Reklama

Praca
| .
13 marca 2021 22:31

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia?

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia? Czy ono jest wówczas skuteczne i w rezultacie swój bieg rozpocznie okres wypowiedzenia i umowa o pracę rozwiąże się? A może brak podpisu pracownika na wypowiedzeniu skutkuje jego nieważnością i nieskutecznością? Ponieważ wielu pracowników ma tu wątpliwości i mylnie myśli, że jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia, to nie wywoła ono skutku, zajmijmy się tym tematem.

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia? Nic, umowa i tak się rozwiąże z upływem wypowiedzenia. A teraz szczegółowo, dlaczego odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika jest bezskuteczna i wcale nie chroni go przed zwolnieniem.

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia? Skutki odmowy przyjęcia wypowiedzenia

Omówmy najpierw kwestię samego wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy, wskazanym w przepisie art. 30 §1 pkt 2 kodeksu pracy. Stosownie do powołanego przepisu umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Wypowiedzenie umowy o pracę może drugiej stronie stosunku pracy wręczyć zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę nie rozwiązuje umowy o pracę natychmiast – po wręczeniu wypowiedzenia drugiej stronie umowy o pracę swój bieg zaczyna okres wypowiedzenia, a dopiero po jego upływie umowa o pracę rozwiązuje się.

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest – w przypadku umowy na okres próbny – od czasu, na jaki umowa została zawarta, z kolei w przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy pracownika u tego pracodawcy.

Za chwilę wrócimy do tych okresów wypowiedzenia, wcześniej jednak wymogi formalne wypowiedzenia – wypowiedzenie umowy o pracę musi spełniać wymogi formalne, musisz o tym pamiętać, szczególnie jeśli to twoja pierwsza praca w życiu, a zastanawiasz się, jak pracownik może rozwiązać umowę o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg formy pisemnej wypowiedzenia zawarty jest w przepisie art. 30 §3 kodeksu pracy:

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Nie oznacza to jednak, że ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest nieskuteczne. Ono jest skuteczne. Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą o tym bezwzględnie pamiętać. Ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne w tym sensie, że swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia, a po jego upływie umowa o pracę rozwiąże się. W zasadzie tutaj odpada pytanie, co, jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia – on nie ma czego podpisywać, wypowiedzenie dotarło do niego w formie ustnej.

Oczywiście jeśli wypowiedzenie umowy o pracę nie zostało dokonane w formie pisemnej, to obarczone jest wadą, ale nie oznacza to, że ono jest nieskuteczne. Do tego jeszcze, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę pochodzi od pracodawcy, a dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia. Ta przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna, obiektywna, zrozumiała dla pracownika, ale taką przyczynę również pracodawca może pracownikowi wskazać w formie ustnej.

Oczywiście pracownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy, skarżąc brak zachowania formy pisemnej. Natomiast – trzeba pamiętać – ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne. Jeśli pracownik odwoła się od niego do sądu pracy, a na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy ma 21 dni, to sąd może np. przyznać mu odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę na drodze wypowiedzenia.

Odmowa podpisania wypowiedzenia przez pracownika również nie przyniesie skutku. Jeśli pracownik zastanawia się, co, jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia, to w tym zakresie decydujące z punktu widzenia prawa znaczenie ma to, kiedy wypowiedzenie może zostać uznane za doręczone.

Otóż wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za doręczone z chwilą, w której pracownik mógł zapoznać się z jego treścią. Tu nie chodzi o to, że pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie, a pracownik musi potwierdzić odbiór, bo inaczej to wypowiedzenie będzie nieważne czy nieskuteczne.

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia

Przykładowo – pracodawca czy kadrowa wzywa pracownika „na dywanik” i wręcza mu wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik oświadcza, że nie pokwituje jego odbioru. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia – pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli pracodawcy, a że z tej możliwości nie skorzystał, to już „jego problem”. Wypowiedzenie uważane jest za skutecznie doręczone, a więc swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia.

