynku w każdym momencie będą chętni do sprzedaży i zakupu akcji.

Uczenie się na swoich błędach

To jedna z najważniejszych zasad, związanych z giełdą online. Jeżeli inwestor poniesie porażkę, powinien dokładnie ją przeanalizować i odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobił nie tak. Dzięki temu, że na początku swojej drogi, inwestor straci jakąś część pieniędzy, nauczy się, aby nie popełniać tych samych błędów w przyszłości.

Giełda Papierów Wartościowych – koszty związane z inwestowaniem

Giełda Papierów Wartościowych to jedna z form pomnażania oszczędności, która dostępna jest dla każdego. Jednak wiedzą na temat inwestycji to nie wszystko. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę także z tego, że będą pojawiać się dodatkowe koszty w trakcie tej działalności.

Koszt prowadzenia rachunku inwestycyjnego jest zwykle nieduży i wynosi około kilkadziesiąt złotych w skali roku, chociaż zdarzają się domy maklerskie, które prowadzą rachunki bezpłatnie. W takich przypadkach posiadanie zaawansowanej wersji konta maklerskiego, może być związane z wyższymi kosztami.

Domy maklerskie jednak nie zarabiają na prowadzeniu rachunków maklerskich, a na operacjach, które wykonywane są przez ich klientów. Pobierają prowizję od każdej operacji, która zrealizowana jest przez inwestora. Standardowa prowizja w Polsce wynosi 039%. To oczywiście nie jest regułą, często zdarzają się mniejsze stopy prowizji. 

Pisaliśmy również: Złoto inwestycyjne, Inwestowanie w złoto

Na operacjach, które przeprowadzone zostały mądrze, można zarobić, a na tych nieudanych, można stracić. Zysk inwestora stanowi różnicę pomiędzy kupnem a sprzedażą akcji. W tej sposób zarobione pieniądze można wypłacić z rachunku maklerskiego na podany rachunek, jednak można je również ponownie zainwestować.

Giełda Papierów Wartościowych
Kto może korzystać z giełdy papierów wartościowych? gpw w warszawie

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych – o czym należy pamiętać?

Kilka ważnych wskazówek, którymi warto kierować się, inwestując na różnych rynkach, nie tylko giełdzie papierów wartościowych. Dzięki ich wdrożeniu, można zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Emocje na bok

Niestety emocje w przypadku inwestowania na giełdzie to najgorsi doradcy. Pod wpływem stresu albo nadmiernej ekscytacji, podejmuje się nieodpowiednie decyzje inwestycyjne, które mają opłakane skutki. Choć nie jest to łatwe, najlepiej odłożyć emocje na bok i podejść do inwestycji z zimną krwią. Najlepsi i najbardziej skuteczni inwestorzy, opanowali to umiejętność do perfekcji.

Dywersyfikacja portfela 

Dywersyfikacja polega na kupnie do portfela różnych aktywów, np. akcji spółki z kilku różnych branż. Nie należy lokować kapitału w jeden rodzaj aktywa, ponieważ w przypadku jego spadku, inwestor traci wszystkie pieniądze.

Natomiast jeśli kapitał rozłożony jest przynajmniej na kilka różnych aktywów, to potencjalny wzrost pozostałych, może wyrównać straty, wygenerowane przez jedno. To jedna z najważniejszych zasad, związanych z inwestowaniem na giełdzie.

Ciągła nauka

Skuteczne granie na giełdzie związane jest z nieustannym poszerzaniem wiedzy. W tym przypadku teoria jest tak ważna, jak praktyka. Wiedzę warto czerpać z różnego rodzaju książek, ebooków czy materiałów, które znajdują się w serwisach internetowych. Warto także brać udział w szkoleniach i kursach.

W internecie można znaleźć także darmowe webinary, z których warto korzystać. Jeśli chodzi o inwestycje giełdowe, to nauka obowiązuje przez cały okres dokonywania inwestycji.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) to jeden ze sposobów na pomnażanie wolnych środków. Wymaga to jednak dobrego przygotowania, a także poświęcenia czasu na edukację oraz analizę wyników finansowych spółek, a także innych ważnych informacji. Nie warto nastawiać się na duże i szybkie zyski od pierwszego zlecenia, a skupić na podnoszeniu swoich kwalifikacji.

Spokojne kroku umożliwią zdobycie doświadczenia, niezbędnej wiedzy oraz wyczucia rynku, które pozwolą na inwestowanie na giełdzie z zyskiem.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.