Kadrowa czy pracodawca na tę okoliczność sporządza notatkę urzędową, w której opisuje okoliczności towarzyszące wręczeniu pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Oczywiście samego wypowiedzenia można dokonać również w obecności świadka, ale tu już trzeba zwrócić uwagę na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i RODO:

RODO szkolenie online

Szkolenie online rodo z zaświadczeniem men i certyfikatem

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy albo pracownika, które jedna strona stosunku pracy składa drugiej i które ma doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Na wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę nie jest potrzebna zgoda osoby, której to wypowiedzenie jest wręczane. W przeciwieństwie do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, które wymaga zgodnej woli i porozumienia pracodawcy i pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę to czynność jednostronna.

Brak drugiej zgody na przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza, że jest ono nieskuteczne. Jeśli pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia, to i tak ono jest skuteczne – swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia. W praktyce kadrowej pewne problemy może stworzyć udokumentowanie tego wręczenia wypowiedzenia – więcej o tym za chwilę.

Jeśli interesuje Cię szerzej ten temat, kiedy się zaczyna i kiedy kończy okres wypowiedzenia, zapraszamy do lektury tego artykułu:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Co, jeśli pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia do rąk własnych? Tu również nie ma skutku w postaci nieskuteczności. Wypowiedzenie umowy o pracę pracodawca może doręczyć pracownikowi nie tylko do rąk własnych pracownika – może wysłać wypowiedzenie pocztą, kurierem itp. Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę pracodawca wręcza pracownikowi do rąk własnych pracownika, nie jest konieczne potwierdzenie odbioru przez pracownika, ani nawet potwierdzenie zapoznania się z treścią wypowiedzenia.

W wyroku z dnia 6 listopada 1980 roku sygn. I PRN 109/80 Sąd Najwyższy potwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest złożone z chwilą, w której pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Co ciekawe, w wyroku z dnia 16 marca 1995 roku sygn. I PRN 2/95 Sąd Najwyższy uznał, że aby wypowiedzenie było skuteczne pismo o rozwiązaniu umowy musi być nie tylko okazane, ale i odczytane.

Obecnie jednak powszechnie wychodzi się z założenia, że jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia, wręczonego mu przez pracodawcę, to ono jest uznane za skutecznie doręczone. Nie ma znaczenia, czy pracownik chociażby zapoznał się z jego treścią – mógł to zrobić. Nie może potem twierdzić, że nie wiedział, czego dotyczy dokument wręczany przez pracodawcę.

A co, jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia, ale pracodawca nie będzie miał świadków, że próbował to wypowiedzenie pracownikowi wręczyć? Jeśli pracodawca będzie w stanie udowodnić, że usiłował wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, ale pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia, to ono jest skuteczne.

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia

W kwestii skuteczności wypowiedzenia w razie, jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia decydujące znaczenie mają przepisy kodeksu cywilnego. Art. 300 kodeksu pracy odsyła w tym zakresie do przepisu art. 61 §1 kodeksu cywilnego: oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

A co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia w tym sensie, że nanosi na nim adnotację, że odmawia jego przyjęcia? Czy takie wypowiedzenie można uznać za skuteczne, skoro pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia woli pracodawcy?

Tak, w tej kwestii również wypowiadał się Sąd Najwyższy, stwierdzając w wyroku I PKN 45/00 z dnia 26 września 2000 roku, że jeżeli pracownik odmawia przyjęcia przesyłki i czyni na niej własnoręczną adnotację o tej decyzji, należy uznać, iż pracodawca skutecznie złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownik mógł bowiem zapoznać się z tym oświadczeniem, a odmawiając przyjęcia przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy pozbawił się możliwości zapoznania się z treścią tego pisma, w tym z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania do sądu pracy.

Pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia, bo jest pod ochroną przed wypowiedzeniem

W praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której pracodawca chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, choć z założenia jest to niedopuszczalne. Przykładowo ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę może dotyczyć pracownicy w ciąży.

Zgodnie z art. 177 §1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. O ciąży pracownicy pisaliśmy więcej tutaj: kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży – tu masz szersze informacje w tym zakresie.

Podobnie ochrona przed wypowiedzeniem dotyczy pracownika w wieku ochronnym przed emeryturą (art. 39 kodeksu pracy: pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku) czy też pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności (art. 41 kodeksu pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Są również inne przypadki, w których wręczenie pracownikowi wypowiedzenia jest niedopuszczalne. Może się jednak zdarzyć, że mimo to pracodawca wręczy pracownikowi wypowiedzenie. No i co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia powołując się właśnie na przepisy ochronne, mające w danej sytuacji zastosowanie?

Szkolenie online Zatrudnianie pracowników w praktyce

Pracodawca może swoje wypowiedzenie cofnąć, ale jeśli tego nie zrobi, to ono zostało skutecznie pracownikowi doręczone. Oczywiście jeśli pracownik odwoła się do sądu pracy, to taką sprawę wygra i sąd pracy przywróci go do pracy albo orzeknie na rzecz pracownika stosowne odszkodowanie (art. 45 §1 kodeksu pracy)

A co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia i odwołuje się od niego do sądu pracy? Czy ma w ogóle taką możliwość, skoro wcześniej odmówił przyjęcia wypowiedzenia? Oczywiście może odwołać się od niego do sądu pracy, bo ono – jak już wielokrotnie wspomnieliśmy – zostało skutecznie doręczone i brak podpisu pracownika na wypowiedzeniu nie ma żadnego znaczenia.

Warto w tym kontekście przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2004 roku sygn. I PK 429/03, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę, zgodnie z wymogami k.p., nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu ani powołać się na to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania.

Co jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia, bo pracodawca wysłał je pocztą? Tu również nic – jeśli przesyłka została wysłana na prawidłowy adres, listonosz awizował ją dwukrotnie i wróciła ona do pracodawcy jako niepodjęta w terminie, to dniem wręczenia wypowiedzenia będzie dzień upływu drugiego awiza, gdyż był to ostatni dzień, w którym pracownik mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia.

Odmowa odbioru pisma czy też nieodebranie pisma z placówki pocztowej, mimo jej dwukrotnego awizowania, nie ma wpływu na skutek złożenia oświadczenia woli. Awizowanie przesyłki stwarza bowiem domniemanie możliwości zapoznania się adresata z treścią pisma zawartego w przesyłce.

Pracownik może się oczywiście próbować obronić, że nie był w stanie odebrać wysłanego do niego pisma – wypowiedzenia umowy o pracę, gdyż np. przebywał w szpitalu i nie miał możliwości odebrania przesyłki, ale w tym wypadku nie ma to znaczenia dla ważności samego wypowiedzenia – ono zostało skutecznie doręczone, swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia, a po jego upływie umowa o pracę rozwiąże się.

Fakt odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika nie ma najmniejszego wpływu na jego skuteczność, pod warunkiem, że samo oświadczenie zostało złożone pracownikowi w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jego treścią. Za moment jego doręczenia uznaje się pierwszy moment, w którym pracownik miał możliwość się z nim zapoznać.

Podsumowując: co, jeśli pracownik nie podpisze wypowiedzenia? Nic, ono jest skuteczne, swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia, a po jego upływie umowa o pracę rozwiąże się. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik – poza oczywiście poszukiwaniem nowego zatrudnienia, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i jeśli na etacie zarabiał przynajmniej pensję minimalną i przepracował przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy, przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli natomiast zarabiał mniej niż pensja minimalna albo pracował krócej, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Tu pisaliśmy: czy pracownik może dostać mniej niż minimalna, a tutaj: pensja w pierwszej pracy i urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy, a tutaj: L4 w ciąży. Niebawem kolejne wpisy.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej